Beretning om Danmarks Statistiks kvalitet og produktivitet

20-11-2020

Beretning nr. 3/2020

Beretningen handler om Danmarks Statistiks kvalitet og produktivitet.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Danmarks Statistiks arbejde med at sikre kvalitet og produktivitet har været tilfredsstillende, og om kvaliteten og produktiviteten har udviklet sig positivt i perioden 2015-2019. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Danmarks Statistik haft en tilfredsstillende kvalitetssikring, og har kvaliteten udviklet sig positivt i perioden 2015-2019?
  • Har Danmarks Statistik gennemført effektiviseringer på tilstrækkelig vis, og har produktiviteten udviklet sig positivt i perioden 2015-2019?

Rigsrevisionen vurderer, at Danmarks Statistiks arbejde med at sikre kvalitet og produktivitet, herunder at effektivisere statistikproduktionen, ikke i tilstrækkelig grad har været tilfredsstillende. Kvaliteten for 2 ud af 3 undersøgte kvalitetsprincipper har ikke udviklet sig positivt, hvorimod produktiviteten har udviklet sig positivt i perioden 2015-2019. Konsekvensen er, at der er risiko for, at statistikker, som anvendes til at underbygge beslutninger, debat og forskning, kan være fejlbehæftede.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i efteråret 2019.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 20. november 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/2020 om Danmarks Statistiks kvalitet og produktivitet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør statistik om det danske samfund, som skal være af høj kvalitet og så vidt muligt uden fejl. Der har de senere år været flere eksempler på fejl i statistikker fra Danmarks Statistik, som har haft betydning for beslutninger, debat og forskning. I perioden 2015-2019 har Danmarks Statistik således arbejdet for at styrke kvalitets­sikringen. Samtidig har Danmarks Statistik skullet effektivisere statistikproduktionen i over­ens­­stem­melse med kravet i omprioriteringsbidraget om en årlig bespa­r­else på 2 %.

Statsrevisorerne bemærker, at Danmarks Statistik kvalitetssikrer og fejlsøger alle statistikprodukter, men at kvalitetssikringen er uens­artet og visse steder mangelfuld.

Statsrevisorerne finder det util­freds­stillende, at Danmarks Statistik ikke systematisk har fulgt vejledninger for eller opsat minimumskrav til kvalitetssikringen på tværs af nationale statistikker og EU-statistikker. 2 ud af 3 undersøgte kvalitets­principper om aktualitet, rettidighed og få fejl har således ikke udviklet sig positivt.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Danmarks Statistik iføl­ge Rigsrevisionens opgørelse har haft en positiv udvikling i produk­tiviteten i perioden 2015-2019. Statsrevisorerne konstaterer dog samtidig, at ikke alle effektiviseringsprojekter er nået, heriblandt projektet om stan­dardiseret fejlsøgning.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Danmarks Statistik ik­ke selv har opgjort produktiviteten og ikke har haft et tilstrække­ligt grundlag til at gøre det – særligt når man har haft et mål om at effektivisere statistikproduktionen."

Rigsrevisionens notat af 15. februar 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2020 om Danmarks Statistiks kvalitet og produktivitet. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra social- og indenrigsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:  

  • Danmarks Statistiks arbejde med at gøre kvalitetssikringen af statistikkerne mere ensartet
  • Danmarks Statistiks arbejde med at realisere de målsatte effektiviseringer – særligt projektet om standardiseret fejlsøgning
  • Danmarks Statistiks arbejde med at afklare mulighederne for at opgøre produktivitet.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 6. september 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2020 om Danmarks Statistiks kvalitet og produktivitet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Danmarks Statistiks arbejde med at gøre kvalitetssikringen af statistikkerne mere ensartet
  • Danmarks Statistiks arbejde med at realisere de målsatte effektiviseringer – særligt projektet om standardiseret fejlsøgning
  • Danmarks Statistiks arbejde med at afklare mulighederne for at opgøre produktivitet. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Digitaliserings- og Ligestillingsministeriets arbejde med at færdiggøre en vejledning og tjeklister med henblik på at gøre kvalitetssikringen af statistikkerne mere ensartet. 

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik