Beretning om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien

15-10-2021

Beretning nr. 1/2021

Beretningen handler om den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien. 

Undersøgelsen er en tværgående forløbsundersøgelse, som har til formål at vurdere, om myndig­he­der­nes indsats for at sikre en sammenhængende beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien har været tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Beskæftigelsesministeriet fulgt op på jobcentrenes indsats, der skal sikre, at borgerne får den lovpligtige opfølgning og tilbud?
 • Har regionerne sikret og Beskæftigelsesministeriet understøttet, at psykiatrien og jobcentrene koordinerer indsatsen, så borgerne hurtigst muligt vender tilbage til ar­bejdsmarkedet? 

Rigsrevisionen vurderer, at myndighedernes indsats for at sikre en sammenhængende beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien har været utilfredsstillende. Konsekvensen er, at der er risiko for, at sårbare borgere med forløb i psykiatrien mister deres tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2020.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. oktober 2021 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/2021 om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ca. 50 % af alle langtidssygemeldinger skyldes psykiske lidelser. Denne undersøgelse omhandler de ca. 5.000 borgere, der årligt syge­meldes, er på sygedagpenge og forventes sygemeldt i over 8 uger. Disse borgere har samtidig så svære psykiske lidelser, at de behandles i sygehus­psykia­tri­en. 72 % af borgerne kommer direkte fra beskæftigelse. Ca. ⅓ af dem overgår efterfølgende fra sygedagpenge til jobafklarings­forløb. Jobcentrene i kom­munerne skal sikre, at de sygemeldte borgere får et individuelt tilrettelagt og sammenhængende forløb med fokus på, at borgerne bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Regionerne er ansvarlige for borgernes behandling i psykiatrien og skal koordinere indsatsen med kommuner og statslige myndigheder. Beskæftigelses­ministeriet skal føre tilsyn, følge op og understøtte jobcentrenes ind­sats over for borgerne. 

Statsrevisorerne finder, at Beskæftigelsesministeriets, regionernes og kommunernes indsats for at sikre, at sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien får et sammenhængende og beskæftigelsesrettet forløb, har været utilfredsstillende. 

Beskæftigelsesministeriet har i en årrække haft kendskab til, at jobcentrene ikke har overholdt lovgivningens krav om opfølgning og tilbud til borgerne. Regionerne og jobcentrene har ikke sikret koordination og sammenhæng i den psykiatriske og beskæftigelses­rettede indsats. Fx er der for ca. 75 % af borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb ikke taget direkte kontakt mellem jobcentrene og psykia­trien. Beskæftigelsesministeriet har ikke i tilstrækkelig grad tilset og understøttet, at indsatsen blev koordi­neret. Det finder Statsrevisorer­ne utilfredsstillende. 

Der er således risiko for, at mange sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien mister deres tilknytning til arbejdsmarkedet på grund af en utilstrækkelig og ukoordineret indsats fra myndighedernes side.

Statsrevisorerne hæfter sig særligt ved følgende resultater fra undersøgel­sen: 

 • Knap 50 % af borgerne på sygedagpenge og ¼ af borgerne i jobaf­klarings­forløb får ikke opfølgningssamtaler inden for lovens frister. Den primære årsag til forsinkede samtaler er, at jobcentrene ikke indkalder i tide.
 • 35 % af borgerne på sygedagpenge og 20 % af borgerne i jobaf­kla­rings­­forløb modtager ingen tilbud om fx virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.
 • Af de sygemeldte borgere, der ved første samtale havde en arbejds­giver, har jobcentrene i 41 % af tilfældene ikke taget den lovpligtige kontakt til arbejdsgiver.
 • Lovens muligheder for udveksling af oplysninger, udskrivnings­men­torer mv. bruges kun i begrænset omfang med henblik på at koordine­re og skabe sammenhæng i myndighedernes indsats.
 • Der mangler digital understøttelse af informationsudvekslingen mellem jobcentre og psykiatrien, og jobcentrene anmoder om lægeattesterne sent i sygedagpengeforløbene. Det indebærer bl.a., at lægeattester ofte er så forsinkede, at jobcentrene ikke kan tilrettelægge indsatsen under hensyn til psykiatriens indsats.

Statsrevisorerne mener, at Beskæftigelsesministeriet og Sundhedsministeriet har et ansvar for, at der sker en effektiv informationsudveksling."

Rigsrevisionens notat af 21. marts 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2021 om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien.

Notatet er baseret på redegørelser fra beskæftigelsesministeren, sundhedsministeren og de 5 regioner og handler om de initiativer, som ministrene og regionerne har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Beskæftigelsesministeriets implementering af skærpet tilsyn
 • Beskæftigelsesministeriets, Sundhedsministeriets og regionernes arbejde med udbredelse af IPS-metoden i landets kommuner
 • resultaterne af drøftelserne i MedComs styregruppe vedrørende en digitalisering af informationsudvekslingen mellem jobcentrene og psykiatrien.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 18. oktober 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2021 om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Beskæftigelsesministeriets implementering af skærpet tilsyn
 • Beskæftigelsesministeriets, Sundhedsministeriets og regionernes arbejde med udbredelse af IPS-metoden i landets kommuner
 • resultaterne af drøftelserne i MedComs styregruppe vedrørende en digitalisering af informationsudvekslingen mellem jobcentrene og psykiatrien. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik