Beretning om Banedanmarks håndtering af manglen på validatorer

12-11-2021

Beretning nr. 4/2021

Beretningen handler om Banedanmarks håndtering af manglen på validatorer. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Transportministeriet har haft en tilfredsstillende styring af validatorresurser til at gennemføre de planlagte jernbaneprojekter. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Banedanmark sikret et tilfredsstillende overblik over, om behovet for valida­torresurser i de planlagte jernbaneprojekter kan dækkes?
 • Har Banedanmark haft en tilfredsstillende indsats for at sikre, at der er validatorresurser til at gennemføre de planlagte jernbaneprojekter? 

Rigsrevisionen vurderer, at Transportministeriet ikke har haft en helt tilfredsstillende styring af valida­torresurser til at gennemføre de planlagte jernbaneprojekter. Konsekvensen er, at Banedanmark har været nødt til at udskyde og aflyse planlagte forbedringer af jernbanen. 

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i november 2020 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. november 2021 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 4/2021 om Banedanmarks håndtering af manglen på validatorer

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af, hvordan Bane­danmark har håndteret manglen på validatorresurser. Manglen på validatorer opstod primært som følge af, at Signalprogrammet er blevet forsinket og replanlagt. De nye signaler skulle have været udrullet i 2021, men er forlænget til 2030. Der opstod således behov for at forlænge de gamle signalers levetid og problemer med at skaffe de nødvendige validatorer med kendskab til de gamle signaler og sik­rings­anlæg. Banedanmark køber de fleste valideringsydelser hos eks­terne leverandører, efter at Banedanmark i 2001 frasolgte sin rådgiv­nings­division, der bl.a. omfattede validatorer. 

En validator er en signalteknisk ekspert, der skal sikre, at planlagte ændringer i jernbanen lever op til gældende regler, før ændringerne udføres. For at kunne gennemføre de planlagte jernbaneprojekter er det afgørende, at Banedanmark har overblik over behovet for validator­resurser og sikrer, at resurserne er til rådighed. Det er Banedan­mark, der certificerer validatorer i Danmark. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Banedanmark har fremsendt et overblik over fremtidige valideringsbehov i jern­bane­projekterne frem til 2025 til Folketingets Transportudvalg, hvori der var medregnet effekter af forbedringsindsatser, der byggede på udokumenterede skøn. 

Statsrevisorerne finder, at Banedanmarks styring af validatorresurser i perioden oktober 2016 - medio 2021 ikke har været helt tilfredsstillende. Den manglende styring af validator­resurserne gør, at planlagte forbedringer af jernbanen er blevet udskudt eller helt aflyst.

Statsrevisorerne konstaterer: 

 • At Banedanmark ikke havde sikret et overblik over validatorbehovet op til eller umiddelbart efter den anden replanlægning af Signalpro­grammet i november 2017.
 • At Banedanmark allerede i begyndelsen af 2017 vidste, at validato­rer var en flaskehals i forhold til at gennem­føre planlagte jern­bane­­projek
 • At Banedanmarks estimater indtil januar 2021 var baseret på interne skøn og på estimater fra leverandørerne. Estimaterne afveg ofte meget fra det realiserede forbrug.
 • At Banedanmark i 2017 besluttede at iværksætte initiativer for at optimere valideringsprocessen. Banedanmark har dog først iværksat dis­se initiativer i 2019 og i 2020.
 • At Banedanmarks opgave med at vurdere validatorbehovet ikke er blevet nemmere på grund af utilstrækkelig styring og viden samt samarbejdsproblemer med de eksterne leverandører. 

Statsrevisorerne noterer sig, at Banedanmark aktuelt har et overblik over det fremtidige valideringsbehov og et detaljeret overblik til og med 2022."

Rigsrevisionens notat af 1. februar 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2021 om Banedanmarks håndtering af manglen på validatorer.

Notatet er baseret på en redegørelse fra transportministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Banedanmarks arbejde med at sikre et mere detaljeret overblik over, om det fremtidige valideringsbehov kan dækkes til og med udgangen af 2025
 • Banedanmarks arbejde med at forbedre estimeringen af valideringsbehovet i de en­kelte jernbaneprojekter
 • Banedanmarks arbejde med at uddanne nye validatorer og opnå certificeringer for de assisterende validatorer i Banedanmark inden udgangen af 2023.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 5. januar 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2021 om Banedanmarks håndtering af manglen på validatorer. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Banedanmarks arbejde med at sikre et mere detaljeret overblik over, om det fremtidige valideringsbehov kan dækkes til og med udgangen af 2025
 • Banedanmarks arbejde med at forbedre estimeringen af valideringsbehovet i de enkelte jernbaneprojekter
 • Banedanmarks arbejde med at uddanne nye validatorer og opnå certificeringer for de assisterende validatorer i Banedanmark inden udgangen af 2023. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik