Beretning om Forsvarsministeriets større anskaffelser af materiel

10-06-2024

Beretning nr. 16/2023

Beretningen handler om Forsvarsministeriets større anskaffelser af materiel. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsvarsministeriet har gennemført større anskaffelser af materiel på tilfredsstillende vis. 

Rigsrevisionen vurderer, at Forsvarsministeriets større anskaffelser af materiel gennemsnitligt er 4½ år forsinket, og at flere af anskaffelserne ikke har levet op til det planlagte indhold. Derudover er det uklart, om anskaffelsernes økonomiske ramme er overholdt, og ministeriet følger ofte ikke sine egne retningslinjer for, hvordan en anskaffelsesproces skal forløbe. Det finder Rigsrevisionen utilfredsstillende. Konsekvensen er bl.a., at der er risiko for, at Forsvaret ikke kan løse alle sine opgaver tilfredsstillende. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i juni 2023.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 10. juni 2024  behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/2023 om Forsvarsministeriets større anskaffelser af materiel

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Med forsvarsforliget for 2024-2033 er Forsvarsministeriets bevilling blevet øget, og der er afsat ca. 190 mia. kr. til bl.a. investeringer i nyt materiel over de næste 10 år. Det er derfor vigtigt, at Forsvarsministeriet har en proces, der understøtter, at anskaffelserne kommer i mål til tiden, inden for den økonomiske ramme og med det planlagte indhold. 

Større anskaffelser af forsvarsmateriel er ofte præget af usikkerhed om­ overholdelse af leveringstid, pris og kvalitet. Dette skyldes bl.a. mate­riellets kompleksitet og et begrænset antal leverandører. En tæt styring af leverancerne er derfor vigtig. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsvarsministeriet har gennemført større anskaffelser (over 70 mio. kr.) af materiel på tilfredsstillende vis. Beretningen omhandler 20 anskaffelser til en samlet værdi af ca. 11 mia. kr. i perioden 2018-2023. 

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Forsvarsmini­ste­riets større materielanskaffelser ikke er gennemført til tiden og ofte ikke er blevet leveret med det aftalte indhold. Dette kan have negative konsekvenser for Forsvarets opgaveløsning. En forsinkelse kan bl.a. medføre, at Forsvaret i en kortere eller længere periode ikke kan løse bestemte op­gaver eller kan blive nødsaget til at bruge nedslidt materiel. 

Statsrevisorerne finder det ligeledes kritisabelt, at det er uklart, om materielanskaffelserne er foretaget inden for den øko­nomiske ram­me, der fremgår af de aktstykker, som er tiltrådt af Fol­­­ke­­tingets Finansudvalg.

Statsrevisorerne har bl.a. hæftet sig ved følgende undersøgelsesresul­ta­ter: 

  • Større materielanskaffelser er i gennemsnit 4½ år forsinket. 19 ud af 20 anskaffelser var forsinket, heraf var ⅔ mere end 3 år forsinket.
  • Forsvarsministeriet har ikke dokumenteret, hvad der ligger til grund for økonomien i aktstykkerne, og det er samtidig uklart, om opfølg­nin­gen på afholdte udgifter omfatter alle udgifter, som er forbun­det med anskaffelserne.
  • Rigsrevisionens gennemgang af cases viser, at Forsvarsministeriet kun følger de afholdte udgifter, der vedrører selve materiellet, og ikke de øvrige udgifter, fx udgifter til reserve og implementering.
  • Forsvarsministeriet har generelt anskaffet materiel i det planlagte antal, men flere af anskaffelserne har ikke haft det aftalte indhold.
  • Forsvarsministeriet har ikke fulgt sine egne retningslinjer for større anskaffelser af materiel. Ministeriet har fx ikke gennemført en markedsundersøgelse for 11 af anskaffelserne. 

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Forsvarsministeriet i forbind­el­se med Rigsrevisionens undersøgelse har været tilbageholdende med at udlevere oplysninger og materiale, som Rigsrevisionen har efterspurgt (jf. beretningens pkt. 14). Statsrevisorerne skal derfor understrege, at ministerierne er forpligtede til at bidrage til revisionsprocessen uden forsinkelse og stille alle nødvendige oplysninger til rådighed for Rigsrevi­sio­nen. 

Statsrevisorerne konstaterer, at beretningen vedrører den afsluttede forligsperiode, og at der i mellemtiden er indgået et nyt forsvarsforlig. Her er et øget fokus på økonomi- og processtyring, som Statsrevisorerne finder bør følges tæt."

Beretningshistorik