Fortsat(te) notat(er)

Vi følger op på § 18, stk. 4-notatets opfølgningspunkter i fortsatte notater, indtil vi vurderer, at punkterne er løst, og sagen kan afsluttes.

Formål

Formålet med fortsatte notater er, at vi følger op på de punkter i beretningssagen, der ikke blev afsluttet i § 18, stk. 4-notatet. Vi afgiver som hovedregel et fortsat notat senest 2 år efter, at vi har afgivet § 18, stk. 4-notatet. Her følger vi op på, om ministeriet har implementeret de nødvendige tiltag for at imødegå beretningens kritik. Hvis ministeriet ikke har implementeret alle tiltag, følger vi op i et nyt fortsat notat – som regel senest 4 år efter, at vi har afgivet § 18, stk. 4-notatet. Beretningssagen afsluttes som udgangspunkt først, når ministeriet har løst de punkter, der udestod efter afgivelsen af § 18, stk. 4-notatet, tilfredsstillende.

Produkt

Vi udarbejder et fortsat notat, som bliver sendt til Statsrevisorerne. 

Hvad kan ministeriet forvente af os?

Når vi påbegynder arbejdet med at udarbejde et fortsat notat, vil vi typisk bede ministeriet om at udarbejde en redegørelse for de åbne punkter fra beretningen og supplere redegørelsen med den nødvendige dokumentation. 

Vi sender notatet til ministeriet, når vi har sendt det til Statsrevisorerne. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen offentliggør løbende notaterne. Statsrevisorernes Sekretariat orienterer ministeriet om Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger til notatet, herunder om Statsrevisorerne er enige i Rigsrevisionens indstilling om at lukke eller fortsat følge sagen.  

Hvad er vores forventninger til ministeriet?

Vi forventer, at ministeriet udarbejder en fyldestgørende redegørelse og sender den nødvendige dokumentation. Vi forventer også, at det klart fremgår af ministeriets høringssvar, hvilke dele af notatet ministeriet eventuelt har bemærkninger til.

Kontakt

Mette Lund
Specialkonsulent