Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2021

22-08-2022

Beretning nr. 20/2021

Beretningen handler om revisionen af statsregnskabet for 2021. 

Formålet med revisionen har været at vurdere, om de informationer, som ministerierne har præsenteret i statsregnskabet, er rigtige. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Er statsregnskabet rigtigt i alle væsentlige henseender, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bevillingslovene og de statslige regnskabsregler?
  • Har staten i alle væsentlige henseender overholdt bevillingerne og disponeringsreglerne i alle væsentlige henseender? 

Rigsrevisionen konkluderer, at statsregnskabet er rigtigt i alle væsentlige henseender, og at staten har overholdt bevillingerne i alle væsentlige henseender, bortset fra virkningen af enkeltstående fejl og usikkerheder. 

Beretningen handler også om revisionen af de enkelte paragrafregnskaber, der indgår i statsregnskabet. Rigsrevisionen tager forbehold for rigtigheden af statsregnskabets § 9. Skatteministeriet, § 16. Sundhedsministeriet og § 38. Skatter og afgifter. De 3 paragrafregnskaber er dermed rigtige i alle væsentlige henseender, og ministerierne har overholdt bevillingerne i alle væsentlige henseender, bortset fra virkningerne af enkeltstående fejl og usikkerheder.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. august 2022 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 20/2020 om revisionen af statsregnskabet for 2021

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorernes grundlovsbestemte gennemgang af statsregnskabet base­rer sig primært på Rigsrevisionens bevillingskontrol og vurdering af statsregnskabets rigtighed, der fremgår af denne beretning nr. 20/2021 om revisionen af statsregnskabet for 2021, og på de sager, som Rigsrevisionen på grund af deres kritiske, principielle eller tværgående betyd­­ning har valgt at rapportere om i beretning nr. 19/2021 om revi­sio­nen af statens forvaltning i 2021

Statsrevisorerne konstaterer, at det samlede stats­regnskab for 2021 i alle væsent­lige henseender er rigtigt, bortset fra enkeltstående fejl og usikkerheder, som tilsammen udgør ca. 1 % af statsregnskabet. Disse fejl og usikkerheder bidrager dog tilsammen til et forbehold for det samlede statsregnskab. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Rigsre­vi­sionen for fem­te år i træk har måttet tage forbehold for § 38. Skatter og afgifter. 

Forbeholdet for statsregnskabet skyldes for det første, at Skatteministeriet igen har fejl og usikkerheder i regnskabet for § 38. Skatter og afgifter, da ministeriet ikke har værdiansat låste restancer korrekt eller gennemført tilstrækkelige kontroller i flere it-syste­mer. Der er tale om syste­ma­tiske fejl og mangler i Skattemini­ste­riets regnskabsforvaltning, som Statsrevi­sorer­ne har påtalt i mange år. Herudover er der fejl i statsregnskabets § 9. Skatteministeriet. 

For det andet bidrager fejl af regnskabsteknisk karakter i Sund­heds­ministeriets, Erhvervsministeriets og Beskæftigelses­mini­ste­riets dele af statsregnskabet til forbeholdet. Fejlene indebærer, at statens aktiver og/eller indtægter er højere end angivet i regn­skabet.

Disse fejl har tilsammen bidraget til forbeholdet for det samlede statsregnskab samt forbeholdet for § 9. Skatteministeriet, § 16. Sundhedsministeriet og § 38. Skatter og afgifter. Statsrevisorerne skal fremhæve følgende: 

  • Der er væsentlige fejl i Skatteministeriets regnskabsmæssige håndtering af it-projekter. Ministeriet har i strid med statens regnskabsregler driftsført udgifter til udvikling af it-systemer i stedet for at aktive­re dem. Fejlene er systematiske og væsentlige, hvilket Statsrevisorer­ne ligesom i 2020 finder utilfredsstillende.
  • Skatteministeriet har ikke værdiansat låste restancer korrekt. Borgeres og virksomheders gæld på ca. 33,7 mia. kr. er låst på grund af tvivl om retskraft og datakvalitet som følge af de mange problemer på inddrivelsesområdet, der har været kendt siden 2015.
  • Skatteministeriet har fortsat mangelfulde kontroller i flere it-systemer og rentefejl på ca. 1.095 mio. kr. 

Statsrevisorerne har siden 2009 gjort Folke­tinget og skiftende regeringer opmærksom på de alvorlige problemer på skatteom­rådet. Statsrevisorerne anerkender, at Skatteministeriet arbejder på at løse problemerne, men må konstatere, at arbejdet trækker i lang­drag, og at afgørende fremskridt udebliver. 

Statsrevisorerne finder, at genopbygning af en effektiv skatte­forvaltning bør have højeste prioritet. 

Statsrevisorerne skal henlede Folketingets opmærksomhed på, at Statsrevisorerne og Rigsrevisionen fortsat følger udviklingen i Skatteministeriet tæt og løbende søger tvivlsspørgsmål af betydning for Folketingets godkendelse af stats­regnskabet – især på skatteområdet – afklaret bedst muligt. 

Statsrevisorerne konstaterer, at der i 2021 var et overskud på 33,1 mia. kr. i statens driftsregnskab. Statens udgifter var samlet set 871,6 mia. kr., og indtægterne var 904,7 mia. kr."

Rigsrevisionens notat af 7. februar 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2021 om revisionen af statsregnskabet for 2021. 

Notatet er baseret på ministrenes redegørelser og handler om de initiativer, som ministerierne har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Ministerierne har taget initiativer til at rette op på fejl i statsregnskabet for 2021 og til at forbedre regnskabsforvaltningen. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i de 4 sager, hvor ministerierne arbejder på at håndtere bemærkningerne. Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i sagerne i en ny beretning om revisionen af statsregnskabet. 

Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at sagen om revisionen af statsregnskabet for 2021 kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik