Beretning om retspsykiatriske patienters forløb

16-04-2021

Beretning nr. 14/2020

Beretningen handler om retspsykiatriske patienters forløb. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Justitsministeriet og regionerne sikrer, at retspsykiatri­ske patienter får et sammenhængende forløb, hvor myndighederne overholder kravene. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Overholder myndighederne kravene til opstarten af retspsykiatriske patienters forløb?
 • Overholder myndighederne kravene til retspsykiatriske patienters behandlingsforløb?
 • Overholder myndighederne kravene til afslutningen af retspsykiatriske patienters forløb? 

Rigsrevisionen vurderer, at Justitsministeriet og regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at rets­psykiatriske patienter får et sammenhængende forløb, hvor myndighederne overholder kravene. Konsekvensen er, at der er risiko for, at retspsykiatriske patienter ikke modtager den nødvendige kriminalpræventive hjælp, og i nogle tilfælde kan patientens retssikkerhed krænkes, mens psykiatriens kapacitet sættes under øget pres. 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2020.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Rigsrevisionen har udarbejdet en animationsvideo, som forklarer en række af beretningens væsentligste resultater:

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 16. april 2021 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/2020 om retspsykiatriske patienters forløb

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"En retspsykiatrisk patient er en person, der har begået kriminalitet, men som på grund af en psykisk lidelse eller mangelfuld mental udvikling har fået en foranstaltningsdom i stedet for en straf med det formål at fore­byg­­ge ny kriminalitet. Det kan fx være behandling i psykiatrien, af­væn­­nings­behandling eller anbringelse på en psykiatrisk afdeling. Ansva­ret for de retspsykiatriske pati­enters forløb er delt mellem Justitsministe­riet, Sund­hedsministeriet og regionerne. 

Sundhedsministeriet og regionerne har ikke et eksakt overblik over ud­gifterne til de retspsykiatriske patienter i Danmark. Udgifterne til den sam­­lede psykiatri i regionerne i 2019 var 8,95 mia. kr., hvoraf retspsykia­tri­en målt på sengepladser udgjorde 12 %. Data fra regionerne estime­rer, at ca. 10 % af pladserne i almenpsykiatrien optages af retspsykiatris­ke patienter. 

Statsrevisorerne finder, at Justitsministeriets og regionernes arbejde med at sikre, at retspsykiatriske patienter får et sammenhængende forløb, har været utilfredsstillende. Myndighederne har for mange patienters vedkommende ikke overholdt kravene til opstart, behandling og afslutning af retspsykiatriske forløb. Der er således mange retspsykiatriske patienter, som får et for langt, unødigt indgribende og usam­menhængende forløb, der kan krænke patientens retssikkerhed. 

Det medfører risiko for, at effekten af den kriminalpræventive indsats udebliver, og at patienten kan falde tilbage i ny kriminalitet, hvilket strider mod formålet med den idømte foranstaltning. 

Statsrevisorerne bemærker, at myndighedernes og kommunernes utilstrækkelige indsats ved afslutningen af forløb for retspsykiatriske patienter gør, at psykiatriens – i forvejen pressede kapacitet – sættes under unødigt pres. Det sker, når stabile og udskrivningsparate retspsykiatriske patienter optager sengepladser i psykiatrien, så andre patien­ter med behov for indlæggelse må vente.

Statsrevisorerne hæfter sig særligt ved følgende resultater:  

 • Region Sjælland og Region Hovedstaden har patienter, der har ventet op mod 18 måneder på at få foretaget en mentalundersøgelse forud for dommen, hvilket er 6 gange så lang tid som i de andre regi­oner.
 • Psykiatrien og Kriminalforsorgen har kun overholdt tidsfristerne til opstarten af behandlingen og tilsynet i 32 % af sagerne.
 • Psykiatrien lever kun op til kravet om overlægens tilsyn med patienten i de første 3 måneder i 36 % af de patientforløb, som Rigsrevisionen har gennemgået.
 • Risikoen for ny kriminalitet er kun beskrevet i ca. 14 % af behandlingsplanerne.
 • Manglende eller uegnede boligtilbud i kommunerne har medført, at der i 2019 i 4 regioner var mindst 37 færdigmeldte retspsykiatriske patienter, som i gennemsnit var indlagt i 59 dage længere end nødvendigt og i et enkelt tilfæl­de i 154 dage.
 • Flere retspsykiatriske forløb opretholdes i unødvendig lang tid og i unødvendigt omfang, dels på grund af overskridelse af svarfrister og lange sagsbehandlingstider hos statsadvokaten, psykiatrien og Kriminalforsorgen, dels fordi psykiatrien og Kriminalforsorgen ikke anmoder om ophævelse imellem statsadvokatens kontrolhøringer."

Rigsrevisionens notat af 6. oktober 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2020 om retspsykiatriske patienters forløb. 

Notatet er baseret på redegørelser fra justitsministeren, sundhedsministeren og regionerne og handler om de initiativer, som ministrene og regionerne har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • hvilke initiativer og anbefalinger, bl.a. i forhold til ventetiden til udfærdigelse af men­talundersøgelser, den tværministerielle arbejdsgruppe kommer frem til, og hvordan disse forventes udmøntet
 • Sundhedsministeriets og regionernes arbejde med en opdatering af vejledningen om behandlingsansvarlige overlæger samt Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsens arbejde med et fagligt oplæg, der beskriver status og udfordringer på psykiatriområdet
 • Kriminalforsorgens arbejde med implementering af et nyt tilsynsforum, uddannel­se af sagsbehandlere, der fører tilsyn med retspsykiatriske patienter, samt monitorering af kvaliteten gennem forvaltningsrevisioner udført af direktoratet
 • resultaterne af statsadvokaternes initiativer, herunder om initiativerne har haft en positiv effekt på sagsbehandlingstiden, om beskikkelse af bistandsværge sker i umid­delbar forlængelse af dommen, og om politikredsene underretter tilsynsmyndighederne om ny kriminalitet.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 27. september 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2020 om retspsykiatriske patienters forløb. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • hvilke initiativer og anbefalinger, bl.a. i forhold til ventetiden til udfærdigelse af mentalundersøgelser, den tværministerielle arbejdsgruppe kommer frem til, og hvordan disse forventes udmøntet
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets, Sundhedsstyrelsens og regionernes arbejde med en opdatering af vejledningen om behandlingsansvarlige overlæger samt Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsens arbejde med et fagligt oplæg, der beskriver status og udfordringer på psykiatriområdet
 • Kriminalforsorgens arbejde med implementering af et nyt tilsynsforum, uddannelse af sagsbehandlere, der fører tilsyn med retspsykiatriske patienter, samt monitorering af kvaliteten gennem forvaltningsrevisioner udført af direktoratet
 • resultaterne af statsadvokaternes initiativer, herunder om initiativerne har haft en positiv effekt på sagsbehandlingstiden, om beskikkelse af bistandsværge sker i umiddelbar forlængelse af dommen, og om politikredsene underretter tilsynsmyndighederne om ny kriminalitet. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • hvilke initiativer og anbefalinger den tværministerielle arbejdsgruppe kommer frem til, bl.a. i forhold til ventetiden til udfærdigelse af mentalundersøgelser, og hvordan disse forventes udmøntet
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets, herunder Sundhedsstyrelsens og regionernes, arbejde med en opdatering af vejledningen om behandlingsansvarlige overlæger
 • hvorvidt statsadvokaternes initiativer har haft en positiv effekt på, om beskikkelse af bistandsværge sker i umiddelbar forlængelse af dommen. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik