Kirkeministeriets forvaltning af Trossamfundsregistret

13-06-2022

Beretning nr. 17/2021

Beretningen handler om Kirkeministeriets forvaltning af Trossamfundsregistret.

Den 1. januar 2018 trådte lov om trossamfund uden for folkekirken i kraft. Kirkeministeriet blev med loven forpligtet til dels at oprette og drive et digitalt trossamfundsregister, dels at kontrollere, at anerkendte trossamfund og menigheder indberetter de lovpligtige oplysninger til registret.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Kirkeministeriet forvalter Trossamfundsregistret tilfredsstillende.

Rigsrevisionen vurderer, at Kirkeministeriet ikke har forvaltet Trossamfundsregistret tilfredsstillende. Konsekvensen er, at registret ikke i tilstrækkelig grad bidrager til trossamfundslovens formål om at sikre større åbenhed og gennemsigtighed om trossamfundenes økonomi og organisation.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2022.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 13. juni 2022 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 17/2021 om Kirkeministeriets forvaltning af Trossamfundsregistret

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ifølge lov om trossamfund uden for folkekirken, der trådte i kraft den 1. ja­­nuar 2018, kan et trossamfund eller en menighed anmode Kirke­mini­­ste­ri­et om at blive registreret som anerkendt. Som anerkendt får tros­sam­fundet eller menigheden adgang til at ansøge Skatteministe­riet om at opnå en række skattemæssige fordele og adgang til at udføre visse myn­dig­hedsopgaver, fx vielser. 

Kirkeministeriet blev med loven for­plig­­tet til at oprette og drive et digi­talt trossamfunds­register og til at føre tilsyn med området, herunder kontrol­lere, at anerkendte trossamfund og menig­heder indbe­retter de lovpligti­ge oplysninger til registret. 

Statsrevisorerne finder, at Kirkeministeriets forvaltning af Trossam­funds­registret har været utilfredsstillende, og at ministeriets kontrol og tilsyn med området har været utilstrækkeligt. Dette til trods for, at Kirkeministeriet har fået et markant bevillingsløft til at håndtere Trossam­funds­registret. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Kirkeministeriet for sent er gået i gang med at følge op på indberetningen af års­regn­skaber­ne for 2020 fra trossamfund og menigheder. Ministeriet har desuden ikke sikret sig, at alle trossamfund og menigheder har indberettet årsregnskaberne for 2018 og 2019. 

Da Kirkeministeriets stikprøvekontrol i de indberettede årsregnskaber for 2018 og 2019 viste, at der var mange fejl og mangler, ca. 74 %, forventer Statsrevisorerne, at Kirkemini­steriet – i hvert fald i en periode – udvider stikprøve­kontrol­len af års­regn­skaberne fra trossamfund og menigheder.

Statsrevisorerne bemærker: 

  • at Trossamfundsregistrets oplysninger er ufuldstændige, idet 47 % af de 417 anerkendte trossamfund og menig­heder ultimo februar ikke har indberettet de lovpligtige oplysninger om deres årsregn­skaber eller udarbejdet årsregnskaberne i overensstemmelse med reglerne
  • at der er risiko for, at 113 anerkendte trossamfund og menig­he­der uberettiget kan have fået skattemæssige fordele, idet deres indberetninger for 2020 ikke fuldt ud lever op til betingelserne for fortsat anerken­delse
  • at Kirkeministeriet ikke har gennemført kontrol af, om et trossamfund lever op til kravet om at have mindst 50 myndige medlemmer."

Rigsrevisionens notat af 14. september 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2021 om Kirkeministeriets forvaltning af Trossamfundsregistret.

Notatet er baseret på en redegørelse fra kirkeministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • resultatet af Kirkeministeriets arbejde med at styrke forvaltningen af Trossamfundsregistret
  • resultatet af Kirkeministeriets arbejde med at tilrettelægge stikprøven af årsregnskaberne for 2021
  • resultatet af Kirkeministeriets arbejde med at sikre, at tilsynet med indberetninger­ne foretages uden forsinkelser
  • hvorvidt der stadig er trossamfund, der indberetter under 50 medlemmer, og menigheder, der indberetter 0 medlemmer.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik