Beretning om momskontrollen med EU-handel

12-11-2021

Beretning nr. 3/2021

Beretningen handler om Skatteministeriets indsats for at sikre, at danske virksomheder angiver korrekt moms ved handel med momsregistrerede virksomheder fra andre lande i EU. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriets indsats for at sikre, at virksomheder angiver korrekt moms af EU-handel, er tilstrækkelig. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Skattestyrelsen i tilstrækkelig grad afdækket omfanget af momsrisici ved EU-handel?
 • Har Skattestyrelsen en tilstrækkelig indsats med at etablere strukturelle løsninger, der understøtter, at virksomheder indberetter korrekt om EU-handel?
 • Har Skattestyrelsen en tilstrækkelig efterkontrol af EU-handel? 

Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriets indsats for at sikre, at virksomheder angiver korrekt moms af EU-handel, er kritisabel. Konsekvensen er en risiko for meget store tab af momsprovenu i Danmark og i de øvrige EU-lande. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2021.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. november 2021 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statens indtægter fra moms er væsentlige. Momsindtægterne var 228 mia. kr. i 2020, hvilket svarer til ca. 20 % af statens indtægter. Momsom­rådet er generelt kende­tegnet ved høj risiko for fejl og svig. Det skyldes især selvangivel­ses­princippet, hvor virksomhederne selv indbe­ret­ter den moms, de skal betale, uden at de skal vedlægge dokumentation, medmindre Skattestyrelsen udtager dem til kontrol. Momssvig i den grænse­over­skridende EU-handel udgør et særligt problem på grund af retten til at sæl­ge momsfrit til et andet EU-land. 

En stor del af Danmarks ca. 520.000 momsregistrerede virksomheder har EU-handel og skal selv indberette EU-køb og EU-salg korrekt til Skattestyrelsen på momsangivelsen og EU-salg til EU’s fælles momskontrolsystem VAT Information Exchange System (VIES). Der bør ikke være differencer mellem den danske virksomheds angivelse af salgsværdien (uden moms) til Skattestyrelsen på momsangivelsen og i VIES. 

Statsrevisorerne kritiserer skarpt Skatteministeriets utilstrækkelige indsats for at sikre, at danske virksomheder indberetter korrekt moms af EU-handel. Det har medført risiko for store tab af momsprovenu både i Danmark og i andre EU-lande. 

Skattestyrelsens arbejde med at afdække momsrisici og undersøge de mange og store differencer mellem virksomhedernes indberetninger om EU-handel på momsangivelsen og i VIES har været helt utilstræk­keligt. 

Statsrevisorerne kritiserer, at Skattestyrelsen/SKAT i 10 år ikke har rykket virksomheder med differencer, og at styrelsen ikke har etableret system- og kontrolløsninger, der understøtter, at virksomhederne indberetter korrekt om EU-handel.

Statsrevisorerne finder det problematisk, at Skattestyrelsen i gennemsnit kun kontrollerer 3 % af virksomhederne med EU-handel – henset til områdets store risici for fejl, svig og tab af indtægter. Statsrevisorerne henleder opmærksomheden på, at der er en tæt forbindelse mel­lem momskontrol med EU-handel og en række sager, hvor der er risi­ko for momssvindel, herunder momskarruseller og forkert udbetaling af negativ moms. Over 4 år gennemførte Skattestyrelsen 440 kontroller af udtagne sager og fandt i op til 87 % af kontrollerne moms­karruselsvindel og opkrævede 2 mia. kr. Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at denne meget høje træfprocent ikke har givet anledning til at øge kontrolomfanget. 

Statsrevisorerne er uenige, når Skattestyrelsen uden dokumentation prøver at nedtone problemets omfang og de mulige konsekvenser for momsprovenuet. 

Skattestyrelsens meget begrænsede kontrol har øget risikoen for fejl og svig, har svækket styrelsens og andre EU-landes muligheder for momskontrol og har ikke levet op til EU-forordningen på området. 

Statsrevisorernes bemærkning er bl.a. baseret på: 

 • At Skattestyrelsen ikke systematisk har overvåget udviklingen i differencer, der i perioden 2014-2020 årligt i gennemsnit var på 261 mia. kr. ved EU-køb og 54 mia. kr. ved EU-salg.
 • At Skattestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har vurderet diffe­rencer­nes betydning for momsprovenuet.
 • At Skattestyrelsen ikke har etableret inddatakontroller eller udformet momsangivelsen på en måde, der understøtter, at virksomheder indberetter korrekt om EU-handel, selv om Skatteministeriets Koncernrevision anbefalede det i 2016.
 • At Skattestyrelsen ikke har kontrolleret mange virksomheder med sto­re differencer – i flere tilfælde differencer på over 1 mia. kr.
 • At Skattestyrelsen i efterkontrollen ikke har haft fast praksis og retningslinjer for, at momsangivelsen skal afstemmes med VIES. Skattestyrelsen har kun i 7 % af de 71 kontrolsager, som Rigsre­vi­sionen har gennemgået, afstemt med VIES – selv om det var obligatorisk i halvdelen af sagerne – eller undersøgt årsager­ne til differencerne."

Rigsrevisionens notat af 3. februar 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2021 om momskontrollen med EU-handel. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Skatteministeriets initiativer til at styrke afdækningen af momsrisici ved EU-handel
 • Skatteministeriets initiativer til at styrke indsatsen med at etablere strukturelle løsninger i forhold til EU-handel
 • Skatteministeriets initiativer til at styrke efterkontrollen af EU-handel.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 11. maj 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2001 om momskontrollen med EU-handel. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Skatteministeriets initiativer til at styrke afdækningen af momsrisici ved EU-handel
 • Skatteministeriets initiativer til at styrke indsatsen med at etablere strukturelle løsninger i forhold til EU-handel
 • Skatteministeriets initiativer til at styrke efterkontrollen af EU-handel.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Skatteministeriets afdækning af momsdifferencernes betydning for momsprovenuet
 • Skatteministeriets initiativer til at styrke indsatsen med at etablere strukturelle løsninger i form af systemunderstøttet indberetningskontrol i forhold til EU-handel
 • Skatteministeriets dokumentation for, at efterkontrollen af EU-handel er blevet styrket.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik