Beretning om sagsforløb i det familieretlige system

19-02-2024

Beretning nr. 9/2023

Beretningen handler om sagsforløb i det familieretlige system. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Social-, Bolig- og Ældreministeriet og domstolene har sikret en effektiv sagsbehandling i det familieretlige system. Med effektiv sagsbehandling mener vi overordnet, at den samlede sagsbehandlingstid står i rimeligt forhold til den tid, som de nødvendige sagsskridt i et forløb kræver. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Sikrer Familieretshuset, at sagsbehandlingstiden står i rimeligt forhold til forløbenes aktive sagsbehandlingstid?
  • Sikrer Familieretshuset og familieretterne, at sagsbehandlingstiden på tværs af det familieretlige system er så kort som muligt? 

Rigsrevisionen belyser desuden, hvordan Familieretshusets produktivitet har udviklet sig over tid. 

Rigsrevisionen vurderer, at Social-, Bolig- og Ældreministeriet og domstolene under Justitsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret en effektiv sagsbehandling i det familieretlige system. Det finder Rigsrevisionen utilfredsstillende. Sagsbehandlingstiden er lang set i forhold til den aktivitet, der er i forløbet. Konsekvensen er, at familier senere end nødvendigt får afklaret spørgsmål om samvær, forældremyndighed og bopæl. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2022.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. februar 2024 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/2023 om sagsforløb i det familieretlige system

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Familieretshuset er en myndighed under Social-, Bolig- og Ældreministe­riet, som skal yde støtte til børn, der er berørt af familieretlige problem­stil­linger, og hjælpe familier til at afgøre spørgsmål om fx samvær, forældre­myn­dighed og bopæl. 

Familieretshuset og familieretterne blev oprettet den 1. april 2019 og er­stattede Statsforvaltningen. I 2022 startede 9.200 familier i ét eller flere forløb i Familieretshuset. 22 % af disse forløb blev indbragt for familie­ret­­terne. Der er ikke fastsat lov­be­stemte tidsfrister for behandlingen af sag­er i Familieretshuset og familieretterne, men lov om Familieretshuset inde­holder en række vejledende tidsfrister for forskellige processer i en sag. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Social-, Bolig- og Ældre­ministeriet og domstolene har sikret en effektiv sagsbehandling i det familieretlige system, og hvordan Familieretshusets produktivitet har udviklet sig over tid. 

Statsrevisorerne finder det foruroligende, at Social-, Bolig- og Ældreministeriet og domstolene under Justitsministeriet trods flere ekstrabevillinger ikke har sikret en tilfredsstillende ef­fek­tivitet og udvikling i produktiviteten i sagsbe­hand­­lingen i det familieretlige system. Den lange sagsbe­hand­­lings­tid er en be­last­ning for de berørte familier, som mangler afklaring på spør­gs­mål om samvær, forældremyndig­hed og bopæl. 

Statsrevisorerne konstaterer, at Folketingets målsætning om at sikre et bed­re og mere sammenhængende forløb for børn og for­æl­dre i van­­skelige samlivsbrud ikke er opnået. Det skyldes bl.a., at Fami­lie­­retshuset og familieretterne ikke har sikret, at sagsbe­hand­­lings­­­tid­erne på tværs af det familieretlige system er så korte som mu­ligt.

Statsrevisorernes bemærkning er baseret på følgende: 

  • Familieretshusets produktivitet er faldet med 14 % i perioden 2019-2021, men har været stabil siden 2021.
  • Mindst 50 % af sagsbehandlingstiden i Familieretshuset er tid, hvor der ikke er aktivitet i familiernes forløb. Dette skyldes bl.a., at der går 7 uger, fra en familie søger om at få hjælp, til familien kom­mer til et første møde, og at der i gennemsnit går 6 uger fra familiernes sidste møde, til forløbet afsluttes.
  • I de 10 % af forløbene i 2023, hvor familierne ventede i længst tid, var sagsbehandlings­tiden 44 uger eller derover. Den gennemsnitlige sags­­­­be­­hand­lings­tid for samværs-, forældremyndigheds- og bopæls­for­løb i Familieretshuset var 21 uger i 2023.
  • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for forløb, der starter i Familieretshuset og afgøres i familieretten, var mere end 1 år i 2023. Sagsbehandlingstiden var 4 uger længere i 2023 end i 2020.
  • Den øgede sagsbehandlingstid har betydet, at familieretterne i højere grad genoplyser sagerne, fx ved at afholde nye børnesamtaler. Dette understøtter ikke formålet om ét samlet familieretligt system og kan samtidig være en belastning for børnene. 

Statsrevisorerne anbefaler, at Social-, Bolig- og Ældreministeriet ana­ly­se­rer sine arbejdsprocesser med henblik på at reducere tiden uden aktivitet og dermed forkorte sagsbehandlingstiden for familierne."

Beretningshistorik