Beretning om indsatsen for at nedbringe brug af tvang i psykiatrien

12-02-2021

Beretning nr. 11/2020

Beretningen handler om indsatsen for at nedbringe brug af tvang i psykiatrien. Baggrunden er, at det i forbindelse med finansloven for 2014 blev aftalt, at brug af tvang i psykiatrien skulle nedbringes med 50 % frem mod 2020.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Sundhedsministeriet og regionerne har styret indsatsen for at nedbringe brug af tvang i psykiatrien tilfredsstillende, så det fastsatte mål indfries.

Rigsrevisionen vurderer, at Sundhedsministeriet og regionerne har styret indsatsen for at nedbringe brug af tvang utilfredsstillende og ikke har nået det fastsatte mål. Der er blevet fulgt op på, hvordan data om brug af bæltefiksering og andre tvangsformer har udviklet sig, men der er ikke fulgt op og reageret på, hvorvidt regionernes initiativer til at nedbringe tvang virker. Brugen af bæltefikseringer er ikke halveret, og den samlede brug af tvang er steget. Konsekvensen er, at der fortsat er for mange patienter, som udsættes for bæltefiksering og andre former for tvang.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2020.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 12. februar 2021 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/2020 om indsatsen for at nedbringe brug af tvang i psykiatrien

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Hvert år bliver ca. 6.000 ud af ca. 27.000 indlagte patienter i psykiatrien be­rørt af én eller flere former for tvang, fx bæltefiksering, som er én blandt flere tvangsformer i psykiatrien. I perioden 2014-2020 har der via finansloven og satspuljemidler været afsat ca. 800 mio. kr. målrettet forebyggelse og nedbringelse af brug af tvang i psykiatrien. Målet var, at brug af bæltefiksering i psykiatrien skulle nedbringes med 50 % frem mod 2020, og at den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien samtidig skul­le reduceres. 

Sundhedsministeriet har ressortansvaret for sundhedsområdet, herunder den psykiatriske behandling, mens regionerne har ansvaret for driften af sygehusene, herunder for behandlingen på de psykiatriske sygehuse. 

Statsrevisorerne finder, at Sundhedsministeriets og regionernes styring af indsatsen for at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien har været utilfredsstillende. I perioden 2014-2020 er andelen af patienter, der bæltefikseres, faldet, men ikke nok til at indfri målet om en reduk­tion på 50 %, og samtidig er den samlede brug af tvang steget. Det betyder, at der fortsat er for mange patienter, som udsættes for bæltefiksering, og at der er risiko for, at bæltefiksering er erstattet med andre former for tvang. 

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Sundhedsministeriet og Task Force for Psykiatriområdet ikke har fulgt op på, om regioner­ne har iværksat de aftalte initiativer til nedbringelse af brugen af tvang, og om de virker efter hensigten.

Statsrevisorerne konstaterer, at der er fulgt op på udviklingen i data om brug af bæltefiksering og andre former for tvang. Data viser bl.a., at der er markante forskelle i regionernes indsats for at nedbringe brugen af tvang, uden at dette dog er blevet analyseret nærmere. Dette kan bl.a. skyldes, at taskforcen ikke har indsamlet og formidlet viden om god praksis, og at Sundhedsstyrelsen først har udarbejdet anbefalinger på området 7 år efter, at målet om at nedbringe brug af tvang i psykiatrien blev sat. 

Statsrevisorerne bemærker, at Sundhedsministeriet og regionerne fortsat har en væsentlig opgave med at sikre, at færre patienter udsættes for bæl­tefiksering og andre former for tvang i psykiatrien. 

Statsrevisorerne skal i den forbindelse pege på, at der fremadrettet er be­hov for: 

 • at Sundhedsministeriet i højere grad tydeliggør, hvordan der bliver fulgt op på fastsatte mål på området
 • at Sundhedsministeriet har fokus på alle former for tvang i psykia­tri­en, herunder særligt fokus på de tvangsformer, der af de fleste patienter opleves som mest indgribende
 • at Sundhedsministeriet og Task Force for Psykiatriområdet følger op på de initiativer, som fremgår af regionernes partnerskabsaftaler, og analyserer, hvorvidt initiativerne har virket i forhold til at nedbringe brugen af tvang
 • at Task Force for Psykiatriområdet indsamler konkret viden om vellykkede initiativer til at nedbringe brugen af tvang, så de kan spredes som god praksis
 • en analyse af de betydelige forskelle på, hvordan regioner og afdelinger har anvendt forskellige tvangsformer, idet Rigsrevision­ens undersøgelse viser, at dette ikke kan begrundes med regionale forskelle i patienternes præferencer."

Rigsrevisionens notat af 6. august 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2020 om indsatsen for at nedbringe brug af tvang i psykiatrien. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundhedsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.  

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Sundhedsministeriets arbejde med at fastsætte nye målsætninger for tvang og den medfølgende monitoreringsmodel
 • Sundhedsministeriets arbejde med at fastlægge en tættere og mere systematisk opfølgning, når nye målsætninger er på plads
 • Sundhedsministeriets arbejde med at fastlægge Task Force for Psykiatriområdets rolle i forhold til at følge, om lokale initiativer i regionerne bliver implementeret, og om initiativerne virker i forhold til at få nedbragt tvang
 • Sundhedsministeriets medvirken til at sikre, at det bliver analyseret, hvorfor der er betydelige forskelle på, hvordan regioner og afdelinger har anvendt forskellige tvangsformer.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 29. juni 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2020 om indsatsen for at nedbringe brug af tvang i psykiatrien. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med at fastsætte nye målsætninger for tvang og den medfølgende monitoreringsmodel
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med at fastlægge en tættere og mere sy­stematisk opfølgning, når nye målsætninger er på plads
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets arbejde med at fastlægge Task Force for Psyki­atriområdets rolle i forhold til at følge, om lokale initiativer i regionerne bliver implementeret, og om initiativerne virker i forhold til at få nedbragt tvang
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets medvirken til at sikre, at det bliver analyseret, hvorfor der er betydelige forskelle på, hvordan regioner og afdelinger har anvendt forskellige tvangsformer. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til denne undersøgelse. 

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 14. august 2023

Beretning nr. 11/2020 om indsatsen for at nedbringe brug af tvang i psykiatrien

Sagen optages i Endelig betænkning 2022 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder, at implementeringen af initiativerne, som skulle nedbringe brugen af tvang i psykiatrien, har været for langtrukken. Dette finder Statsrevisorerne utilfredsstillende. 

Statsrevisorerne konstaterer således, at der – mere end 2 år efter, at indenrigs- og sundhedsministeren afgav sin redegørelse til beretningen – endnu ikke er blevet iværksat nogen af de initiativer, som blev stillet i udsigt, og som skulle medvirke til at indfri det fastsatte mål om at nedbringe brug af tvang i psykiatrien med 50 %. 

Statsrevisorerne skal opfordre indenrigs- og sundhedsministeren til at opprioritere implementeringen af initiativerne, som skal forbedre styring af indsatsen for at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Statsrevisorerne vil anmode rigsrevisor om en hurtig opfølgning herpå."

Beretningshistorik