Beretning om Skatteministeriets kontrol på leasingområdet

26-06-2023

Beretning nr. 19/2022

Beretningen handler om Skatteministeriets kontrol på leasingområdet, nærmere bestemt kontrollen med, om leasingselskaber afregner korrekt registreringsafgift på leasingkøretøjer. Antallet af lea­sede køretøjer har været i stærk vækst i det seneste årti. Statens samlede provenu på leasingområdet udgør ca. 5 mia. kr. om året. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet fører en tilfredsstillende kontrol på leasingområdet. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Motorstyrelsen sikret et tilfredsstillende grundlag for risikobaseret kontrol på leasingområdet?
 • Har Motorstyrelsen forebygget, at leasingselskaber afregner forkert registreringsafgift?
 • Har Motorstyrelsen foretaget en tilstrækkelig efterkontrol på leasingområdet?
 • Har Motorstyrelsen anvendt sanktionsmulighederne i registreringsafgiftsloven? 

Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriets kontrol på leasingområdet ikke har været tilfreds­stil­len­de i perioden 2018-2022. Ministeriets kontrol har ikke været risikobaseret på hele leasingområdet før november 2021, og kontrollen har været begrænset. Konsekvensen er, at der er risiko for, at staten har lidt et provenutab. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne i juni 2022.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 26. juni 2023 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 19/2022 om Skatteministeriets kontrol på leasingområdet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, om Skatte­mini­­ste­riet fører en tilfredsstillende kontrol på leasingområdet, herun­der risici for, at leasingselskaber ikke afregner korrekt registreringsafgift på leasing­køre­tøjer. 

Antallet af leasede køretøjer har været i vækst i Danmark i det se­neste år­ti. An­­de­len af importerede køretøjer, der anvendes til leasing, er steget fra ca. 35 % i 2018 til ca. 50 % i 2022, og antallet af leasingafta­ler er steget fra ca. 125.000 til ca. 150.000 i samme periode. Statens sam­­le­de prove­nu på leasingområdet udgjorde ca. 4,8 mia. kr. i 2018 og ca. 4,5 mia. kr. i 2022. 

Motorstyrelsen (under Skatteministeriet) har til opga­ve at sikre, at beregning af afgift sker på et korrekt grundlag. 

Statsrevisorerne finder, at Skatteministeriets kontrol på leasing­områ­det i perioden 2018-2022 ikke har været tilfredsstill­ende. Sær­­ligt bur­de Skatteministeriet i højere grad have vurderet risiko­en for fejl og svig på leasingområdet og derved have sikret sig et bedre grund­lag for at føre en risikobaseret kontrol på området før 2021. 

Statsrevisorerne beklager, at staten kan have lidt et provenutab på leasingområdet som følge af den mangel­ful­de kontrol. Statsrevisorer­ne bemærker i den forbindelse, at Skatteministeriet ikke – som på andre af statens indtægtsområder – har estimeret det samlede potentiel­le provenutab. 

Statsrevisorerne bemærker, at Motorstyrelsen før 2021 kun har anvendt én ud af 9 lov­bestemte sanktioner, nemlig inddragelse af nummerplader på leasingkøretøjer.

Statsrevisorerne bemærker i den forbindelse, at Motorstyrelsen har været meget tilbage­hol­dende med at fratage et leasingselskab retten til at selvanmelde og selvangive. Motorstyrelsen bemærker i egne retningslinjer, at dette vil medføre, at styrelsen selv skal forestå al sagsbehandling i forbindelse med selskabets leasingaftaler fremadrettet. 

Statsrevisorerne har hæftet sig ved følgende undersøgelsesresultater: 

 • Før november 2021 havde Motorstyrelsen ikke et tilstrækkeligt grundlag for at føre en risi­kobase­ret kontrol på leasingområdet. Fra 2020 har sty­rel­sen beskrevet en del risici på leasingområdet, og fra 2021 har sty­r­el­sen risikovurderet hvert enkelt leasingsel­skab.
 • Motorstyrelsens it-projekt med semiautomatisk værdifastsættelse blev lukket, fordi der manglede resurser til systemudvikling. Rigsrevisionen vurderer dog, at det estimererede årlige tab er lavere end engangsudgiften på 10-50 mio. kr. til systemet.
 • Det har vanskeliggjort tilrettelæggelsen og prioriteringen af en risikobaseret kontrolindsats, at Motorstyrelsen ikke har estimeret statens samlede potentielle provenutab på leasingområdet i perioden 2018-2022.
 • Motorstyrelsen har ikke i tilstrækkelig grad forebygget fejl i for­­­bind­el­se med, at leasingselskaberne selv indberetter oplysninger i Motorregi­stret, idet styrelsen ikke har udført kontroller på tidspunk­tet for selska­bernes indbe­ret­ninger i registret.
 • Selv om Motorstyrelsen har styrket efterkontrollen på leasingområdet i perioden 2018-2022, har kontrollen ikke været tilstrækkelig. I 2022 kontrollerede styrelsen ca. 13 % af leasingselskaberne, men kun 0,2 % af leasingaftalerne. Samtidig er Motorstyrelsens efterkontrol af leasingselskabernes værdifast­sæt­tel­ser i Motorregistret halveret i perioden 2018-2022, og kon­­­­trol­­trykket er lavt sammenlignet med de øvrige de­le af motor­om­­rå­det, hvor styrelsen kontrol­lerer værdifastsættel­ser."

Rigsrevisionens notat af 21. september 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2022 om Skatteministeriets kontrol på leasingområdet. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Motorstyrelsens tiltag, der skal sikre en øget viden om regelefterlevelsen for at styr­­ke den risikobaserede kontrol
 • Motorstyrelsens tiltag, der skal styrke kontrollen på leasingområdet både i forbindel­­se med leasingselskabernes indberetninger til Motorregistret og i forbindelse med efterkontrollen
 • Motorstyrelsens arbejde med sin praksis for sanktionering og mulighederne for at skærpe brugen af sanktioner. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik