Beretning om lodsning i danske farvande

12-12-2022

Beretning nr. 7/2022

Beretningen handler om lodsning i danske farvande. De danske farvande har tæt trafik, snævre passager og lav vanddybde. Lodsens opgave er at rådgive et skibs fører om navigation, sejlads og manøvrering for at sikre, at skibet ankommer uden uheld. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Erhvervsministeriet har understøttet indfrielsen af Folketingets overordnede intentioner på lodsområdet tilfredsstillen­de. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Erhvervsministeriet understøttet indfrielsen af hovedformålene med konkurrenceudsættelsen af lodsområdet og etableringen af DanPilot som selvstændig offentlig virksomhed?
 • Har DanPilot sikret en produktivitetsforbedring siden etableringen som selvstændig offentlig virksomhed? 

Rigsrevisionen har bl.a. analyseret udviklingen i DanPilots produktivitet og sammenlignet produktivitetsudviklingen med statslodserierne fra Norge, Finland og Sverige. 

Rigsrevisionen vurderer, at Erhvervsministeriet ikke har understøttet indfrielsen af Folketingets overordnede intentioner på lodsområdet helt tilfredsstillende. Konsekvensen er, at der er sket et fald i lodsanvendelsen. Det medfører en risiko for, at sejlads- og miljøsikkerheden i danske farvande forværres. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2022.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. december 2022 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 7/2022 om lodsning i danske farvande

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Lodsning handler om sejlads- og miljøsikkerhed. Lodsens opgave er at råd­­give et skibs fører om navigation, sejlads og manøvrering. Folketinget besluttede med lovændringer i 2006 og 2014 at konkurrenceudsætte lods­området. I 2013 besluttede Folketinget at omdanne det statslige lodsvæsen til den selvstændige offentlige virksomhed DanPilot. Hovedfor­måle­ne var at skabe øget konkurrence på lodsmarkedet, lavere priser på lodsning, øget lodsanvendelse i danske farvande og en effektiv drift af DanPilot. DanPilot gennemførte næsten 21.000 lodsninger i 2021 og havde en samlet omsætning på ca. 408 mio. kr. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Erhvervsministe­riet ikke i tilfredsstillende grad har understøttet Folketingets in­­t­en­­ti­oner med konkurrenceudsættelsen af lodsområdet og etableringen af DanPilot som selvstændig offentlig virksomhed. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at ingen af hovedfor­må­lene er opnået. Konkurrencen på lodsmarkedet er begrænset, gennemsnitsprisen er ikke faldet for alle typer lodsninger, og der er sket et fald i lodsanvendelsen. Det medfører en risiko for, at sejlads- og mil­jøsikkerheden i danske farvande forværres. Hertil kommer, at DanPilot ikke har indfriet Erhvervsministeriets produktivitetsmål. DanPilots produk­tivitet er faldet med 9 % siden 2013. Det har forringet mulig­hederne for lavere priser på lodsning. 

Statsrevisorerne har bl.a. hæftet sig ved: 

 • At Erhvervsministeriet ikke har udnyttet sine muligheder fuldt ud til at understøtte konkurrencen på lodsområdet ved fx at opsætte ram­mer for DanPilots opkøb af ejerandele i konkurrerende lodserier.
 • At Erhvervsministeriet ikke i tilstrækkelig grad har understøttet lavere priser på lodsning, fx ved at udarbejde en prispolitik, som betød, at DanPilot havde brugt sit overskud til at sænke priserne frem for til at øge sin soliditet og foretage opkøb af konkurrerende lodserier.
 • At siden 2013 er den gennemsnitlige pris for DanPilots havnelodsninger steget med 42 %, gennemsnitsprisen på transitlodsninger er faldet med 4 %, mens den gennemsnitlige pris på transitlodsninger uden storkunderabat er steget siden 2016.
 • At de samlede lønudgifter til lodser fraregnet den generelle lønud­vikling i samfundet siden 2013 er steget med 5 %, fordi Dan­Pilot siden 2013 har øget antallet af lodser, uden at der er sket en tilsva­rende stigning i antallet af lodsede sømil.
 • At konkurrenceudsættelsen er særegen i nordisk perspektiv, idet lodsning er en statslig myndighedsopgave i Norge, Fin­land og Sverige.
 • At en produktivitetssammenligning mellem med de norske, finske og svenske statslodserier viser, at DanPilot har samme produkti­vi­tets­niveau i 2021 som i 2016. De øvrige nordiske lodserier har haft en produktivitetsnedgang. DanPilot havde en produktivitetsnedgang før COVID-19-pandemien, mens de øvrige nordiske lodserier havde forbedret deres produktivitet.

Statsrevisorerne noterer sig, at DanPilot har gennemført initiativer for at mindske sine omkostninger og forbedre sin produktivitet. Fx har Dan­Pilot gennem forbedret disponering mindsket udgifterne til transport med 22 % og udgifterne til overtidsbetaling med 42 % fra 2013 til 2021. Statsrevisorerne finder det mindre hensigtsmæssigt, at Erhvervsministe­riet og DanPilots bestyrelse har opstillet et produktivitetsmål, som er baseret på en standard frem for en egentlig analyse af potentialet for øget produktivitet."

Rigsrevisionens notat af 10. maj 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 7/2022 om lodsning i danske farvande. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra erhvervsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Erhvervsministeriets arbejde med at opstille retningsgivende rammer for DanPilots opkøb af ejerandele i konkurrerende lodserier
 • Erhvervsministeriets initiativer for at højne lodsanvendelsen, herunder ministeriets dialog med Forsvaret om mulighederne for at etablere et anråbsregime, og ministeriets færdiggørelse af arbejdet med servicetjekket af lodsområdet
 • Erhvervsministeriets arbejde med at færdigudvikle konceptet for forsyningsbidraget med fastlæggelse af kriterier for, hvornår forsyningsbidraget aktiveres
 • Erhvervsministeriets og DanPilots arbejde med at opstille målsætninger, herunder finansielle målsætninger, som er baseret på et mere analytisk grundlag end de nuværende målsætninger.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik