Beretning om skifteretternes tilsyn med konkursboer

20-03-2023

Beretning nr. 14/2022

Beretningen handler om skifteretternes tilsyn med konkursboer. 

Formålet med undersøgelsen er at besvare følgende spørgsmål: 

  • Har skifteretterne i tilstrækkeligt omfang gennemført et stikprøvebaseret tilsyn med kurators forvaltning af beholdninger og værdipapirer i konkursboer?
  • Hvad er omfanget og karakteren af skifteretternes tilsyn med, at kurator fremmer behandlingen af konkursboer uden unødigt ophold?
  • Hvad er sagsbehandlingstiden og kurators tidsforbrug og vederlag for behandling af konkursboer?
  • I hvilket omfang er der udbetalt dividende til de forskellige kreditorer? 

Rigsrevisionen vurderer, at nogle skifteretter ikke i tilstrækkeligt omfang har ført et stikprøvebaseret tilsyn med kurators forvaltning af beholdninger og værdipapirer i konkursboer. I gennemsnit giver hvert tredje af de stikprøvebaserede tilsyn anledning til bemærkninger til kurator – for nog­le skifteretter er andelen endnu højere. Til trods for denne relativt høje andel af bemærkninger er omfanget af tilsynet i nogle skifteretter begrænset, og én skifteret har slet ikke ført tilsyn. Konsekvensen af, at nogle skifteretter ikke i tilstrækkeligt omfang har ført tilsyn, er, at det øger risikoen for, at skifteretterne ikke opdager, hvis kurator ikke overholder de gældende regler, fx hvis kurator ikke holder midlerne i konkursboet adskilt fra sin egen økonomi. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i marts 2022 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. marts 2023 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/2022 om skifteretternes tilsyn med konkursboer

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om skifteret­ter­ne fører et tilstrækkeligt tilsyn med kurators forvaltning af beholdnin­ger og værdipapirer i konkursboer. 

Hvis en skyldner ikke kan betale sine regninger til tiden, kan skyldneren blive begæret konkurs. Skyldneren selv og en kreditor, som har pen­ge til gode hos skyldneren, kan indsende en konkursbegæring til skifteretten. Skifteretten indleder en konkursbehandling ved at udpege én eller fle­re kuratorer. Det er kurators opgave at varetage interesserne for de kre­di­torer, som har penge til gode hos skyldneren. 

Skifteretterne har i perioden 2016-2021 årligt afsluttet 5.400-8.500 konkursboer. Justitsministeren har fastsat regler for, at skifteretterne skal fø­re et stikprøvebaseret tilsyn med kurators forvaltning af beholdninger og værdipapirer i konkursbo­er. Skifteretterne har ifølge konkursloven desuden pligt til at føre løbende tilsyn med, at kurator fremmer behandlingen af konkursboer uden unødigt ophold. Tilsynet omfatter alle konkursboer. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at skifteretterne ikke i tilstrækkeligt omfang har ført et stikprøvebaseret tilsyn med kurators forvaltning af beholdninger og værdipapirer i konkursboer. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at skifteretterne kun har udtaget 0,4 % af de afsluttede konkursboer til eftersyn i perioden 2016-2021. Det svarer til, at kun 164 ud af de 40.659 afsluttede konkursboer er udtaget til eftersyn. 

Hertil kommer, at skifteretterne havde bemærkninger til 33 % af de 164 konkursboer, der var udtaget til eftersyn. Dette tilsiger, at skifteretterne bør øge hyppigheden og antallet af eftersyn af konkursboer.

Statsrevisorerne har hæftet sig ved følgende undersøgelsesresultater: 

  • Skifteretterne dokumenterer ikke systematisk gennemførelsen af tilsynet med, at kurator fremmer behandlingen af konkursboer uden unødigt ophold. Derfor har Rigsrevisionen ikke kunnet vurdere, om omfan­get af skifteretternes tilsyn er tilfredsstillende.
  • Sagsbehandlingstiden for konkursboer er faldet fra 16,8 måneder i 2016 til 14,4 måneder i 2021.
  • Kurators gennemsnitlige tidsforbrug i et konkursbo er 54 timer, og kurators gennemsnitlige vederlag er ca. 115.000 kr.
  • Der er udbetalt dividende til første niveau af kreditorer i konkursorde­nen i alle 138 konkursboer, som Rigsrevisionen har gennemgået, og som indeholder oplysninger om dividende. Dividenden dækker omkostninger ved behandling af konkursboet, herunder kurators veder I gennemsnit har det første niveau af kreditorer fået dækket 99,5 % af deres krav. 

Rigsrevisionens anbefaler, at de skifteretter, som sjældent udtager eller slet ikke har udtaget konkurs­boer til eftersyn, bør øge hyppigheden og andelen af konkursboer, som udtages til eftersyn. Statsrevisorerne er eni­ge i, at dette bør sikres."

Rigsrevisionens notat af 8. juni 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2022 om skifteretternes tilsyn med konkursboer. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra justitsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • skifteretternes arbejde med at øge omfanget af det stikprøvebaserede tilsyn med kurators forvaltning af beholdninger og værdipapirer i konkursboer. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik