Beretning om Forsvarsministeriets beredskab til at bekæmpe olie- og kemikalieforurening af havet

22-01-2024

Beretning nr. 7/2023

Beretningen handler om Forsvarsministeriets beredskab til at bekæmpe olie- og kemikalieforurening af havet. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsvarsministeriet har sikret, at der er et tilfredsstillende beredskab til at bekæmpe olie- og kemikalieforurening af havet. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Kan Forsvarsministeriets beredskab bekæmpe de forskellige typer af forurening, der følger af lovgivningen?
 • Har Forsvarsministeriets beredskab tilstrækkelig kapacitet til at bekæmpe forurening?
 • Kan Forsvarsministeriets beredskab bekæmpe forurening hurtigt nok? 

Rigsrevisionen vurderer, at Forsvarsministeriets beredskab til at bekæmpe olie- og kemikalieforurening af havet er meget utilfredsstillende. Beredskabet har ikke den tilstrækkelige kapacitet og lever ikke op til lovgivningen på området. Konsekvensen er, at ministeriet ikke fuldt ud er i stand til at beskytte havet og kysterne mod ødelæggelser fra forurening. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2023.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)
 

Rigsrevisionen har udarbejdet en animationsvideo, som forklarer en række af beretningens væsentligste resultater:

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. januar 2024 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2023 om Forsvarsministeriets beredskab til at bekæmpe olie- og kemikalieforurening af havet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"De danske farvande er nogle af de mest trafikerede i verden, og der sejler ca. 70.000 skibe igennem Storebælt og Øresund om året. Flere steder har snævre passager og ringe vanddybde. Der er derfor risiko for, at skibene kan kollidere med andre skibe, eller at de støder på grund, og at der går hul på skibenes tanke. 

Det fremgår af havmiljøloven, at Forsvarsministeriet har ansvaret for at op­stille et beredskab til at bekæmpe olie- og kemikalieforurening af havet. Forsvarsministeriets beredskab består af 4 miljøskibe, som ministeriet allerede i 1996 vurderede var forældede. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsvarsministeriet har sikret, at der er et tilfredsstillende beredskab til at bekæmpe olie- og kemikalieforurening af havet. 

Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Forsvarsministeriets beredskab til at bekæmpe olie- og kemikalie­forurening af havet ikke lever op til lovgivningen på området og internationale forpligtelser. 

Statsrevisorerne finder det foruroligende og påtaler, at Forsvarsministeriets beredskab hverken har evnen til at bekæmpe visse typer af olie- og kemikalieforurening, en tilstrækkelig kapacitet til at dække opgaven eller en tilstrækkelig hurtig responstid. 

Statsrevisorerne ser med stor alvor på, at det danske havmiljø har været og fortsat frem til 2030’erne vil være udsat for en unødig risi­ko for forureningsulykker. Statsrevisorerne finder det meget bekymren­de, at Forsvarsministeriet har kendt til det mangelfulde beredskab længe og allerede i 1996 vurderede, at miljøskibene var forældede. Dette ønsker Statsrevisorerne at påtale.

Statsrevisorerne hæfter sig bl.a. ved følgende resultater fra undersøgelsen: 

 • Forsvarsministeriets nuværende skibe kan ikke benyttes til at undersøge eller inddæmme kemikalier eller almindeligt forekommende olietyper, som afgiver farlige gasser.
 • Miljøskibene er ramt at fejl, nedbrud og reparationer, der gør, at beredskabet ikke har haft en tilstrækkelig kapacitet i 43 % af tiden i perioden 2018-2023.
 • Beredskabet lever ikke op til HELCOMs anbefaling om at kunne bekæm­­­­pe udslip på op til 5.000 tons olie.
 • Beredskabsstyrelsen har i Nationalt Risikobillede 2022 vurderet maritime trusler som én af de ulykker, som det danske samfund skal være særligt opmærksom på.
 • I 14 ud af 49 tilfælde er skibene ikke afgået fra havn tids nok til at over­holde Forsvarsministeriets egen målsætning.
 • 75 % af de danske farvande er ikke dækket af et beredskab, der kan være fremme inden for 8 timer, hvilket ikke lever op til HELCOMs anbefaling.
 • Forsvarsministeriet vil først i løbet af 2030’erne have de nødvendige nye skibe, der skal medvirke til et tilstrækkeligt beredskab."

Rigsrevisionens notat af 18. april 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2023 om Forsvarsministeriets beredskab til at bekæmpe olie- og kemikalieforurening af havet. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Forsvarsministeriets arbejde med at iværksætte tiltag, som kan bidrage til at sikre, at beredskabet kan bekæmpe forurening i overensstemmelse med lovgivningen og internationale anbefalinger, indtil ministeriet har anskaffet nye skibe til beredskabet. Den første opfølgning forventes i 2. halvår 2024. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik