Beretning om forvaltning af tilskud til landbrugere

12-05-2021

Beretning nr. 15/2020

Beretningen handler om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris forvaltning af tilskud til landbrugere. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har sikret en korrekt forvaltning af tilskud til landbrugere i perioden 2014-2019. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:  

 • Har Landbrugsstyrelsen sikret en tilstrækkelig kontrol af landbrugeres bagvedliggende ejerforhold?
 • Har Landbrugsstyrelsen sikret, at en række øvrige væsentlige krav for at kunne modtage og beholde tilskud er overholdt? 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ikke sikret en korrekt forvaltning af tilskud til landbrugere. Det finder Rigsrevisionen kritisabelt. Konsekvensen er, at der er risiko for uregelmæssigheder, omgåelser og efterfølgende underkendelser fra Europa-Kommissionen. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i april 2020.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. maj 2021 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 15/2020 om forvaltning af tilskud til landbrugere

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Landbrugsstyrelsen – under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiske­ri – udbetaler årligt ca. 7 mia. kr. i tilskud til landbrug­ere som led i udmøntningen af EU’s landbrugspolitik dels som direkte støtte, dels gennem Landdistriktsprogrammet. 

Størstedelen af tilskuddene til landbrugerne er finansieret af EU-midler og skal ad­ministreres i overensstemmelse med reglerne i EU-forordningerne. Som udbetalingsorgan for EU-tilskud skal Land­brugs­styrelsen således kontrollere tilskudsmodtageres bagvedlig­gende ejerforhold for herved at kunne opdage og identificere mulige uregel­mæs­sigheder og omgåelser af en række støttelofter, kontroller og sank­tioner, som er fastsat i EU-regler og nationale regler. Ejerforholdene skal kontrolleres, da landbrugerne kan opnå uretmæssige fordele og tilskud ved at opsplitte deres bedrifter og ansøge om tilskud fra flere selskaber. 

Statsrevisorerne kritiserer skarpt, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i perioden 2014-2019 ikke har sikret en korrekt og tilstræk­kelig kontrol af tilskud til landbrugere. Den utilstrække­lige kontrol medfører risi­ko for, at nogle landbrugere uberettiget har fået tilskud, og at Danmark skal tilbagebetale EU-tilskud som følge af underkendelser fra Europa-Kom­mi­ssionen. 

Statsrevisorerne finder, at det i den forbindelse er en skærpende omstændighed, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ikke har styrket kontrollen eller ændret administrativ praksis, selv om Landbrugsstyrelsen siden 2005 har vidst, at det medførte, at nogle landbru­gere har kunnet opnå uret­mæs­sige fordele. Det er ligeledes en skærpende faktor, at miljø- og fødevareministeren i 2018 godkendte et administrations­grundlag, som ikke sikrede en forvaltning i overens­stemmelse med EU-forordningen, idet Landbrugsstyrelsen fortsatte sin praksis med at administrere efter CVR-numre.

Kritikken er bl.a. baseret på disse undersøgelsesresultater: 

 • Rigsrevisionen har opgjort, at selskaber med sammenfald i ejerkredsen i 2019 har ansøgt om og fået udbetalt 888 mio. kr. i direkte støtte. Rigsrevisionen har også opgjort, at selskaberne har fået tilsagn om tilskud fra miljøteknologi­ord­ningerne for 68 mio. kr. i perioden 2014-2019. I ingen af tilfældene har Landbrugsstyrelsen sikret sig, at der ik­ke er udbe­talt uret­­­­mæs­sige tilskud.
 • Rigsrevisionen har i 26 ud af 50 gennemgåede sager identificeret én eller flere mangler, som betyder, at der ikke bliver givet tilsagn om tilskud og udbetalt tilskud i overensstemmelse med de fastsatte krav.
 • Rigsrevisionen har i 6 ud af 50 sager konstateret, at Landbrugs­styrelsen ikke har dokumentation for, at ansøgeren ejer eller forpagter det areal, hvorpå investeringen gennemføres.
 • Rigsrevisionens gennemgang af sagsbehandlingen af 4 ansøgninger om tilskud under ordningen ”Modernisering af slagtesvinestalde 2016” viser, at Landbrugs­styrel­sen foretog flere modstridende juridiske vurderinger af, om ansøger forsøgte at omgå støtteloftet, men endte med at behandle ansøg­ningerne. Landbrugsstyrelsen orienterede Miljø- og Fødevare­mini­steriets departement om, at det var sket under pres fra erhvervs­organisationen Landbrug & Fødevarer. Sagskomplekset er foreløbig underkendt af Europa-Kommissionen. 

Statsrevisorerne finder det hensigtsmæssigt, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på baggrund af beretning nr. 22/2016 om kvotekoncen­trationen i dansk fiskeri, beretning nr. 1/2018 om tilskud på fiskeri­om­rådet, beretning nr. 10/2019 om kontrol med dyretransporter og nu beret­ning nr. 15/2020 om forvaltning af tilskud til landbrugere vur­derer kvali­teten af ministeriets tilskudsforvaltning og kontrolvirk­somhed samt de­par­te­mentets tilsyn hermed."

Rigsrevisionens notat af 14. oktober 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2020 om forvaltning af tilskud til landbrugere. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:  

 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris udarbejdelse af en fremadrettet kontrolmodel for omgåelse og resultatet af ministeriets bagudrettede gennemgang af landbrugsbedrifter, hvor der historisk har været risiko for omgåelse
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris udredning om visse faktiske og retlige forhold i forbindelse med behandlingen af et konkret sagskompleks og departementets efterfølgende godkendelse af Landbrugsstyrelsens administrationsgrundlag
 • resultatet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris gennemgang af 26 øvri­ge tilskudssager
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris udarbejdelse af en styrket tilsynsplan, resultatet af en ekstern analyse af Landbrugsstyrelsens væsentligste opgaver og resultatet af et serviceeftersyn af andre væsentlige opgaveområder i ministeriet.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. maj 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2020 om forvaltning af tilskud til landbrugere. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris udarbejdelse af en fremadrettet kontrolmodel for omgåelse og resultatet af ministeriets bagudrettede gennemgang af landbrugsbedrifter, hvor der historisk har været risiko for omgåelse
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris udredning om visse faktiske og retlige forhold i forbindelse med behandlingen af et konkret sagskompleks og departementets efterfølgende godkendelse af Landbrugsstyrelsens administrationsgrundlag
 • resultatet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris gennemgang af 26 øvrige tilskudssager
 • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris udarbejdelse af en styrket tilsynsplan, resultatet af en ekstern analyse af Landbrugsstyrelsens væsentligste opgaver og resultatet af et serviceeftersyn af andre væsentlige opgaveområder i ministeriet. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • det samlede resultat af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bagudrette­d­e gennemgang af landbrugsbedrifter, hvor der historisk har været risiko for omgåelse, og ministeriets dialog med Europa-Kommissionen om Landbrugsstyrelsens kontrolmodel for omgåelse
 • det samlede resultat af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris gennemgang af 26 øvrige tilskudssager
 • færdiggørelsen af den del af en ekstern analyse af Landbrugsstyrelsens væsentligste opgaver, som handler om styrelsens juridiske sagsbehandling på tilskuds- og reguleringsområdet. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik