Notat om udbuddet i 2019 af den digitale public service-radiokanal med fokus på kultur

30-03-2020

Notatet handler om Radio- og tv-nævnets udbud af den digitale public service-radiokanal med fokus på kultur (den nye DAB-kanal), som blev gennemført i 2. halvår 2019.

Formålet med undersøgelsen er at give en faktuel beskrivelse af sagsforløbet i forbindelse med Radio- og tv-nævnets behandling af og stillingtagen til udbudsmaterialet fra de 3 ansøgere samt give en vurdering af, om gældende love og regler på området er blevet overholdt.

Rigsrevisionen vurderer, at Radio- og tv-nævnet i al væsentlighed har fulgt de gældende forvaltningsretlige regler på området og har overholdt bestemmelserne i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med afgørelsen om den nye DAB-kanal. På enkelte områder kunne nævnet i højere grad have iagttaget god praksis og nævnets forretningsorden, og ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincipperne kunne have været understøttet yderligere.

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen i december 2019 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorerne.

Hele notatet (PDF)