Erklæring/beretning

Vores revision rapporteres til ministeriet i en årlig erklæring og til Statsrevisorerne i 2 årlige beretninger.

Formål

Resultaterne fra alle årets revisioner sammenvægtes og danner baggrund for vores erklæ­ring om hvert ministerium, som vi sender til ministeriet. Resultaterne af revisionerne danner endvidere baggrund for 2 årlige beretninger til Statsrevisorerne. Den ene beretning handler om resultaterne af vores finansielle revision af statsregnskabet og bevillingskontrol. Den anden beretning handler resultaterne af vores juridiske-kritiske revision og forvaltningsrevision af udvalgte områder.  

Produkt

Erklæringen indeholder vores konklusion om regnskabets rigtighed og ministeriets bevillingsoverholdelse. Erklæringerne følger standarderne for offentlig revision (SOR) og internationale revisionsstandarder.

Rigsrevisionen kan give 4 typer af konklusioner i erklæringen. De 4 typer konklusioner er vist i figur 1.

Figur 1. Standardkonklusioner i revisors erklæring

Standardkonklusioner i revisors erklæringer
Erklæringen indeholder også en udtalelse om den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision, vi har gennemført vedrørende regnskabsåret. 

Beretningen om revisionen af statsregnskabet indeholder vores overordnede erklæring om det samlede statsregnskab. Beretningen handler også om andre revisionssager, som vi vil orientere Statsrevisorerne om, selv om de ikke har påvirket konklusionen i vores erklæring. Det er de sager, vi vurderer er relevante for Statsrevisorernes og Folketingets arbejde med at kontrollere ministerierne og godkende statsregnskabet. 

Beretningen om revisionen af statens forvaltning indeholder udvalgte resultater fra vores revision af ministeriernes forvaltning af udvalgte emner. Beretningen handler om sager, hvor ministerierne ikke har forvaltet i overensstemmelse med de regler og forudsætninger, som Folketinget har fastlagt. Beretningen skal dermed understøtte Statsrevisorernes og Folketingets arbejde med at kontrollere ministerierne. 

Hvad kan ministeriet forvente af os?

Vi sender relevante dele af beretningerne i høring i ministeriet. 

Hvad er vores forventning til ministeriet?

Vi forventer, at ministeriet sender et skriftligt høringssvar med ministeriets bemærkninger og besvarelsen af eventuelle spørgsmål mv. De vurderinger, som fremgår af udkastet til beretningen, er baseret på de faktuelle forhold. Hvis ministeriet er uenig i vores vurderinger, skal høringssvaret pege på, hvordan de faktuelle forhold er forkert beskrevet eller fortolket. Vi forventer, at ministeriet vedlægger supplerende materiale, der dokumenterer, at vores beskrivelse af de faktuelle forhold er upræcis eller forkert.

Kontakt

Kim Sejer
Specialkonsulent