§ 18, stk. 4-notater

Vi gennemgår ministrenes redegørelser vedrørende sagerne i beretningerne. På den baggrund udarbejder vi et notat til Statsrevisorerne om status for hver sag.

Formål

Formålet med § 18, stk. 4-notatet er at give Statsrevisorerne vores vurdering af ministrenes redegørelser til beretningen. Vi tager stilling til, om ministrene har taget initiativer, der kan løse den kritik, vi fremsatte i beretningen. På den baggrund indstiller vi til Statsrevisorerne, om sagen kan afsluttes, eller om vi vil følge sagen i regi af en kommende beretning om revisionen af statsregnskabet eller revisionen af statens forvaltning. 

Produkt

Vi udarbejder et § 18, stk. 4-notat for hver beretning, som bliver sendt til Statsrevisorerne senest 1 måned efter, at vi har modtaget alle ministerredegørelser. 

Hvad kan ministeriet forvente af os?

Efter Statsrevisorernes møde beder Statsrevisorerne ministeren om en redegørelse vedrørende relevante sager i beretningerne. Statsrevisorerne sender beretningerne til ministeriet sammen med en vejledning om ministerredegørelsen. 

Vi læser ministerredegørelserne og udarbejder notater til Statsrevisorerne. Vi sender ikke § 18, stk. 4-notaterne i høring, da notaterne baserer sig på ministrenes redegørelser. 

Vi sender notaterne til ministeriet dagen efter, at vi har sendt notaterne til Statsrevisorerne. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen offentliggør løbende notaterne. Statsrevisorernes Sekretariat orienterer ministeriet om Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger til notaterne, herunder om Statsrevisorerne er enige i Rigsrevisionens indstilling om at afslutte eller følge sagen. 

Hvad er vores forventning til ministeriet?

Ministeren skal redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningerne har givet anledning til. Hver redegørelse skal både forholde sig til Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner. Hvis beretningerne vedrører regionerne, skal ministeriet indhente en udtalelse fra regionsrådene.

Kontakt

Kim Sejer
Specialkonsulent