Beretning om byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland

06-11-2023

Beretning nr. 4/2023

Beretningen handler om byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Region Hovedstaden som bygherre sikrede, at budgettet for byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland var robust, og om Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ført et tilfredsstillende tilsyn med byggeriet. Et robust budget vil sige, at udgiftsposterne i budgettet er realistiske, og at der er afsat tilstrækkelige reserver. 

Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at Region Hovedstaden ikke sikrede, at budgettet for byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland var robust. Konsekvensen er, at regionen har igangsat et underbudgetteret sygehusbyggeri, som er blevet væsentligt dyrere end forudsat. Derudover har Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsyn med byggeriet ikke været helt tilfredsstillende.  

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2022.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 6. november 2023 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/2023 om byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Nyt Hospital Nordsjælland bliver et nyt akuthospital, der skal erstatte det nuværende hospital i Hillerød. Region Hovedstaden, som er byg­her­re, fik i 2013 endeligt til­sagn om tilskud til at bygge hospitalet inden for en øko­no­misk ramme på ca. 5,3 mia. kr. (2023-priser). Regionen har fle­re gan­ge udvidet budgett­et. Det samlede budget for byggeriet er på nu­væ­r­ende tidspunkt forhøjet med 2,3 mia. kr., svarende til 44 %. Re­gio­nen forven­ter, at hospitalet er færdigt ultimo 2026. Det er 6 år senere end planlagt. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har som tilskudsgiver ansvaret for at føre tilsyn med, at Region Hovedstadens byggeri af Nyt Hospital Nord­sjæl­­­land opfylder tilsagnsvilkårene, og at byggeriet kan realiseres inden for den fastsatte økonomiske ramme. 

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland på nuværende tidspunkt er fordyret med 2,3 mia. kr. og forsinket med 6 år. Fordyrelsen kan have været med­­­­­virk­ende til, at bygningens funktionalitet og kapacitet er ble­vet forringet. Selv om en del af budgetoverskridelserne skyldes prisstigninger i byggebranchen i 2021 og 2022, konstaterer Stat­srevi­sor­erne, at Region Hovedstadens budgettering af byggeriet samlet set har været urealistisk og usikker. 

Statsrevisorerne kritiserer, at Re­gion Hovedstaden underbudgettere­de byggeriet, både da det blev sat i gang 2019, og da regionen udvide­de budgettet i 2021. Regionen vurderede i 2022, hvor budgettet igen blev udvidet, at det udvidede budget ikke kunne overholdes. Un­der­budgetteringen er sket til trods for, at regionens råd­gi­vere al­lerede i 2019 pegede på, at udgifterne til byggeriet var vur­deret for lavt. De reserver, som regionen havde afsat til byggeriet, var utilstrækkelige.

Statsrevisorerne finder, at Indenrigs- og Sundhedsministeriets til­syn med byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland ikke har været helt tilfreds­­stillende i perioden 2019-2021. Ministeriet gennemførte i 2. halv­år 2019 kun få til­syns­aktivitet­er til trods for, at ministeriet var bekendt med, at bygge­riet var risikofyldt, og at budgettet og reserveniveauet kunne være utilstræk­ke­­­ligt. Tilsynet er efterfølgende styrket. 

Statsrevisorerne hæfter sig ved følgende undersøgelsesresultater: 

  • Region Hovedstaden forventede i forbindelse med budgetteringen i 2019, at det ville være muligt at finde væsentlige frem­ti­di­ge besparelser i budgettet for de underentrepriser, der endnu ikke var indgået kontrakt om – til trods for, at regionens rådgivere på­pe­ge­­de, at byggeriets anlægsudgifter var vurderet for lavt.
  • Region Hovedstaden har afsat for få reserver i budgettet til at imø­de­gå risiciene i byggeriet og har ikke fulgt sin egen reserve­stra­te­gi.
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet blev i august 2019 infor­me­ret om, at Region Hovedstadens hovedentreprise var dy­rere end forventet, og at re­gi­onen skulle gennemføre en be­spa­rel­ses­proces frem mod igangsæt­tel­sen af byggeriet. Trods denne viden fulg­te ministeriet ikke op på, om regionen havde sikret, at budgettet var robust.
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet forholdt sig – trods til­syns­ak­ti­viteter­­ne – ikke til, at reserveniveauet i Region Ho­ved­sta­dens forslag til et nyt budget i maj 2021 var utilstrækkeligt.
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilsyn med byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland var tilfredsstillende i 2022.
  • Kvadratmeterprisen på Nyt Hospital Nordsjælland er steget fra ca. 43.000 kr. til ca. 63.000 kr. Til sammenligning er kvadratmeterprisen på 3 andre sygehusbyggerier gennemsnitligt ca. 40.000 kr."

Rigsrevisionens notat af 3. april 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2023 om byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra indenrigs- og sundhedsministeren og handler om de initiativer, som ministeren og Region Hovedstaden har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Region Hovedstadens arbejde med at sikre, at budgettet for byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland er robust, herunder at regionen følger den nye reservestrategi
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets justering af de generelle rammer for tilsynet med kvalitetsfondsbyggerierne og ministeriets tilsyn med økonomien i byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland, herunder om Region Hovedstadens projektstyring er tilstrækkelig til at holde udgifterne inden for den økonomiske ramme. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik