Beretning om Skatteministeriets behandling af straffesager

11-06-2021

Beretning nr. 16/2020

Beretningen handler om Skatteministeriets behandling af straffesager, når borgere og virksomheder begår skatte- og afgiftsunddragelse. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriets indsats på straffesagsområdet er tilfredsstillende. 

Skatteministeriets indsats på straffesagsområdet er kritisabel. Sagsbehandlingstiderne for behandlingen af et betydeligt antal straffesager er så lan­ge, at sagerne forælder, før de bliver strafferetligt vurderet. Konsekvensen er, at mange borgere og virksomheder ikke oplever strafferetlige sanktioner, når de overtræder skatte- og afgiftsreglerne. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2020.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 11. juni 2021 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 16/2020 om Skatteministeriets behandling af straffesager

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgi­ve urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virk­somhed bevidst angiver skat og moms forkert. 

Skatteforvaltningens kontrolenheder i Skattestyrelsen og Motorstyrelsen sender mulige straffesager til strafferetlig behandling i Skattestyrelsens straffesagsenheder. Straffesagsenhederne har til opgave at vurdere, om sagen kan afsluttes administrativt, eller om straffesag­erne skal videresendes til politiet og anklage­myndigheden. Skattestyrelsen afsluttede ca. 4.500 straffesager i 2020. 

Statsrevisorerne finder, at Skatteministeriets behandling af straf­fe­sager er kritisabel. Kontrolenhederne har ikke sikret, at der i alle sager foretages en vurdering af, om potentielt strafbare forhold skal sendes til strafferetlig vur­dering, og Skattestyrelsens sagsbehandlingstider for behandling af straf­fesager er så lange, at sagerne forælder, inden de bliver straf­fe­retligt vurderet. 

Statsrevisorerne finder det meget problematisk, at mange borgere og virksomheder oplever ikke at blive straffet, når de over­træder skat­te- og afgiftsreglerne, og at der er borgere og virksomheder, som skal vente længe på afgørelse af deres sag.

Statsrevisorernes har hæftet sig ved disse undersøgelsesresultater: 

 • Rigsrevisionens gennemgang af udvalgte kontrolsager har vist eksem­pler på potentielt strafbare forhold, som uden dokumenteret begrun­delse ikke er ­­sendt til strafferetlig vurdering i Skattestyrelsen.
 • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Skattestyrelsens straffesags­enheder er mere end fordoblet fra 202 dage i 2016 til 451 dage i 2020. Konsekvenserne af den lange sagsbehandlingstid er, at mange af straffe­sagerne forældes og må henlægges, inden den strafferetlige vurdering er påbegyndt, og at straffen er blevet nedsat eller gjort betinget.
 • 1.000 afsluttede sager er helt eller delvist forældede i perioden 2016-2020, men antallet af forældede sager kan være meget højere.
 • Et betydeligt antal straffesager – 4.500 sager – har ligget klar til sags­be­handling i mere end 1 år, uden at Skattestyrelsen har påbegyndt sagsbehandlingen.
 • Beholdningen af uafsluttede straffesager er tredoblet i perioden 2016-2020 fra ca. 3.600 sager til ca. 12.300 sager på grund af en stigende tilgang af sager.
 • At Skattestyrelsens straffesagsenheder bør effektivisere sagsbehandlingen, så man ikke blot fokuserer på forældelse af straffesagerne, men også på sagernes økonomiske væsentlighed og gentagne overtrædelser. 

Henset til, at der således er betydelig risiko for, at sagsbehandlings­tider­ne vil stige yderligere, og at endnu flere straffesager vil blive for­ældede, finder Statsrevisorerne det relevant, at Skatte­ministeriet i 2020 har oprettet 2 nye straffesagsenheder i Skattestyrelsen, hvorved styrelsen forventer en stagnation i væksten af uafsluttede sager."

Rigsrevisionens notat af 23. september 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2020 om Skatteministeriets behandling af straffesager.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Skattestyrelsens og Motorstyrelsens arbejde med at ændre retningslinjerne for begrundelse og dokumentation i kontrolsager, hvor der kan være tvivl om, hvorfor sagen ikke er sendt til straffesagsvurdering
 • Skattestyrelsens initiativer med henblik på at styrke overvågning af og opfølgning på straffesagerne for at sikre, at sagsbehandlingstiderne reduceres, og at færre sager forælder.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 30. marts 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2020 om Skatteministeriets behandling af straffesager. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Skattestyrelsens og Motorstyrelsens arbejde med at ændre retningslinjerne for begrundelse og dokumentation i kontrolsager, hvor der kan være tvivl om, hvorfor sagen ikke er sendt til straffesagsvurdering
 • Skattestyrelsens initiativer med henblik på at styrke overvågning af og opfølgning på straffesagerne for at sikre, at sagsbehandlingstiderne reduceres, og at færre sager forælder.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Skattestyrelsens arbejde med at nedbringe sagsbehandlingstiden og antallet af forældede straffesager.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 24. april 2023

Beretning nr. 16/2020 om Skatteministeriets behandling af straffesager

Sagen optages i Endelig betænkning 2022 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at de iværksatte initiativer endnu ikke har medført et fald i Skattestyrelsens sagsbehandlingstider. Sagsbehandlingstiderne er steget fra 451 dage i 2020 til 663 dage i 2022. Initiativerne har heller ikke medført et fald i antallet af forældede straffesager, som i 2022 udgjorde 435 sager.

Hermed er der fortsat risiko for, at straffesagerne forælder, inden de bliver strafferetligt vurderet med den konsekvens, at borgere og virksomheder oplever ikke at blive straffet, når de overtræder skatte- og afgiftsreglerne, eller at borgere og virksomheder skal vente længe på afgørelse af deres sag."

Beretningshistorik