Beretning om projekteringsfasen for Femern Bælt-forbindelsen

17-01-2022

Beretning nr. 10/2021

Beretningen handler om Femern A/S’ og Transportministeriets styring af Femern Bælt-forbindelsens projekteringsfase frem til indgåelsen af kontrakter for de store tunnelentrepriser. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Transportministeriet og Femern A/S har styret projekteringsfasen for Femern Bælt-forbindelsen tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Femern A/S taget højde for varigheden af den tyske myndighedsproces i styringen af projekteringsfasen?
  • Har Transportministeriet varetaget sine opgaver i projekteringsfasen tilfredsstillende? 

Rigsrevisionen vurderer, at Transportministeriets og Femern A/S’ styring af projekteringsfasen for Femern Bælt-forbindelsen ikke har været helt tilfredsstillende. Konsekvensen er, at Transportministeriet og Femern A/S undervejs har taget unødige økonomiske risici i forhold til tunnelentrepriserne. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i marts 2021.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 17. januar 2022 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 10/2021 om projekteringsfasen for Femern Bælt-forbindelsen

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Danmark og Tyskland underskrev i september 2008 en statstraktat om en fast forbindelse over Femern Bælt. Danmark forpligtede sig til at projekte­­­re, finansiere og etablere forbindelsen og stå for den fremtidige drift og vedligeholdelse. Målet var dengang, at forbindelsen skulle åbne for trafik i 2018. Budgettet for kyst til kyst-forbindelsen er ca. 53 mia. kr. (2015-priser). 

Projekteringsfasen har haft et længere forløb end forventet, og samlet set er der gået 11½ år, fra projekteringsloven blev vedtaget i marts 2009, til anlægsarbejderne kunne igangsættes fuldt ud i november 2020. Forsinkel­sen skyldes især, at den tyske myndighedsgodkendelse til at etablere Femern Bælt-forbindelsen har været forsinket, så anlægsarbej­derne i Tyskland først kunne gå i gang ca. 8 år efter det planlagte tidspunkt. På nuværende tidspunkt er byggeriet sat i gang på begge sider af Femern Bælt, og det er Femern A/S’ forventning, at forbindelsen kan åbne for trafik i 2029. 

Statsrevisorerne finder, at Transportministeriets og Femern A/S’ styring af projekteringsfasen for Femern Bælt-forbindelsen ikke i tilstræk­kelig grad har taget højde for risici for forsinkelser i den tyske myndighedsproces og for økonomiske risici. 

Statsrevisorerne finder det ikke helt tilfredsstillende, at Trans­port­ministeriet og Femern A/S har taget unødige økonomi­ske risi­ci i forhold til tunnelentrepris­erne for Femern Bælt-forbin­delsen, da man i 2010 indstillede, at udbudsprocessen skulle foregå parallelt med myndighedsprocessen – trods viden om risici for forsinkelser.

Statsrevisorerne finder det ligeledes ikke helt tilfredsstil­lende, at Transportministeriet i 2009 fremsatte projekteringsloven til Folketingets vedtagelse uden at have afsat tilstrækkelig tid til den tyske myndighedsgodkendelse – på trods af at ministeriet havde viden om, at projektet var forsinket, og at det var usikkert, hvor lang tid den tyske myndighedsproces ville tage. Samtidig fastholdt ministeriet målet om, at Femern Bælt-forbin­delsen skulle åbne i 2018, selv om det ikke var realistisk. Transportministeriet fastholdt således i tekst til statstraktaten med Tyskland og i forslaget til Folketinget om projekteringslov om Femern Bælt-forbindelsen, at åbningsåret var 2018, selv om ministeriet var vidende om, at denne tidsplan ikke ville hol­de. 

Statsrevisorerne har hæftet sig ved: 

  • At Femern A/S i nogle tilfælde ikke har indarbejdet kendte forsin­kelser i tidsplanerne og ikke i tilstrækkelig grad har taget højde for de usik­ker­heder og risici, der var forbundet med den tyske myndigheds­ Tidsplanerne har gentagne gange vist sig ikke at kunne hol­de.
  • At Femern A/S har håndteret risici for yderligere forsinkelser ved at indgå betingede kontrakter, som først ville blive aktiveret, når projek­tet blev godkendt i Tyskland.
  • At Transportministeriet ikke gennemførte en tilstrækkelig kvalitets­sikring af Femern A/S’ tidsplaner for opnåelsen af tysk myn­dig­heds­godkendelse i forbindelse med udarbejdelsen af aktstykkerne og anlægsloven, der blev vedtaget i 2015.
  • At Transportministeriet ikke gennemførte en tilstrækkelig kvalitets­sikring af Femern A/S’ oplæg til beslutninger om udbudsprocessen, herunder indstillingen om at gennemføre udbudsprocessen parallelt med myndighedsprocessen, og hvilke økonomiske og andre konse­kvenser det kunne have."

Rigsrevisionens notat af 25. marts 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2021 om projekteringsfasen for Femern Bælt-forbindelsen. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra transportministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Transportministeriets arbejde med at udvikle en metode til at vurdere de tidsmæssige risici og de deraf afledte økonomiske risici for større anlægsprojekter.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 28. februar 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2021 om projekteringsfasen for Femern Bælt-forbindelsen. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område: 

  • Transportministeriets arbejde med at udvikle en metode til at vurdere de tidsmæssige risici og de deraf afledte økonomiske risici for større anlægsprojekter. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik