Notat om faglig evaluering af Rigsrevisionens beretninger fra 2020

22-03-2021

Rigsrevisor orienterer i notatet om Rigsrevisionens eksterne faglige evaluering af beretninger afgivet i 2020. Alle Rigsrevisionens beretninger fra 2020 blev vurderet som tilfredsstillende af evaluatorerne, og 2 beretninger blev vurderet som meget tilfredsstillende. Dermed er Rigsrevisionens resultatmål for 2020 om, at alle beretningers faglige kvalitet skal vurderes som tilfredsstillende af eksterne faglige evaluatorer, opfyldt. 

Evalueringerne indeholder mange konkrete forslag til de enkelte beretninger, men der er efter Rigsrevisionens opfattelse særligt 3 områder med bred relevans for Rigsrevisionens beretninger, som nævnes i evalueringerne:

  • større tydelighed om metodebeskrivelser og metodevalg
  • klarere og mere ensartede definitioner på tværs af beretninger
  • øget fokus i beretningerne på at viderebringe læring fra undersøgelserne. 

Rigsrevisionen vil arbejde videre med områderne metodebeskrivelser og metodevalg samt definitioner på tværs af beretninger. Læring videregives allerede via andre kanaler end i selve beretningerne, herunder især på de gå hjem-møder, som Rigsrevisionen har holdt de senere år. Rigsrevisionen vil derfor fortsætte med at viderebringe læring på gå hjem-møder om beretninger, som indeholder læringspunkter af bredere interesse for de statslige institutioner eller regionerne.

Hele notatet (PDF)