Notat om faglig evaluering af Rigsrevisionens beretninger fra 2021

22-03-2022

Rigsrevisor orienterer i notatet om Rigsrevisionens eksterne faglige evaluering af beretninger afgivet i 2021. Rigsrevisionen afgav 18 beretninger i 2021. 16 beretninger blev i de faglige evalueringer vurderet som tilfredsstillende, én beretning som meget tilfredsstillende og én beretning som mindre tilfredsstillende. Dermed er Rigsrevisionens resultatmål for 2021 om, at al­le beretningers faglige kvalitet skal vurderes som tilfredsstillende af eksterne faglige evaluatorer, delvist opfyldt. 

Evalueringerne indeholder mange konkrete forslag til de enkelte beretninger, men der er efter Rigsrevisionens opfattelse særligt 3 områder med bred relevans for Rigsrevisionens beretninger: 

  • bredere analysetilgang i de enkelte undersøgelser
  • metodevalgets betydning for vurderinger
  • klarere definitioner på juridiske begreber og centrale krav. 

Rigsrevisionen vil arbejde videre med de 3 områder. Vedrørende området om klarere definitioner på juridiske begreber og centrale krav er der allerede taget konkrete initiativer, som Rigsrevisionen vil arbejde videre med i 2022. For de 2 øvrige områder vil Rigsrevisionen udarbejde en handlingsplan for det videre arbejde.

Hele notatet (PDF)