Revisionsplan

Planlægningen har fokus på at afdække centrale og risikofyldte systemer og arbejdsprocesser.

Formål 

Planlægningen af en finansiel revision skal give os indsigt i ministeriets regnskabsforvaltning og de risici, der kan give væsentlige fejl i regnskabet. På den baggrund kan vi planlægge en målrettet og effektiv revision, der har fokus på de centrale og mest risikofyldte arbejdsgange. Vores revision planlægges, så vi kan opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Vores konklusion svarer på, om de oplysninger, ministerierne har præsenteret i statsregnskabet, er rigtige, og om ministerierne har overholdt deres bevillinger. 

Planlægningen af en juridisk-kritisk revision eller en forvaltningsrevision skal give os indsigt i ministeriets forvaltning og styring af et udvalgt emne. Vi udvælger emner, som i væsentlig grad påvirker regnskabsresultatet og øvrige tal, der oplyses i regnskabet, fx oplysninger om lønudgifter, udgifter til indkøb og tilskud samt indtægter fra salg og gebyrer. På den baggrund kan vi planlægge en målrettet og effektiv revision, der giver høj grad af sikkerhed for, at ministeriet ikke har væsentlige regelbrud eller forvaltningssvigt på de udvalgte områder. 

Hvad kan ministeriet forvente af os?

I planlægningsfasen går vi i dialog med ministeriet for at forstå de arbejdsgange og interne kontroller, som ministeriet har etableret for at understøtte relevante dele af forvaltningen. Vi spørger bl.a. til ministeriets arbejdsgange for at disponere og udarbejde regnskab, herunder hvilke kontroller ministeriet selv gennemfører for at sikre, at oplysningerne i regnskabet er korrekte. Vi spørger også ind til, hvilke områder ledelsen ser som risikofyldte, og hvordan ledelsen forholder sig til risici. Endelig kan ministeriet forvente, at vi drøfter, hvilket materiale vi har behov for, og hvornår vi kan komme på revisionsbesøg hos de enkelte virksomheder på ministerområdet.

Hvad er vores forventning til ministeriet?

Vi forventer, at ministeriet deler syns­punkter, viden og erfaringer, der kan være relevante for vores arbejde. Det kan fx være information, som kan hjælpe os med at få overblik over processer og systemer og specifikke risici, som vi bør tage højde for. Dialogen kan dermed give os og ministeriet en bedre og mere smidig revisionsproces.

Kontakt

Kim Sejer
Specialkonsulent