Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetteringen og forvaltningen af AUB-ordningen

10-02-2020

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om en undersøgelse af budgetteringen og forvaltningen af AUB-ordningen. AUB-ordningen administreres af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, som primært har til formål at fremme udbuddet af praktikpladser på erhvervsuddannelsesområdet gennem en række refusions- og tilskudsordninger. Refusions- og tilskudsordningerne finansieres af et arbejdsgiverbidrag, som alle arbejdsgivere, der er omfattet af Arbejdsmarkedets Tillægspension, indbetaler. Arbejdsgiverne indbetalte 5,7 mia. kr. i lovpligtigt arbejdsgiverbidrag i 2018.

Rigsrevisionen lægger op til en undersøgelse af, hvordan AUB-ordningen er blevet budgetteret og forvaltet i perioden 2009-2019, herunder om der har været en hensigtsmæssig balance mellem indtægter og udgifter. Rigsrevisionen vil desuden undersøge mulige årsager til udviklingen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags egenkapital. Den foreslåede undersøgelse omfatter desuden en vurdering af, i hvilket omfang formålet med AUB-ordningen er opfyldt.

Hele notatet (PDF)