Beretning om digital tilgængelighed i staten og regionerne

15-04-2024

Beretning nr. 12/2023

Beretningen handler om digital tilgængelighed i staten og regionerne, dvs. om borgere med handicap eller funktionsnedsættelse kan bruge ministeriernes og regionernes websteder på lige fod med andre borgere. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om ministerierne og regionerne har sikret, at deres websteder er tilgængelige for borgere med handicap eller funktionsnedsættelse, og om Digitaliseringsstyrelsen har ført et tilfredsstillende tilsyn med ministeriernes og regionernes efterlevelse af webtilgængelighedsloven. 

Rigsrevisionen vurderer, at ministerierne og regionerne ikke fuldt ud har sikret, at deres websteder er tilgængelige for borgere med handicap eller funktionsnedsættelse. Det finder Rigsrevisionen utilfredsstillende. Derudover har Digitaliseringsstyrelsens tilsyn med efterlevelsen af webtilgængelighedsloven ikke været helt tilfredsstillende. Konsekvensen er, at borgere med handicap eller funktionsnedsættelse har ringere muligheder end andre borgere for at anvende eller tilgå vigtige informationer på offentlige websteder. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i marts 2023.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. april 2024 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/2023 om digital tilgængelighed i staten og regionerne

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ca. 20 % af den voksne befolkning i Danmark er udfordret af det digitale samfund. Det kan skyldes forskellige grader af kognitiv eller fysisk funk­tions­nedsættelse. Ministerierne og regionerne har ansvaret for, at deres websteder lever op til kravene i webtilgængelighedsloven, hvis overord­nede formål er at sikre, at borgere uanset handicap eller funktionsned­sæt­­t­else kan få adgang til eller bruge webindhold på lige fod med andre borgere. De seneste 3 år har opgørelser fra Digitaliseringsstyrelsen vist, at gennem­snit­ligt 71 % af de testede web­ste­der ikke efterlever webtilgængeligheds­lov­en. Lov­giv­ning­en trådte i kraft i september 2020. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om ministerierne og regio­ner­ne har sikret, at deres websteder er tilgængelige for borgere med handi­cap eller funktionsnedsættelse, og om Digitaliseringsstyrelsen har haft et tilfredsstillende tilsyn med ministeriernes og regionernes efterlev­else af webtilgængelighedsloven. Undersøgelsen omfatter 526 offentlige websteder fordelt på 21 ministerier og 5 regioner. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at ministerierne og regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at deres websteder er tilgængelige for borgere med handicap eller funktionsnedsæt­t­else. Konsekvensen af dette er bl.a., at disse borgeres lige­stilling, inklu­sion og generelle mulighed for at anvende eller tilgå vigtig information begrænses. 

Statsrevisorerne konstaterer, at Digitaliseringsstyrelsens tilsyn med ef­ter­levelsen af webtilgængelighedsloven ikke er helt tilfreds­stil­l­­en­de, og at styrelsen ikke har fulgt op på, om påbud efterleves. Dette øger risikoen for, at myndighederne ikke lever op til kravene i webtilgængelighedsloven.

Statsrevisorerne konstaterer følgende: 

  • 12 ud af 21 ministerier og 3 ud af 5 regioner havde ikke af­gi­vet tilgængelighedserklæringer i overensstemmelse med kravene i lovgivningen for alle de websteder, som de er ansvarlige for.
  • 61 % af forsiderne på ministeriernes og regionernes websteder overholdt ikke ét eller flere krav til webtilgængelighed.
  • Mindst 18 % af ministeriernes og regionernes websteder indgår ikke i den population af websteder, hvorfra Digitaliseringsstyrelsen udtager websteder til tilsyn, hvilket gør grundlaget for styrelsens tilsyn mang­el­fuldt.
  • Webstederne, som ikke indgår i Digitaliseringsstyrelsens tilsyn, overholder færre krav til webtilgængelighed end de websteder, som indgår i popula­tion­en.
  • Digitaliseringsstyrelsen overholder generelt Europa-Kommissionens krav til tilsynet med webtilgængelighed.
  • Digitaliseringsstyrelsen har ikke fulgt op på, om påbuddene efterle­ves, hvis en offentlig myndighed har haft fejl eller mangler i tilgænge­lig­heds­er­klæ­rin­gen."

Beretningshistorik