Beretning om overholdelse af udredningsretten for børn og unge i psykiatrien

19-02-2024

Beretning nr. 10/2023

Beretningen handler om, hvorvidt regionerne overholder udredningsretten for børn og unge i psykiatrien. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne har sikret, at børn og unge udredes for psykisk sygdom og informeres om deres rettigheder i overensstemmelse med reglerne for udredningsretten. 

Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke har sikret, at børn og unge udredes for psykisk sygdom og informeres om deres rettigheder i overensstemmelse med loven. Det finder Rigsrevisionen stærkt utilfredsstillende. Flertallet af børn og unge bliver ikke udredt inden for de lovpligtige 30 dage, og størstedelen af disse børn og unge bliver heller ikke informeret om deres rettigheder, når udredningsfristen overskrides. 3 af regionerne har i hele undersøgelsesperioden indberettet oplysninger, der systematisk undervurderer patienternes ventetid til udredning, hvilket betyder, at Indenrigs- og Sundhedsministeriets nationale monitorering af regionernes overholdelse af udredningsretten ikke er retvisende. Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke har understøttet, at regionerne har en ensartet og korrekt indberetning af patienternes ventetid til udredning. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2023.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 19. februar 2024 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2023 om overholdelse af udredningsretten for børn og unge i psykiatrien

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Børn og unge, der bliver henvist til udredning på et sygehus, har ifølge sundhedsloven ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. Hvis de ikke kan udredes inden for 30 dage, har de krav på en udredningsplan, og ved kapacitetsmangler har de ret til udvidet frit sygehusvalg. Udredningsretten skal sikre, at børn, unge og forældre kan få klarhed om, hvad børnene og de unge fejler, med henblik på hurtig behandling, så de kan komme tilbage til hverdagen med familie, skole og fritidsaktiviteter. 

I 2022 brugte regionerne ca. 1,7 mia. kr. på børne- og ungdoms­psykiat­ri­en. 19.308 børn og unge blev i 2022 henvist til udredning for en psy­kisk sygdom. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne har sikret, at børn og unge udredes for psykisk sygdom og informeres om deres rettig­he­der i overensstemmelse med reglerne for udredningsretten. 

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at regionerne ikke har sikret, at børn og unge i psykiatrien bliver udredt og får informa­tion om deres rettigheder i overensstemmelse med loven. Statsrevi­sor­erne finder det kritisabelt, at børn og unges udred­nings­­forløb i 2022 i gennemsnit var næsten 4 gange længere end de lovpligtige 30 dage. 

Statsrevisorerne påtaler skarpt, at Indenrigs- og Sundheds­mi­ni­ste­riets nationale overvågning af regionernes overholdelse af ud­red­nings­retten ikke er retvisende. Statsrevisorerne kritiserede alle­re­de dette forhold i 2018 i beretning nr. 3/2018 om udredningsret­­ten. Statsrevisor­erne kan nu kon­statere, at regionernes registre­rings­praksis på flere punkter fortsat hverken er ensartet eller kor­rekt. Derved får ministeriet fortsat et fejlagtigt positivt billede af den faktiske grad af overholdelse af udred­nings­retten.

Statsrevisorerne hæfter sig bl.a. ved følgende resultater fra undersøgelsen: 

  • I ca. 70 % af forløbene i børne- og ungdomspsykiatrien udredes pa­tienterne ikke inden for 30 dage. Det svarer til, at over 27.000 børn og unge i perioden 2019-2022 ikke er blevet udredt inden for 30 dage.
  • Ventetiden til udredning steg fra gennemsnitligt 76 dage til 115 dage i perioden 2019-2022.
  • Regionerne har i 52 % af forløbene ikke givet børn og unge den udredningsplan, de ifølge loven har krav på, når de ikke bliver udredt inden for 30 dage.
  • Regionerne har i 63 % af de forløb, hvor børn og unge har ret til udvidet frit sygehusvalg, ikke informeret patienterne om rettigheden.
  • Der kan i perioden 2019-2022 påvises op til 11,8 dages længere udred­ningstid for børn og unge af resursesvage forældre. 

Statsrevisorerne finder det nødvendigt, at regionerne bruger analysens resultater som afsæt til at afdække mulige årsager til de påviste uligheder. 

Dertil kommer følgende alvorlige fejl i registreringspraksis: 

  • Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark har systematisk indberettet, at patienterne er endeligt udredt efter første samtale, selv om en stor del af disse udredningsforløb fortsætter efterfølgende.
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet har først den 22. december 2023 opdateret den vejledning, som ministeriet stillede Statsrevisorerne i udsigt i forbindelse med beretning nr. 3/2018 om udredningsretten fra Vejledningen skal sikre, at regionerne får en fælles fortolkning af patientrettighederne og en ensartet praksis for at indberette, hvornår patienternes rettigheder er overholdt. 

Statsrevisorerne understreger vigtigheden i, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet sikrer, at regionernes indberetninger i børne- og ungdomspsykiatrien bliver retvisende. Det er en forudsætning for at kunne følge, om udredningsretten overholdes."

Beretningshistorik