Faktaafklaring

Vi afrapporterer som hovedregel undersøgelsens foreløbige resultater i en skriftlig faktaafklaring. Faktaafklaringen indeholder vores analyseresultater, som ligger til grund for vores besvarelse af undersøgelsens vurderingskriterier.

Formål

Formålet med faktaafklaringe er at etablere et grundlag for at svare på undersøgelsens formål. Vi dokumenterer for hvert af vores vurderingskriterier, hvad vores analyse viser, og om vurderingskriterierne er opfyldt eller ej. Vi kan vælge at ændre på vores vurderingskriterier, fx hvis vi ved vores gennemgang af dokumenter mv. vurderer, at det er nødvendigt at udvide eller reducere undersøgelsen, eller hvis vi bliver opmærksomme på, at vores kriterier ikke er relevante eller er upræcise. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, informerer vi ministeriet om det. 

Produkter

Vi afrapporterer som hovedregel vores revision i en faktaafklaring, som fx kan bestå af et skema, et excelark eller et kort notat. I faktaafklaringen gennemgår vi resultaterne af vores revision, og hvad vi baserer resultaterne på. I faktaafklaringen kan der også være indarbejdet spørgsmål til ministeriet, anmodninger om yderligere materiale e.l.

Hvad kan ministeriet forvente af os?

I denne del af undersøgelsen vil vi bede om materiale fra ministeriet og holde en række møder. Vi sender faktaafklaringen i høring hos ministeriet. Fristen vil som regel være 10 arbejdsdage. I forbindelse med at ministeriet har faktaafklaringen i høring, holder vi som regel et møde med ministeriet, hvor undersøgelsens foreløbige resultater og ministeriets høringssvaret på faktaafklaringen drøftes. 

Hvad er vores forventninger til ministeriet?

I denne del af undersøgelsen er vi afhængige af, at ministeriet leverer det materiale, som vi beder om, og deltager i de møder, som vi aftaler. Det er derfor vigtigt, at ministeriet afsætter tilstrækkeligt med resurser til at bidrage til undersøgelsen. 

I høringsperioden skal ministeriet gennemgå faktaafklaringen grundigt og sende et skriftligt høringssvar med bemærkninger og besvarelsen af de spørgsmål mv., som eventuelt indgår. Vi forventer, at fokus i gennemgangen er på, om de faktuelle forhold er beskrevet korrekt. Vi forventer også, at ministeriet vedlægger supplerende dokumentation, hvis ministeriet finder, at vores beskrivelse af de faktuelle forhold er upræcis eller forkert.

Kontakt

Helle Vinther Kristensen
Chefkonsulent