§ 18, stk. 4-notat

Vi følger op på beretningen i et såkaldt § 18, stk. 4-notat, som baserer sig på ministerens redegørelse til beretningen. I notatet fremgår det, hvilke punkter vi eventuelt fortsat vil følge.

Formål

Formålet med § 18, stk. 4-notatet er, at vi følger op på ministerens redegørelse til beretningen og oplyser Statsrevisorerne om vores bemærkninger til redegørelsen. Vi tager i notatet stilling til de foranstaltninger, som beretningen har givet ministeren anledning til. Som regel vil vi følge op på foranstaltningerne i et fortsat notat. Hvis foranstaltningerne er gennemført tilfredsstillende, kan sagen afsluttes med § 18, stk. 4-notatet.

Produkt

Vi udarbejder et § 18, stk. 4-notat, som bliver sendt til Statsrevisorerne senest 1 måned efter, at vi har modtaget ministerredegørelsen. 

Hvad kan ministeriet forvente af os?

Vi sender ikke § 18, stk. 4-notatet i høring hos ministeriet, da notatet baserer sig på ministerens redegørelse.

Vi sender notatet til ministeriet, når vi har sendt det til Statsrevisorerne. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen offentliggør løbende notaterne. Statsrevisorernes Sekretariat orienterer ministeriet om Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger til notatet, herunder om Statsrevisorerne er enige i Rigsrevisionens indstilling om at lukke eller fortsat følge sagen. 

Hvad er vores forventninger til ministeriet?

Ministeren skal redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til. Redegørelsen skal forholde sig til såvel beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger. Hvis beretningen vedrører gennemgang af regnskaber fra fuldt statsejede aktieselskaber og aktieselskaber, hvori staten har bestemmende indflydelse, indhenter ministeren en udtalelse fra selskabets bestyrelse. Hvis beretningen vedrører gennemgang af regnskaber fra regionerne, indhenter ministeren en udtalelse fra regionsrådene. Når Statsrevisorerne sender beretningen til ministeriet, følger der en vejledning i udarbejdelse af ministerredegørelse med.

Kontakt

Mette Lund
Specialkonsulent