Beretning om politiets efterforskning af digitale seksualforbrydelser og økonomisk it-kriminalitet

26-06-2023

Beretning nr. 20/2022

Beretningen handler om politiets efterforskning af digitale seksualforbrydelser og økonomisk it-kriminalitet. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Justitsministeriet i tilfredsstillende grad har understøttet efterforskningen af digitale seksualforbrydelser og økonomisk it-kriminalitet i perioden 2019-2022. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Rigspolitiet via NC3 i tilfredsstillende grad understøttet politiets efterforskning af sager om digitale seksualforbrydelser?
 • Har Rigspolitiet via NCIK i tilfredsstillende grad understøttet politiets efterforskning af sager om økonomisk it-kriminalitet? 

Rigsrevisionen vurderer, at Justitsministeriet ikke i tilfredsstillende grad har understøttet efter­forsk­ningen af sager om digitale seksualforbrydelser og økonomisk it-kriminalitet i perioden 2019-2022. Rigs­politiets specialenheder NC3 og NCIK lever i undersøgelsesperioden ikke i tilstrækkelig grad op til hen­sigten om at bistå politikredsene med indledende efterforskning, og sager om økonomisk it-kriminalitet ligger for længe, inden de sendes til videre efterforskning i politikredsene. Konsekvensen er, at der er risiko for, at efterforskningspotentialet går tabt – især i sager om økonomisk it-kriminalitet. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i maj 2022.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 26. juni 2023 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 20/2022 om politiets efterforskning af digitale seksualforbrydelser og økonomisk it-kriminalitet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Det fremgår af flerårsaftalerne for politiets og anklagemyndighedens øko­nomi, der blev indgået i perioden 2016-2023, at der er behov for en målrettet og prioriteret indsats mod cyberkriminalitet, herunder digitale seksualforbrydelser og økonomisk it-kriminalitet. 

Som led i indsatsen mod den stigende it-kriminalitet oprettede politiet i 2014 specialenheden National Cyber Crime Center (NC3), og i 2018 blev specialenheden Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk kriminalitet (NCIK) oprettet. 

Hensigten med de 2 specialenheder var bl.a. at styrke efterforskningen ved centralt at foretage en indledende visitation og efterforskning i sager­ne, inden sagerne sendes videre til den relevante politikreds, der foretager den videre efterforsk­ning med henblik på at rejse sigtelse. 

Statsrevisorerne finder, at Justitsministeriets indsats for at understøt­te politiets efterforskning af digitale seksualforbrydelser og økonomisk it-kriminalitet har været utilfredsstillende i perioden 2019-2022. 

Andelen af sager, hvor Rigspolitiets specialenheder NC3 og NCIK har gennemført indledende efterforskning, er faldet i perioden. Specialenhederne har således ikke i tilstrækkelig grad levet op til hensigten om på tværs af landet at bistå politikredsene med efterforskningen. 

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at NCIK’s lange sagsbehandlingstider i mange tilfælde har påvirket efterforskningen af sager om økonomisk it-kriminalitet negativt, og at NC3’s gennemførelse af en indledende efterforskning i 3 ud af 4 typer digitale seksualforbrydelser er faldet markant.

Statsrevisorerne finder det bekymrende, at efterforskningspoten­tia­let herved kan gå tabt, og at de forurettede kan lide svie, smerte og tab. Det kan krænke borgernes retsfølelse. 

Statsrevisorerne har bl.a. hæftet sig ved disse undersøgelsesresultater: 

 • I 2019 gennemførte NC3 indledende efterforskning i stort set alle sager om digitale seksualforbrydelser, mens der i 2022 kun blev gennemført indledende efterforskning i 15 % af sagerne om grooming og sextorti­on og i 6 % af sagerne om digitale sexkrænkelser. NC3 har dog gennemført indledende efterforskning i stort set alle sager om seksuelt misbrug af børn på nettet i hele perioden.
 • NC3’s sagsbehandlingstider er faldet markant fra 44,2 dage i 2019 til 2,7 dage i 2022. Det indikerer, at NC3 prioriterer at sende sagerne hur­tigt ud i politikredsene frem for at foretage den indledende efterforskning, som tiltænkt.
 • Rigspolitiet har ikke givet NC3 kompetence til at henlægge sager. Det bidrager ikke til en effektiv brug af resurser, fordi NC3 dermed skal videresende alle sager til politikredsene, uanset om de har et efterforskningspotentiale.
 • I 2022 henlagde politikredsene mere end 50 % af de sager om digitale seksualforbrydelser, som de modtog fra NC3.
 • NCIK’s gennemførelse af en indledende efterforskning i sager om økonomisk it-kriminalitet er faldet fra ca. ⅔ af sagerne i 2019 til under halv­delen af sagerne i 2022.
 • NCIK’s sagsbehandlingstider er mere end fordoblet fra i gennemsnit 77,1 dage i 2019 til i gennemsnit 157,3 dage i 2022.
 • Selv om NCIK hvert år har øget færdigbehandlingen af sager om økonomisk it-kriminalitet, var der ved udgangen af 2022 en ophobning af 25.181 sager med en gennemsnitsalder på 604,3 dage. Det medfører risiko for, at sagerne forældes."

Rigsrevisionens notat af 19. oktober 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2022 om politiets efterforskning af digitale seksualforbrydelser og økonomisk it-kriminalitet. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra justitsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Justitsministeriets opfølgning på, om den indledende efterforskning af digitale seksualforbrydelser i NC3 styrkes
 • Justitsministeriets opfølgning på, om den indledende efterforskning af økonomisk it-kriminalitet i NCIK styrkes. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik