Beretning om Kulturministeriets forvaltning af hjælpepakker under COVID-19

14-11-2022

Beretning nr. 4/2022

Beretningen handler om Kulturministeriets forvaltning af hjælpepakker under COVID-19. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Kulturministeriet har sikret en tilfredsstillende forvaltning af de 3 største COVID-19-hjælpepakker. Rigsrevisionen har undersøgt: 

  • om Kulturministeriet har gennemført før- og efterkontroller, der i tilstrækkelig grad sikrer, at kun berettigede ansøgere har fået udbetalt støtte, og at støttebeløbene er korrekte
  • om Kulturministeriet har fulgt systematisk og rettidigt op på risikofyldte sager i den udvidede kontrol
  • om Kulturministeriet har levet op til egne målsætninger om sagsbehandlingstid på tværs af de 3 største COVID-19-hjælpepakker. 

Rigsrevisionen vurderer, at Kulturministeriets forvaltning af de 3 største COVID-19-hjælpepakker ikke har været tilfredsstillende. Ministeriet har inden for en kort periode implementeret hjælpepakkerne og sikret en sagsbehandlingstid, der overordnet set lever op til egne målsætninger. Men ministeriets kontroller har været utilfredsstillende. Konsekvensen er en øget risiko for, at der er ansøgere, der har modtaget uberettiget støtte, som kan være vanskelig for staten at få tilbagebetalt. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2021.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 14. november 2022 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/2022 om Kulturministeriets forvaltning af hjælpepakker under COVID-19

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Megen aktivitet i det danske samfund blev lukket ned i dele af 2020 og 2021 for at inddæm­me smitteudbruddet af COVID-19. Nedlukningerne ramte også kulturlivet. Som følge heraf indførte Folketinget hjælpepakker på kulturområdet, som Kulturministeriet har forvaltet. 

Denne beretning handler om Kulturministeriets forvaltning af de 3 største hjælpepakker, hvor der i perioden 2020-2021 blev udbetalt i alt knap 1,3 mia. kr. De 3 hjælpepakker var en midlertidig kunststøtteordning rettet mod kunstnere, en aktivitetspulje til publikumsrettede kulturaktiviteter og en pulje til refusion af rabat på billetter og deltagerbetaling for kultur- og idrætsaktiviteter. 

Statsrevisorerne finder, at Kulturministeriets kontroller har været meget utilfredsstillende. Hverken før- eller efterkontroller har i tilstrækkelig grad minimeret risikoen for fejludbetalinger og svig. Ministeriets udvælgelse og prioritering af kontrolsager med identificeret risiko har heller ikke været tilfredsstillende eller rettidig. Kontrollen af en væsentlig del af sagerne er indtil videre forsinket med 8 måneder i forhold til den frist, der fremgår af aktstykkerne. 

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Kulturministeriet har ændret tildelingskriteriet og udvidet ansøgerkredsen på Kunststøtteordningen i strid med det, Folketinget har vedtaget. 

Statsrevisorerne konstaterer, at udskydelsen af særligt efterkontrollen af de risikable sager indebærer risiko for, at nogle modtagere uberettiget kan have modtaget støtte, som det kan være vanskeligt for staten at få tilbagebetalt.

Statsrevisorerne konstaterer, at Kulturministeriet på kort tid har implementeret hjælpepakkerne til kulturlivet og samlet set har levet op til eg­ne målsætninger om sagsbehandlingstider. 

Statsrevisorerne finder det imidlertid særligt utilfredsstillende: 

  • At Kulturministeriet i overvejende grad har bygget sin kontrol på tro og love-erklæringer og på materiale, som ansøgerne selv har produceret, uden at sikre sig yderligere dokumentation. Ministeriet har således ikke i tilstrækkelig grad designet et sikkert og sammen­hængende kontrolsetup og har ikke i tilstrækkelig grad udnyttet mulighederne for brug af registerdata, automatiske kontroller mv.
  • At Kulturministeriet ikke har indhentet tilstrækkelig dokumentation fra ansøgere i forhold til tildelingskriterier for udbetalte beløb under 500.000 kr.
  • At Kulturministeriet for størstedelen af de sager, som er udtaget til udvidet kontrol, ikke har overholdt aktstykkernes frist for efterkontrol – heller ikke i sager med mistanke om svig. Det gælder for 70 % af sager­ne på kunststøtteordningen og for 61 % af sagerne på aktivitets­puljen.
  • At Kulturministeriet kun har gennemført kontrol i 11 ud af 120 sager, som var udtaget til udvidet kontrol før den generelle efterkontrol.
  • At Kulturministeriet ikke har dokumenteret de risikovurderinger og faglige skøn, der måtte have ligget til grund for udvælgelse og prioritering af risikofyldte sager i den udvidede kontrol."

Rigsrevisionens notat af 2. februar 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2022 om Kulturministeriets forvaltning af hjælpepakker under COVID-19. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra kulturministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Kulturministeriets gennemførelse af efterkontrollen på Kunststøtteordningen og Aktivitetspuljen, herunder om kontrollen afsluttes, og om tilbagebetalingskrav opkræves
  • Kulturministeriets gennemførelse af den udvidede kontrol på Kunststøtteordningen og Aktivitetspuljen, herunder om kontrollen afsluttes, og om tilbagebetalingskrav opkræves.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik