Beretning om ændringer i sygehusbyggerierne

21-02-2020

Beretning nr. 11/2019

Beretningen handler om ændringer i sygehusbyggerierne. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne som bygherrer og Sundheds- og Ældreministeriet som tilsynsmyndighed sikrer, at ændringer i sygehusbyggerierne er forenelige med tilskuddenes formål og tilsagnsvilkårene.

Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

 • Har regionerne på en tilfredsstillende måde forholdt sig til konsekvenserne af ændringer i sygehusbyggerierne
 • Har Sundheds- og Ældreministeriet ført et tilfredsstillende tilsyn med regionernes ændringer i sygehusbyggerierne?

Samlet set har regionerne og Sundheds- og Ældreministeriet – henholdsvis som bygherrer og tilsynsmyndighed – ikke på en tilfredsstillende måde sikret, at ændringer i sygehusbyggerierne er forenelige med tilskuddenes formål og tilsagnsvilkårene. Konsekvensen er, at ændringerne kan få uhensigtsmæssige følger. Bl.a. kan det på sigt vise sig nødvendigt alligevel at etablere de dele af sygehusbyggerierne, der er ændret.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i februar 2019.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. februar 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 11/2019 om ændringer i sygehusbyggerierne

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Regionerne bygger 16 nye sygehuse, som har en central rolle i etable­ring­en af en ny sygehusstruktur. Staten giver ca. 25 mia. kr. (2009-priser) i tilskud til sygehusbyggerierne fra Kvalitetsfonden, mens regionerne med­finansierer ca. 40 %. Den samlede inve­sterings­ramme er på ca. 42 mia. kr. (2009-priser).

Regionerne har ansvaret for at sikre, at sygehusbyggerierne lever op til formål og tilsagnsvilkår. Regionerne skal inden for hvert enkelt projekts totalramme etablere et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt sygehus med de kapaciteter, der er forudsat i tilsagnet. Regionerne må gerne ændre i byggerierne. Når regionerne ændrer i byggerierne eller tilføjer emner i besparelseskata­log­erne, er det væsentligt, at de forholder sig til, hvil­ke konsekvenser æn­dringerne kan få for de fremtidige sygehuse. Sundheds- og Ældremi­ni­steriet er via Kvalitetsfonden tilskuds­giver og har ansvaret for at føre tilsyn med regioner­nes sygehusbygge­rier.

Undersøgelsen viser, at regionerne har gennemført mindst 300 ændrin­ger i sygehusbyggerierne, siden de fik endeligt tilsagn om tilskud til byg­gerierne. Af disse har 168 ændringer været anført som emner i byggerier­nes besparelseskataloger, inden de blev gennemført.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at regionerne i utilstræk­keligt omfang har forholdt sig til, hvilke konsekvenser ændringerne i sygehusbyggerierne kan få for de færdige sygehuse. Det indebærer risiko for, at ændringerne kan have negative følger for sygehusenes funktionalitet og kapacitet.

Statsrevisorerne finder, at Sundheds- og Ældre­ministeriet ikke har ført et tilfredsstillende tilsyn med æn­dring­­erne i sygehus­bygge­ri­erne.

Statsrevisorerne bemærker, at kvalitative konsekvensvurderinger af besparelser og ændringer er særligt vigtige, når man som i sygehusbyggerierne har en fastlåst økonomisk ramme, som skal overholdes. Statsrevisorerne anbefaler, at Sundheds- og Ældreministeriet gennemfører en samlet vurdering af rammevilkårenes hensigtsmæssighed, når sygehusbyggerierne er færdige.

Statsrevisorerne bemærker:

 • At regionerne ikke i tilstrækkelig grad har forholdt sig til konsekven­serne af besparelsesemnerne i 14 ud af 23 gennemgåede besparelses­kataloger.
 • At regionerne for 10 ud af 24 udvalgte gennemførte ændringer ikke i tilstrækkelig grad har forholdt sig til konsekvenserne af at gennem­fø­re ændringerne, selv om de ændrer sygehusenes forsynings­funk­tioner, antal senge og operationsstuer mv.
 • At Sundheds- og Ældre­ministeriets tilsyn med regionernes bespa­r­elses­kataloger og regionernes gennemførte ændringer har været utilstrækkeligt. Ministeriet har således ikke systematisk vurderet, om regionernes besparelser og ændringer har været i overensstemmelse med formål, tilsagnsvilkår og den økonomiske ramme."

Rigsrevisionens notat af 26. august 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2019 om ændringer i sygehusbyggerierne.

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundheds- og ældreministeren og handler om de initiativer, som ministeren og de 5 regioner har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • regionernes indsats for at forholde sig til konsekvenserne af emner på besparelseskataloger og af de gennemførte ændringer i sygehusbyggerierne
 • Sundheds- og Ældreministeriets indsats for at forbedre tilsynet med regionernes besparelseskataloger og gennemførte ændringer i sygehusbyggerierne. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 2. januar 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2019 om ændringer i sygehusbyggerierne. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • regionernes indsats for at forholde sig til konsekvenserne af emner i besparelseskataloger og af de gennemførte ændringer i sygehusbyggerierne
 • Sundhedsministeriets indsats for at forbedre tilsynet med regionernes besparelseskataloger og gennemførte ændringer i sygehusbyggerierne. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Region Hovedstadens, Region Sjællands og Region Syddanmarks indsats for at forholde sig til konsekvenserne af emner i besparelseskatalogerne og alle regioners indsats for at forholde sig til de konsekvenser, der følger af gennemførte ændringer i sygehusbyggerierne
 • Sundhedsministeriets tilsyn med regionernes besparelseskataloger og gennemførte ændringer i sygehusbyggerierne.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 16. januar 2023

Beretning nr. 11/2019 om ændringer i sygehusbyggerierne

Sagen optages i Endelig betænkning 2021 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at, Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark fortsat ikke i tilstrækkelig grad har beskrevet konsekvenserne af de enkelte emner i sygehusbyggeriers besparelseskatalog, fx konsekvenser for sygehusenes funktion og kapacitet.

Statsrevisorerne finder det endvidere utilfredsstillende, at Region Hovedstaden ikke i tilstrækkelig grad har forholdt sig til de driftsøkonomiske konsekvenser, der følger af de gennemførte ændringer i regionens sygehusbyggeri.

Statsrevisorerne finder, at sundhedsministeren bør tilskynde, at dette arbejde fremskyndes og prioriteres."

Beretningshistorik