Beretning om revisionen af statens forvaltning i 2021

22-08-2022

Beretning nr. 19/2021

Beretningen handler om revisionen af statens forvaltning i 2021. 

Rigsrevisionen reviderer hvert år udvalgte forvaltningsområder, hvor der er risiko for, at ministerierne ikke overholder reglerne, eller at ministerierne ikke understøtter, at forvaltningen er sparsommelig, produktiv og effektiv. I de enkelte revisioner besvarer Rigsrevisionen følgende spørgsmål: 

  • Har ministerierne forvaltet det udvalgte emne i overensstemmelse med centrale regler?
  • Har ministerierne systemer og processer, der understøtter, at deres forvaltning af det udvalgte emner er sparsommelig, produktiv og effektiv? 

Årets revision af ministeriernes regeloverholdelse og forvaltning viser, at der ikke er væsentlige regelbrud og forvaltningsmangler i 51 ud af 54 revisioner. Der er væsentlige regelbrud og forvaltningsmangler i 3 revisioner, der alle forvaltes af Skatteministeriet.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 22. august 2022 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 19/2021 om revisionen af statens forvaltning i 2021

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorernes grundlovsbestemte gennemgang af statsregnskabet baserer sig primært på de sager, som Rigsrevisionen på grund af deres kritiske, principielle eller tværgående betydning har valgt at rapportere om i beretning nr. 19/2021 om revisionen af statens forvaltning i 2021, og på Rigsrevisionens bevillings­kontrol og vurdering af stats­regnskabets fuldstændighed i beretning nr. 20/2021 om revisionen af statsregnskabet for 2021

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at der ikke er væsent­lige regelbrud eller forvaltningsmangler i 51 sager, som Rigsre­visionen har undersøgt. Undersøgelsen viser, at ministerier­ne har overholdt regler og forskrifter, og at forvaltningen understøtter spar­sommelighed, pro­duktivitet og effektivitet, selv om der er tale om ud­valgte forvalt­nings­områder med risiko for regelbrud og mangler. 

Statsrevisorerne skal – ligesom ved revisionen af statens forvaltning i 2020 – kritisere skarpt, at der har været væsentlige regel­brud og forvaltningsmangler på Skatteministeriets område i 2021. Det har givet Rigs­revi­sionen anledning til 3 kritiske udtalelser om Skatte­mini­ste­ri­et. 

Statsrevisorerne skal særligt pege på følgende: 

  • Der er fortsat væsentlige forvaltningsmangler i Skatteministeriets håndtering af ubetalte skatte- og afgiftskrav, der vanskeliggør mini­ste­riets efterfølgende inddrivelse af gælden. Ministeriet sendte i 2021 krav til inddrivelse for i alt 8,8 mia. kr. fra ministeriets største opkrævningssystem, Skattekontoen. Heraf var 34 % af kravene låst på grund af tvivl om retskraft eller mistanke om datafejl. Samlet set er der skat­te- og afgiftskrav for 14,2 mia. kr., der ikke umiddelbart kan inddrives.
  • Skatteministeriet har fortsat ikke etableret systemer og processer, der understøtter inddrivelse af persongælden tilstrækkeligt. Person­gæl­den var på 122,7 mia. kr. ved udgangen af 2021, svarende til ca. 83,6 % af de samlede offentlige restancer fra både personer og virk­somheder på 146,7 mia. kr. Persongælden er i 2021 steget med 8,6 mia. kr. fra 114,1 mia. kr. ultimo 2020.
  • Der har været væsentlige brud på love og regler i Skattemini­ste­riets opkræv­ning af grøn ejerafgift og vægtafgift for personbiler, varebiler, cam­pingvogne og traktorer. Ministeriet har heller ikke sikret, at eje­re, som ikke har betalt grøn ejerafgift eller vægt­afgift, har fået inddraget nummerpladen og fået tilskrevet renter på de forfaldne fordringer. Ministeriet har således ikke forvaltet området i overensstemmelse med vægtafgiftsloven, brændstof­for­brugsafgifts­loven, bekendtgørelse om vægtafgift af motorkøretøjer mv. og be­kendt­gørelse om opkrævning af afgift efter brændstof­for­brug. 

Statsrevisorerne finder det meget kritisabelt og bekymrende, at der igen er konstateret en række regelbrud og forvalt­nings­mangler på Skatteministeriets område, til trods for at mini­steriet i en årrække har kendt til flere af de konstaterede regelbrud og forvalt­nings­mangler. 

Statsrevisorerne skal henlede Folketingets opmærksomhed på, at Rigs­revisionens analyser viser, at staten herved mister skatteind­tægter for flere milliarder kroner, og at borgernes og virksomhedernes retssikkerhed kompromitteres. I lyset heraf vurderer Statsrevisorerne, at det er relevant med en politisk drøftelse af resursesituationen i Skatteministeriet."

Rigsrevisionens notat af 6. februar 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2021 om revisionen af statens forvaltning i 2021. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. 

Skatteministeriet arbejder på at håndtere bemærkningerne. Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i sagerne i en ny beretning om revisionen af statens forvaltning.

Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at sagen om revisionen af statens forvaltning i 2021 kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik