Beretning om tilsynet med aftaler i forsyningssektoren

20-02-2023

Beretning nr. 11/2022

Beretningen handler om tilsynet med aftaler i forsyningssektoren. I takt med at forsyningsselskaber samles i større koncerner, hvor der indgår selskaber med monopol, men også selskaber, der opererer på markeder med konkurrence, stiger potentialet for samhandel mellem selskaberne inden for koncernen. Hvis aftalerne inden for koncernen ikke indgås på konkurrencelignende vilkår, er der en risiko for, at forsyningsselskaberne indgår interne aftaler til overpris, og at regningen sendes videre til forbrugerne af el, gas og varme. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsyningstilsynet har et tilfredsstillende tilsyn med, om forsyningsselskabernes aftaler med koncernforbundne selskaber er indgået på konkurrencelignende vilkår. 

Rigsrevisionen vurderer, at Forsyningstilsynets tilsyn med, om forsyningsselskabernes aftaler med koncernforbundne selskaber er indgået på konkurrencelignende vilkår, ikke er tilfredsstillende. Konsekvensen er, at borgere og virksomheder kan have betalt overpris for transporten af el, gas og varme. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2022.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. februar 2023 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/2022 om tilsynet med aftaler i forsyningssektoren

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ca. 600 forsyningsselskaber har monopol på at transportere el, gas og varme til boliger og virksomheder i Danmark. Forsynings­sel­skaberne ejer nettet og har omkostninger, som finansieres af for­brugernes beta­linger for forsyning af el, gas og varme. En gennemsnitlig husstand bruger ca. 37.000 kr. årligt på forsyningsydelser. En forudsætning for, at borgere og virksomheder ikke betaler for meget for forsyningsydelserne, er et effektivt tilsyn. 

Forsyningstilsynet blev ved lov etableret som et organi­satorisk og økono­misk uafhængigt tilsyn i 2018. Tilsynet skal især sikre forbruger­nes inte­res­­ser i forsyningssektoren og skal arbejde for høj effek­tivitet i forsy­nings­­sektoren, lavest mulige priser, en sikker og stabil for­sy­ning samt en omkostningseffektiv teknologiudvikling og grøn omstil­ling. 

De senere år er forsyningsselskaberne i stigende grad samlet i større koncerner. Der skal i den forbindelse føres tilsyn med, at koncern­for­bundne selskaber ikke indgår interne koncernforbundne aftaler uden konkurren­ce og til overpris, som sendes videre til forbruger­ne. 

Statsrevisorerne finder, at Forsyningstilsynets tilsyn med forsynings­selskaberne har været helt utilstrækkeligt. Det gælder både grund­laget for kontrol og den gennemførte kontrol af, om forsynings­sel­skaberne har indgået ulovlige koncern­forbundne aftaler. 

Statsrevisorerne finder det sandsynliggjort, at Forsyningstilsynet kun­ne have fundet flere lovbrud – og dermed grundlag for påbud til sel­skaberne om at nedsætte pri­serne – hvis tilsynet havde arbejdet me­re risikobaseret. Kontrollen med varmeforsyningsselskaberne, som udgør 557 ud af samlet 600 forsyningsselskaber, har stort set været fraværende med kun ét pristilsyn, hvilket udgør en betydelig risiko for forbrugerne.

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at en række forbrugere har betalt overpris for transporten af forsyninger, og at der er risiko for, at det gør sig gældende for flere forbrugere for både el, gas og varme. 

Statsrevisorerne har bl.a. hæftet sig ved disse undersøgelsesresultater: 

 • Forsyningstilsynet har ikke haft tilstrækkelig viden om de forsynings­selskaber, der skal kontrolleres, og kan dermed ikke vurdere, hvor risikoen for fejl og lovbrud er størst.
 • Forsyningstilsynet har igangsat færre kontroller i 2020-2021 end i 2018-2019, og kontrollerne har primært været rettet mod 2 mindre væsentlige omkostningsområder hos forsyningsselskaberne.
 • Forsyningstilsynet har kun i ét tilfælde ført pristilsyn med varmefor­sy­nings­selskabernes koncernforbundne aftaler uden for energispareområdet.
 • Forsyningstilsynet har fundet lovbrud i knap halvdelen af de kontrol­le­rede aftaler og har på den baggrund pålagt forsynings­selskaberne at nedsætte priserne med i alt ca. 62 mio. kr.
 • Forsyningstilsynet har i perioden 2018-2021 udstedt påbud og påtaler til de selskaber, der har brudt forsyningslovens bestemmelser om koncernforbundne aftaler, og selskaberne har efterlevet påbuddene.
 • Forsyningstilsynet har ikke haft en samlet tilsynsstrategi baseret på risiko og væsentlighed og har ikke fulgt op på effekten af sine kontroller og reaktioner ved lovbrud.
 • Rigsrevisionens gennemgang af 123 overvågningsprogrammer indsendt til Forsyningstilsynet viser, at ca. 81 % af programmerne for perioden 2018-2020 ikke fuldt ud opfylder kravet om, at selskaberne sikrer, at koncernforbundne aftaler indgås på konkurrence­lignende vilkår. 

Statsrevisorerne konstaterer, at undersøgelsen afdækker uklarhed om og mangel på lovhjemler til et styrket forsyningstilsyn."

Rigsrevisionens notat af 16. maj 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2022 om tilsynet med aftaler i forsyningssektoren. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra klima-, energi- og forsyningsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Forsyningstilsynets udarbejdelse af en ny tilsynsstrategi baseret på risiko og væsentlighed
 • Forsyningstilsynets og Klima-, Energi- og Forsyningsministerts arbejde med at tilvejebringe viden om forsyningsselskaberne
 • Forsyningstilsynets implementering af et datadrevet tilsyn
 • Forsyningstilsynets og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets forslag til ny hjemmel til tilsyn med koncernforbundne aftaler på varmeområdet
 • Forsyningstilsynets og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets overvejelser om, hvorvidt der er behov for andre og større sanktioner.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik