Beretning om kontrollen med fødevareemballage

13-05-2024

Beretning nr. 15/2023

Beretningen handler om kontrollen med fødevareemballage. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Fødevarestyrelsens kontrol med fødevareemballage er tilfredsstillende. 

Rigsrevisionen vurderer, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris kontrol med fødevareemballage ikke er tilfredsstillende. Både ministeriets tilrettelæggelse og udførelse af kontrollen er mangelfuld. Det indebærer en risiko for, at forbrugerne udsættes for unødige sundhedsrisici, og at virksomheder ikke sanktioneres tilstrækkeligt. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i juni 2023.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. maj 2024 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/2023 om kontrollen med fødevareemballage

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Langt det meste af den mad, vi spiser, er indpakket i fødevareemballage. Fødevareemballage kan indeholde sundhedsskadelige stoffer, der bl.a. kan være kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende. Ofte indtræffer konsekvenserne af sundhedsskadelig fødevareemballage først efter lang tid. 

Både EU og Folketinget har reguleret området gennem lovgivning med grænseværdier for indhold af kemiske stoffer og med krav til kontrol. Det er både kontrol med de virksomheder, der producerer emballagen, og de fødevarevirksomheder, der anvender emballagen. De stoffer, der testes for, er bl.a. PFAS, bly, cadmium, mineralolie, melamin og ftalater. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Fødevarestyrelsens kontrol med fødevareemballage er tilfredsstillende. 

Statsrevisorerne finder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris tilrettelæggelse og udførelse af kontrollen med fødevareemballa­ge utilfredsstillende og bemærker, at den mangelfulde kontrol udsætter borgerne for unødige sundhedsrisici. 

Statsrevisorerne finder det foruroligende, at Fødevarestyrelsen har til­rettelagt kontrollen på et utilstrækkeligt grundlag. Statsrevisorerne finder det bekymrende, at Fødevarestyrelsen udfører en utilstrækkelig kontrol, hvor styrelsen ikke kontrollerer virksomhederne hyppigt nok, ikke sanktionerer ulovlig fødevareemballage og kun i få sager følger op på, om virksomhederne efterfølgende stopper salget af den ulovlige fødevareemballage.

Statsrevisorerne hæfter sig særligt ved følgende undersøgelsesresul­ta­ter: 

  • Det register, som Fødevarestyrelsen anvender til at udtage virksomhe­der til kontrol, indeholder ikke altid korrekte og tilstrækkelige oplysninger om virksomhederne.
  • Hvis en virksomhed får et nyt CVR-nummer, men reelt er den samme virksomhed med samme adresse og ejerkreds, fremgår resultaterne af tidligere kontroller ikke af kontrolregistret. Dermed kan styrelsen ik­ke målrette sin kontrol mod virksomheder, der har overtrådt reglerne gen­tagne gange.
  • En stikprøve viser, at 9 % af fødevarevirksomhederne, der har fået en sur smiley, kan have undgået opfølgende kontroller og/eller fået milde­re sanktioner på grund af ukorrekte og utilstrækkelige oplysninger i Fødevarestyrelsens kontrolregister.
  • Fødevarestyrelsen har utilstrækkelig dokumentation for de risikovurderinger, som ligger til grund for udvælgelsen af fødevareemballage og stoffer til kontrol.
  • 50 % af fødevarevirksomhederne med engrossalg, svarende til 1.920 virksomheder, er ikke blevet kontrolleret med passende hyppighed i overensstemmelse med EU’s kontrolforordning.
  • 46 % af de fødevarevirksomheder med engrossalg, der har eksisteret i alle 6 undersøgelsesår, har ikke på noget tidspunkt fået gennemført kontrol i perioden, selv om der ifølge Fødevarestyrelsens egne regler skal gennemføres kontrol mindst hvert 3. år.
  • Fødevarestyrelsen har i 12 ud af 57 gennemgåede cases ikke kontrolleret emballagevirksomhedernes dokumentation for overholdelse af reglerne, selv om det er et krav i EU’s kontrolforordning.
  • I 70 ud af 322 af Fødesvarestyrelsens kontrolsager er grænseværdier­ne for kemiske stoffer i fødevareemballage overskredet. I 11 af disse sager har styrelsen selv konstateret, at emballagen er ulovlig. I ingen af de 70 sager har styrelsen sanktioneret forholdene. 60 ud af de 70 overskri­­­delser var relateret til PFAS-indholdet.
  • I 2015 var grænseværdien for PFAS 0,7 mikrogram, bl.a. fastsat ud fra en sundhedsmæssig vurdering. I undersøgelsesperioden kan Rigsrevisionen konstatere, at Fødevarestyrelsen har haft forskellige grænsevær­­­dier for PFAS. Den grænseværdi, som styrelsen anvender nu, på 20 mikrogram, er ikke fastsat på baggrund af en sundhedsmæssig vurdering."

Beretningshistorik