Beretning om ministeriernes arbejde med FN’s verdensmål i Danmark

23-10-2020

Beretning nr. 1/2020

Verdens lande tilsluttede sig i 2015 FN’s 2030-dagsorden med 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. FN’s verdensmål er udmøntet i 169 delmål og 244 indikatorer, som skal bruges til at måle fremdriften mod opnåelsen af verdensmålene. I 2017 udgav den daværende regering en national handlingsplan for opfølgning på verdensmålene, som bl.a. indeholder 37 nationale målsætninger. Beretningen gør status over ministeriernes arbejde med verdensmålene i Danmark i perioden 2015-2020. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Hvordan har ministerierne arbejdet med verdensmålene med udgangspunkt i både FN’s delmål og den tidligere regerings handlingsplan?
  • Har ministeriernes fremdriftsrapportering været egnet til at orientere Folketinget om fremdriften i forhold til handlingsplanens nationale målsætninger?
  • Har Danmarks Statistik rapporteret tilfredsstillende på FN’s delmål og indikatorer?

Rigsrevisionen konstaterer, at ministeriernes arbejde med verdensmålene indtil nu har været baseret på, at deres generelle virke og politik allerede favner verdensmålene. Rigsrevisionens undersøgelse viser, at ministerierne kun undtagelsesvist har taget nye initiativer eller lagt særlige planer for at realisere verdensmålene. Rigsrevisionen vurderer, at ministeriernes og Danmarks Statistiks rapportering ikke er tilstrækkeligt egnet til at orientere om fremdriften mod opfyldelse af verdensmålene i Danmark. Konsekvensen er, at det er vanskeligt for såvel Folketinget som offentligheden at få indsigt i, om der er fremdrift mod realisering af FN’s verdensmål i Danmark.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i november 2019 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne. Statsrevisorernes anmodning var foranlediget af en anmodning fra Folketingets Finansudvalg.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 23. oktober 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 1/2020 om ministeriernes arbejde med FN’s verdensmål i Danmark

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at udarbejde denne beret­ning på baggrund af en anmodning fra Folketingets Finansudvalg. Udvalget har anmodet om en saglig og neutral opfølgning på, hvordan fremdriften er i forhold til Dan­marks opfyldelse af FN’s verdensmål.

Verdensmålene består af 17 mål for bæredygtig udvikling, der blev vedtaget med en FN-resolution i 2015. Den tidligere regering udgav i 2017 en handlingsplan for Danmarks opfølgning på verdens­målene, og i handlingsplanen var det vurderingen, at dansk politik er på linje med verdensmålene. Hand­lings­­planen indeholder 37 nationale målsætninger, som mi­niste­rierne årligt vil rede­gøre for i en fremdriftsrapport til Folketinget. Den statistiske opfølg­ning på FN’s delmål varetages af Danmarks Statistik. Handlingsplanen var gældende indtil regeringsskiftet i juni 2019. Den nuværende regering er ved at udarbejde en strategi for arbejdet med verdensmålene i Danmark, der forventes offentliggjort inden udgangen af 2020.

Statsrevisorerne konstaterer, at ministerierne fra starten har vurde­ret, at FN’s verdensmål og delmål er tilstrækkeligt dækket af eksi­ste­rende politikker og aktiviteter. Ministerierne har således kun i ganske få tilfælde iværksat nye initiativer for at realisere verdens­målene. Det­te skal ses i sammenhæng med, at Folke­tinget ikke har stillet forpligtende krav til ministe­riernes arbej­de med verdensmålene, og at udgangspunktet har været, at dansk politik allerede var på linje med verdensmålene.

Statsrevisorerne finder det uhensigtsmæssigt, at ministerierne generelt ikke har analyseret opfyldelsen af de enkelte delmål og ikke har stillet krav om at indarbejde verdensmålene i de underliggende styrelsers og institutioners målsætninger. Statsrevisorerne finder det endvidere uhensigtsmæssigt, at ministerierne ikke er kommet længe­re med at vurdere lovforslags konsekvenser i forhold til verdensmålene.

Statsrevisorerne finder det mindre tilfredsstillende, at ministeriernes fremdriftsrapport fra 2018 var uegnet til at give Folketinget et godt overblik over fremdriften i opfyldelsen af de nationale målsætninger for verdensmålene.

Statsrevisorerne finder, at Danmarks Statistiks rapportering af danske da­ta om realisering af verdensmålene er tilfredsstillende. Statsrevi­sorerne konstaterer dog også, at Danmarks Statistiks formid­ling heraf bør forbedres, så offentligheden bedre kan følge, om Danmarks opfyldelse af verdensmålene går i den ønskede retning."

Rigsrevisionens notat af 23. april 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2020 om ministeriernes arbejde med FN’s verdensmål i Danmark.

Notatet er baseret på redegørelser fra alle ministre med undtagelse af forsvarsministeren, kirkeministeren og statsministeren, hvis ministerier ikke indgik i undersøgelsen. Notatet handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • ministeriernes arbejde med at vurdere nye lovforslags konsekvenser for FN’s verdensmål og delmål
  • Danmarks Statistiks arbejde med at forbedre overblikket over fremdriften mod opfyldelse af FN’s verdensmål i Danmark.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 25. september 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2020 om ministeriernes arbejde med FN’s verdensmål i Danmark. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • ministeriernes arbejde med at vurdere nye lovforslags konsekvenser for FN’s verdensmål og delmål
  • Danmarks Statistiks arbejde med at forbedre overblikket over fremdriften mod opfyldelse af FN’s verdensmål. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik