Juridisk-kritisk revision

En juridisk-kritisk revision har fokus på, om ministeriet overholder centrale regler. Det kan fx være regler i forbindelse med, at virksomheder på ministerområdet tildeler tilskud til offentlige og private virksomheder, køber varer og tjenesteydelser, ansætter medarbejdere og udbetaler løn.

Formål

Ved en juridisk-kritisk revision vurderer vi, om ministeriet har processer, der understøtter, at dispositionerne er i overensstemmelse med centrale regler på det område, vi undersøger.

Produkt

Vi udarbejder en revisionsrapport til ministeriet, der indeholder vores konklusioner og grundlaget for konklusionen.  

Hvad kan ministeriet forvente af os?

Vi kontakter ministeriet, inden vi starter revisionen, så vi kan tilrettelægge revisionen under hensyn til ministeriets øvrige arbejdsopgaver.

Vi tilbyder at afholde et møde om resultaterne, når revisionen er afsluttet. Vi sender revisionsrapporten i høring i ministeriet, inden vi udformer den endelige rapport. 

Hvad er vores forventning til ministeriet?

I forbindelse med en revision vil vi holde møder med ministeriet og bede om relevant materiale. Ministeriets resurseforbrug til revisionen vil bl.a. afhænge af, hvordan ministeriets arbejdsgange og kontroller er tilrettelagt og dokumenteret i de enkelte virksomheder. Revisionen bliver mindre tidskrævende, hvis virksomhederne har velfungerende arbejdsgange og kontroller og kan dokumentere, at de fungerer i praksis.

I høringsperioden skal ministeriet gennemgå vores udkast til revisionsrapport. Ministeriet skal  sende et skriftligt høringssvar, hvis ministeriet er uenig i de faktuelle forhold. Vi forventer, at ministeriet vedlægger supplerende dokumentation, hvis ministeriet finder, at vores beskrivelse af de faktuelle forhold er upræcis eller forkert.

Hvordan udføres revisionen?

Læs mere om, hvordan vi udfører årlige juridisk-kritiske revisioner af ministerierne i vores interne vejledning og vores interne revisionstræer og støttepapirer.

Bemærk, at vi i dokumenterne henviser til interne vejledninger, som ikke er tilgængelige på www.rigsrevisionen.dk. 

Hvilke ministerier og emner har Rigsrevisionen revideret i 2021 og 2022?

Kontakt

Kim Sejer
Specialkonsulent