Beretning om den forberedende grunduddannelse (FGU)

22-01-2024

Beretning nr. 8/2023

Beretningen handler om den forberedende grunduddannelse (FGU). 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om 5 udvalgte FGU-institutioner overholder en række krav til den forberedende grunduddannelse, og om Børne- og Undervisningsministeriet gennem sit tilsyn og sin vejledningsindsats understøtter formålet i lov om forberedende grunduddannelse. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Overholder FGU-institutionerne kravene til forløbsplaner, evaluerings- og vejledningssamtaler, antal undervisningstimer og håndtering af fravær?
  • Har Børne- og Undervisningsministeriet gennem sit tilsyn og sin vejledningsindsats understøttet, at FGU-institutionerne har levet op til lovens formål? 

Rigsrevisionen vurderer, at de 5 udvalgte FGU-institutioner ikke fuldt ud overholder kravene til uddannelsen. I hovedparten af tilfældene er det krav, der fremgår af loven. Børne- og Undervisningsministeriet har gennem sit tilsyn og sin vejledningsindsats i det væsentligste understøttet lovens formål. Ministeriet kunne dog i højere grad have fulgt op på, om kravene til forløbsplaner og evaluerings- og vejledningssamtaler er overholdt. Konsekvensen er, at der er risiko for, at eleverne ikke i tilstrækkelig grad bliver understøttet i deres faglige, personli­ge og sociale udvikling på FGU. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2023.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. januar 2024 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/2023 om den forberedende grunduddannelse (FGU)

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Unges manglende tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarke­det har konsekvenser for både den enkelte unge og for samfundet som helhed. Den forberedende grunduddannelse (FGU) blev oprettet i september 2018 med uddannelsesstart i au­gust 2019. Formålet med FGU er at give eleverne viden, kundskaber, fær­dig­­he­d­er, afklaring og motivati­on til at gennemføre en ungdomsud­dan­n­else eller opnå ufaglært beskæftigel­se. FGU er en sammenlægning af 7 tidlig­ere ud­dannelsestilbud, herunder produktionsskolerne, erhvervs­grund­­ud­­­dan­­nel­­sen og voksenuddannel­ses­centr­ene. Det er som hovedre­gel mu­l­igt at gå på FGU i op til 2 år. Elever­ne modtager skoleydelse, mens de går på uddannelsen. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om 5 udvalgte institutioner overholder en række krav til FGU, og om Børne- og Undervisningsmini­ste­riet via sit tilsyn og sin vejledningsindsats understøtter formålet i lov om forberedende grunduddannelse. 

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Børne- og Undervis­nings­mi­ni­ste­riet gennem sit tilsyn og sin vejlednings­ind­sa­ts i det væsentli­gs­te har understøttet formålet i lov om forberedende grund­­ud­dann­else. 

Statsrevisorerne finder det imidlertid ikke helt tilfredsstillende, at de 5 udvalgte FGU-institutioner ikke fuldt ud overholder kravene til uddannelsen. Dette medfører risiko for, at eleverne ikke i tilstrækkelig grad bliver understøttet og ikke gives de bedste for­ud­sætninger for at gennemføre en ungdomsud­dan­­nelse el­ler at få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Statsrevisorerne hæfter sig ved følgende resultater fra undersøgel­sen: 

  • Alle 5 FGU-institutioner har retningslinjer for, hvordan der skal ar­bejdes med forløbsplaner. Retningslinjerne opfylder kravene i lov om forberedende grunduddannelse.
  • Stikprøven på 322 forløbsplaner viser, at FGU-institutionerne ikke i al­le tilfælde følger deres egne retningslinjer. Fx fremgår det ikke i 84 % af forløbsplanerne, hvordan målene i uddannelsesplanen nås, og i 82 % af forløbsplanerne fremgår det ikke, hvordan undervisningen tilrette­læg­ges.
  • Det er kun i 29 % af forløbsplanerne dokumenteret, at der afholdes må­nedlige evaluerings- og vejledningssamtaler, som der skal ifølge loven.
  • Børne- og Undervisnings­mi­ni­ste­riet har fra 2022 gennemført et ri­sikobaseret tilsyn med FGU-institutionerne. Tilsynet har været tilrette­lagt ud fra de retningsgivende mål for FGU og har levet op til de krav til til­syn, der fremgår af lovbemærkningerne. 

Statsrevisorerne er enige i Rigsrevisionens anbefaling om, at Børne- og Un­dervisningsministeriet bør overveje, hvordan ministeriet kan støtte FGU-institutionerne i, at forløbsplanerne bliver anvendt som et effektivt redskab til at understøtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling."

Rigsrevisionens notat af 3. april 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2023 om den forberedende grunduddannelse (FGU). 

Notatet er baseret på en redegørelse fra børne- og undervisningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Børne- og Undervisningsministeriets initiativer for at styrke arbejdet med forløbsplaner. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik