Beretning om Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskudssager med kvalificeret indikation på svig

21-03-2022

Beretning nr. 12/2021

Beretningen handler om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris forvaltning af tilskudssager med kvalificeret indikation på svig. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har forvaltet tilskudssager med kvalificeret indikation på svig tilfredsstillende. 

Rigsrevisionen vurderer, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har haft en meget utilfredsstillende forvaltning af tilskudssager med kvalificeret indikation på svig. Konsekvensen er, at der er risiko for, at strafansvaret forældes, og at sager ikke i tilstrækkeligt omfang bliver politianmeldt. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2021.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. marts 2022 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 12/2021 om Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskudssager med kvalificeret indikation på svig

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne afgav i maj 2021 beretning nr. 15/2020 om forvaltning af tilskud til landbrugere og kritiserede skarpt, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i perioden 2014-2019 ikke havde sikret en korrekt og tilstræk­kelig kontrol af tilskud til landbrugere. 

Denne beretning (nr. 12/2021) er udarbejdet på baggrund af, at Rigsrevisionen i oktober 2021 fik en anonym henvendelse om, at Landbrugsstyrelsen bevidst havde tilbageholdt oplysninger for Rigsrevisionen, da Rigsrevisionen udarbejdede beretningen om forvaltning af tilskud til landbrugere. Rigsrevisionen har efterfølgende fået bekræftet, at Landbrugsstyrelsen ikke udleverede alle de oplysninger, som Rigsrevisionen efterspurgte. Det har givet anledning til denne gennemgang af tilskudssager, som Landbrugsstyrelsen har sendt til Kammeradvokaten i 2018 og 2019 til vurdering af, om der foreligger svig og grundlag for politianmeldelse. 

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Landbrugsstyrelsen i strid med rigsrevisorloven ikke har udleveret alle de oplysninger, som Rigs­re­visionen efterspurgte, da beretningen om forvaltning af tilskud til landbrugere blev udarbejdet. 

Statsrevisorerne vurderer, at omfanget af mangler, fejl og uregel­mæssig­heder i Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskudssager med mistanke om svig har været så stort, at det er udtryk for en bekymrende og usædvanlig forvaltningskultur. 

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har forvaltet tilskudssager med mis­tanke om svig på et mangelfuldt og juridisk uklart grundlag og ikke har foretaget politianmeldelser i det omfang, som Kammer­advokaten har tilrådet.  

Gennemgangen viser, at Landbrugsstyrelsen kun har foretaget 30 af de 57 politianmeldelser, som Kammeradvokaten indstillede. Kammeradvokatens indstilling er delvist fulgt i 2 tilfælde. I 13 tilfælde har Landbrugsstyrelsen fortsat sagsbehandlingen af tilskudsansøgninger, på trods af at ansøger var mistænkt for svig i andre sager og Kammeradvokatens indstilling. Sagsbehandlingen er desuden fortsat uden afklaring af, om det var i strid med EU’s forordningsgrundlag. 

Statsrevisorerne bemærker:

 • at Landbrugsstyrelsen fremover bør være opmærksom på ikke at sende tilskudssager til Kammeradvokaten for at få en juridisk vurdering af, om der foreligger svig og grundlag for politianmeldelse, hvis Landbrugsstyrelsen alligevel vil fortsætte sagsbehandlingen, uden at der er kommet nye oplysninger i sagen
 • at Landbrugsstyrelsen i 13 tilskudssager har udbetalt ca. 4,7 mio. kr. til tilskudsansøgere, der var mistænkt for svig i andre sager
 • at Landbrugsstyrelsen i de 30 politianmeldelser har haft en lang sagsbehandlingstid på gennemsnitligt 1 år og 5 måneder, hvilket har medført risiko for, at strafansvaret forældes
 • at der manglede oplysninger om 22 ud af 127 tilskudssager, der var sendt til Kammeradvokaten, i det materiale, som Rigsrevisionen modtog fra Landbrugsstyrelsen i august 2020.

Statsrevisorerne skal gentage henstillingen fra beret­ningen om forvaltning af tilskud til landbrugere om, at Ministeriet for Føde­varer, Landbrug og Fiskeri bør sikre kvali­teten af ministeriets til­skuds­forvaltning og kontrolvirk­somhed samt de­par­te­mentets tilsyn hermed. 

Baggrunden for henstillingen er beretning nr. 22/2016 om kvotekoncen­trationen i dansk fiskeri, beretning nr. 1/2018 om tilskud på fiskeri­om­rådet, beretning nr. 10/2019 om kontrol med dyretransporter, beret­ning nr. 15/2020 om forvaltning af tilskud til landbrugere og nu beretning nr. 12/2021 om Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskudssager med kvalificeret indikation på svig. "

Rigsrevisionens notat af 16. juni 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2021 om Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskudssager med kvalificeret indikation på svig. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at udforme beskrivelser af arbejdsgange i forbindelse med samarbejdet med Rigsrevisionen
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at oprette en særskilt enhed for svig og omgåelse i Landbrugsstyrelsen
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at etablere en systematiseret praksis for Landbrugsstyrelsens fortolkning af regler i EU-forordninger
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at etablere nye rammer for Landbrugsstyrelsens anvendelse af Kammeradvokaten, herunder sagsbehandlingstiden, med henblik på at etablere en effektiv bekæmpelse af svig.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. maj 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2021 om Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskudssager med kvalificeret indikation på svig. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at udforme beskrivelser af arbejdsgange i forbindelse med samarbejdet med Rigsrevisionen
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at oprette en særskilt enhed for svig og omgåelse i Landbrugsstyrelsen
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at etablere en systematiseret praksis for Landbrugsstyrelsens fortolkning af regler i EU-forordninger
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris arbejde med at etablere nye rammer for Landbrugsstyrelsens anvendelse af Kammeradvokaten, herunder sagsbehandlingstiden, med henblik på at etablere en effektiv bekæmpelse af svig. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik