Beretning om Forsvarsministeriets styring af bemanding

04-06-2020

Beretning nr. 17/2019

Beretningen handler om Forsvarsministeriets styring af bemanding.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsvarsministeriet har sikret, at der er en tilfredsstillende balance mellem opgaver og bemanding i Søværnet og Flyvevåbnet. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

 • Har Forsvarsministeriet sikret en tilfredsstillende styring af bemanding i Søværnet og Flyvevåbnet?
 • Har Forsvarsministeriet sikret, at der uddannes og trænes et tilstrækkeligt antal medarbejdere til Søværnet og Flyvevåbnet?

Rigsrevisionen vurderer, at Forsvarsministeriet ikke har sikret, at der er en tilfredsstillende balance mellem opgaver og bemanding i Søværnet og Flyvevåbnet. Konsekvensen er, at det er vanskeligt for Forsvarsministeriet at vurdere, om kommende opgaver kan løses.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i april 2019.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 4. juni 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 17/2019 om Forsvarsministeriets styring af bemanding

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ifølge forsvarsloven skal Forsvaret råde over styrker, hvis bemanding, kampkraft, udholdenhed, mobilitet og fleksibilitet gør det muligt at løse de fastsatte opgaver, bl.a. forsvar af NATOs område, krisestyring mv.

Denne beretning handler om sammenhængen mellem opgaver og bemanding i Søværnet og Flyvevåbnet, som ifølge finansloven for 2018 tilsammen rådede over ca. 2,5 mia. kr. og knap 5.000 årsværk.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Forsvarsministeriet ikke har sikret en tilstrækkeligt dokumenteret styring af opgaver og bemanding i Søværnet og Flyvevåbnet. Værnene udarbejder myndighedsbusinesscases og tilhørende stillingsnormeringsoversigter, hvor der er en kobling mellem opgaver og bemanding. Når disse lægges til grund, fremgår det, at der i en årrække har været uover­ensstem­melser mellem opgaver og bemanding i Søvær­net og Flyve­våbnet.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Forsvarsmini­ste­riet ikke har sikret, at der uddannes og trænes et tilstrækkeligt antal med­­arbejdere til Søværnet og Flyvevåbnet. Fx manglede der 134 officerer i 2018 i forhold til Forsvarsministeriets mål, og i en stikprøve havde kun 20 % af flyme­ka­nikerne gennemført den obligatoriske vedlige­holdende træ­ning.

Mangel på bemanding har gjort Forsvaret sårbart og udgør en risiko for Forsvarets løsning af opgaver i de 2 værn.

Statsrevisorerne finder det væsentligt, at Forsvarsministeriet vil sikre, at der fremover skabes et mere opdateret og veldokumenteret billede af balancen mellem opgaver og bemanding – både i driftsåret og i et flerårigt perspektiv. Statsrevisorerne finder det endvidere relevant, at Forsvaret vil udvikle et værktøj, der vil øge mulighederne for at vurdere konsekven­serne for opgaveløsningen, når en kapacitet (fx et skib) ikke er fuldt bemandet."

Rigsrevisionens notat af 23. september 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2019 om Forsvarsministeriets styring af bemanding.

Notatet er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • ”Projekt Styring af Bemanding”, der skal synliggøre sammenhængen mellem struktur, bemanding, lønsum og opgaveportefølje
 • tiltag i forhold til at sikre tilstrækkelig bemanding, herunder a) en model, der skal sikre overvågning af forretningskritiske faggrupper, b) forbedret ledelsesinformation, der forventes at indeholde overordnede problemstillinger vedrørende beman­dingen samt c) et værktøj, der kan medvirke til bedre at prognosticere enhedernes indsættelsesevne
 • HR-prognose- og planlægningsværktøjet, der skal skabe et bedre grundlag for at fast­­lægge produktionsmål ved Forsvarets skoler.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 15. maj 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2019 om Forsvarsministeriets styring af bemanding. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • ”Projekt Styring af Bemanding”, der skal synliggøre sammenhængen mellem struktur, bemanding, lønsum og opgaveportefølje
 • tiltag i forhold til at sikre tilstrækkelig bemanding, herunder a) en model, der skal sikre overvågning af forretningskritiske faggrupper, b) forbedret ledelsesinformation, der forventes at indeholde overordnede problemstillinger vedrørende bemandingen, samt c) et værktøj, der kan medvirke til bed­­re at prognosticere enhedernes indsættelsesevne
 • HR-prognose- og planlægningsværktøjet, der skal skabe et bedre grundlag for at fastlægge produktionsmål ved Forsvarets skoler. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Forsvarsministeriets implementering af den nye styringsmodel, der kan synliggøre sammenhængen mellem struktur, medarbejdere, lønsum og opgaveportefølje
 • Forsvarsministeriets tiltag i forhold til at sikre en tilstrækkelig bemanding, herunder arbejdet med at implementere det værktøj, der skal sikre overvågning af forretnings­kritiske faggrupper (a), forbedret ledelsesinformation, der forventes at indeholde overordnede problemstillinger vedrørende bemandingen (b), og ministeriets arbej­de med at sikre en bedre prognosticering af enhedernes indsættelsesevne (c)
 • HR-prognose- og planlægningsværktøjet, der skal skabe overblik over uddannelsesbehovet ved Forsvarets skoler. 

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 1. juni 2023

Beretning nr. 17/2019 om Forsvarsministeriets styring af bemanding

Sagen optages i Endelig betænkning 2022 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder, at fremdriften i Forsvarsministeriets udvikling og implementering af de værktøjer, som skal sikre en tilstrækkeligt dokumenteret styring af opgaver og bemanding i Søværnet og Flyvevåbnet, har været utilfredsstillende. 

Statsrevisorerne finder, at forsvarsministeren bør sikre fremdrift i de lovede initiativer, som skal sikre bedre overensstemmelse mellem opgaver og bemanding i Søværnet og Flyvevåbnet."

Beretningshistorik