Rigsrevisionens revision af statsregnskabet

Nedenfor redegør vi kort for vores opgave og ansvar i forbindelse med revisionen samt ministeriets ansvar for regnskabet og regnskabsaflæggelsen.

Rigsrevisionens opgave med revision af statsregnskabet

Rigsrevisionen reviderer på Folketingets vegne og er dermed en del af den parlamentariske kontrol af den udøvende magt (ministerierne). Formålet med revisionen er at vurdere: 

  • om ministerierne har aflagt et rigtigt regnskab
  • om bevillingerne er anvendt til formålet med bevillingen, herunder om bevillingerne er anvendt økonomisk hensigtsmæssigt, og om ministeriet i den forbindelse har handlet lovligt. 

Vi udfører revisionen i henhold til standarderne for offentlig revision (SOR)

Ministeriets ansvar for regnskabet og dispositionerne

Ministeriet har ansvaret for at udarbejde et rigtigt regnskab, der er i overensstemmel­se med bevillingslovene og de statslige regnskabsregler. Ministeriet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ministeriet anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation. Ministeriet har og­så ansvaret for at forebygge besvigelser. 

Ministeriet har desuden ansvaret for at overholde bevillingerne og disponeringsreglerne. Ministeriet har ansvaret for, at ministeriets dispositioner har den nødvendige bevilling, og at de indtægter og udgifter, der opgøres i statsregnskabet, er opnået og anvendt i overensstemmelse med de formål og betingelser, som bevillingerne fastlægger. I de tilfælde, hvor disse forudsætninger ik­ke er til stede, har ministeriet ansvaret for at oplyse Folketinget på passende vis og eventuelt søge at få ændret bevillingerne. 

Ministeriet har endvidere ansvaret for, at de dispositioner, der er omfattet af statsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ministeriet har også ansvaret for at tage skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af statsregnskabet. Ministeriet har i den forbindelse ansvaret for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

Rigsrevisionens ansvar for revisionen af regnskabet

Formålet med vores revision er at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, og for, at der ikke er væsentlige bevillingsafvigelser i regnskabet som helhed. Høj grad af sikkerhed er ikke en garanti for, at en revision altid vil afdæk­ke væsentlige fejlinformationer eller bevillingsafvigelser, når sådanne findes. Fejlinformationer og bevillingsafvigelser kan opstå som følge af besvigel­ser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de beslutninger, som Folketinget og andre regnskabsbrugere træffer på grundlag af regnskabet. 

Vi udfører revisionen i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision, hvilket indebærer, at vi foretager faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover indebærer det følgende: 

  • Vi identificerer og vurderer risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, og risikoen for væsent­lige bevillingsafvigelser. Vi udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at op­dage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
  • Vi opnår forståelse af ministeriets interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af ministeriets interne kontrol. 

I tilknytning til vores revision af statsregnskabet er det vores ansvar at gennem­føre juridisk-kritiske revisioner og forvaltningsrevisioner af udvalgte afgrænse­de emner i overensstemmelse med standarder­ne for offentlig revisi­on. Revisionerne planlægges og prioriteres over en 5-årig periode, og emnet for hver revision er begrænset til bestemte dispositioner, systemer eller processer, hvor vi vurderer, at der kan være risiko for væsentlige regelbrud eller forvaltningsmangler. 

Revision af regnskabet

Revisionen af regnskabet omfatter finansiel revision samt juridisk-kritisk revision og/eller forvaltningsrevision af udvalgte emner. Vi vil løbende anmelde de enkelte revisioner til departementet. 

Rigsrevisionens kommunikation med ministeriet om re­vi­sio­­nen

Rigsrevisionen vil løbende være i dialog med ministeriet under revisionsprocessen – både med medarbejderne på konkrete arbejdsområder og med kontaktpersoner og ledelse i styrelserne og departementet. 

Rigsrevisionen vil sende management letters til ministeriet, hvis vi kon­staterer konkrete regnskabsfejl, som i sig selv eller sammen med andre fejl kan give væsentlig fejlinformation i ministeriets paragrafregn­skab, og som ministeriet derfor skal rette, inden regnskabet afsluttes. 

Rigsrevisionen vil endvidere sende management letters til ministeriet, hvis vi afdækker svagheder i den interne kontrol, som kan betyde risiko for væsentlig fejlinformati­on i ministeriets paragrafregnskab, hvis ministeriet ikke gennemfører kom­penserende handlinger for at afdække, om kontrolsvagheden har medført fejl. 

Rigsrevisionen henstiller til, at ministeriet øjeblikkeligt retter op på de svagheder, vi gør opmærksom på, og om nødvendigt afdækker, om kontrolsvagheder­ne har medført fejl. Da revisionen udelukkende beskæftiger sig med kontrolsvagheder, der har betydning for revisionen, vil det endvidere være hensigtsmæssigt, at ministeriet selv overvejer, om tilsvarende svagheder findes andre steder i ministeriet. 

Rigsrevisionens rapportering til ministeriet

Rigsrevisionen vil rapportere om regnskabets rigtighed og bevillingsoverholdelsen i en årlig erklæring til ministeriet og eventuelt i et bidrag i beretningen om revisionen af statsregnskabet. 

Vi vil rapportere om den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen i revisionsrapporter eller i bidrag til beretningen om revisionen af statens forvaltning. Hvis vi afdækker væsentlige regelbrud eller væsentlige forvaltningsmangler, vil det­ endvidere fremgå af en udtalelse i Rigsrevisionens årlige erklæring. I modsat fald vil erklæringen indeholde en standardudtalelse om, at de regelbrud eller forvaltningsmangler, som vi har konstateret på de reviderede områder i forbindel­se med revisionen af statsregnskabet, ikke har været væsentlige i forhold til de midler, der er omfattet af ministeriets pargrafregnskab. 

Ministeriet vil for alle typer af rapporteringer få lejlighed til at kommentere på ét eller flere udkast inden Rigsrevisionens endelige rapportering.

Kontakt

Kim Sejer
Specialkonsulent