Beretningsudkast

Vi udarbejder en beretning til Statsrevisorerne, som indeholder en konklusion, hvor vi svarer på undersøgelsens formål. Baggrunden for vores vurdering fremgår også af beretningsudkastet.

Formål

Formålet med en beretning er at afrapportere undersøgelsens resultater til Statsrevisorerne. Udgangspunktet er, at vi afrapporterer de resultater, som vi vurderer underbygger besvarelsen af vores formål og undersøgelsesspørgsmål. Det betyder, at vi ikke altid i beretningsudkastet afrapporterer alle de resultater, som fremgik af faktaafklaringen. Besvarelsen af formål og undersøgelsesspørgsmål indeholder vores vurderinger. I beretningsudkastet kan der være enkelte spørgsmål til ministeriet, anmodninger om yderligere materiale e.l. 

Produkter

Vi afrapporterer vores svar på undersøgelsens formål og undersøgelsesspørgsmål i et beretningsudkast. 

Hvad kan ministeriet forvente af os?

Vi sender beretningsudkastet i høring hos ministeriet. Fristen vil som regel være 15 arbejdsdage. I forbindelse med høringen af beretningsudkastet holder vi efter behov et møde med ministeriet, hvor høringssvaret drøftes. Efter vi har haft lejlighed til at gennemgå ministeriets høringssvar og eventuelt yderligere materiale, som ministeriet har sendt med, giver vi ministeriet en mundtlig tilbagemelding på, hvordan vi har indarbejdet ministeriets væsentligste bemærkninger i beretningsudkastet. 

Hvad er vores forventninger til ministeriet?

Vi forventer, at ministeriet sender et skriftligt høringssvar med bemærkninger og besvarelsen af de spørgsmål mv., som eventuelt indgår. De vurderinger, som fremgår af beretningsudkastet, er baseret på vores vurderinger af de faktuelle forhold, og hvis ministeriet er uenig i vores vurderinger, skal ministeriet i høringssvaret pege på, hvor de faktuelle forhold er beskrevet eller fortolket forkert. Vi forventer, at ministeriet vedlægger supplerende dokumentation, hvis ministeriet finder, at vores beskrivelse af de faktuelle forhold er upræcis eller forkert.

 

Kontakt

Helle Vinther Kristensen
Chefkonsulent