Beretning om Arbejdstilsynets tilsynseffektivitet

04-12-2020

Beretning nr. 6/2020

Beretningen handler om Arbejdstilsynets tilsynseffektivitet.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Beskæftigelsesministeriet har sikret en positiv udvikling i Arbejdstilsynets tilsynseffektivitet. Tilsynseffektivitet er defineret som forholdet mellem de lønkroner, Arbejdstilsynet bruger på tilsynsindsatsen, og antallet af reaktioner vedrørende overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Rigsrevisionen har undersøgt:

 • om Arbejdstilsynet har fulgt udviklingen i tilsynsindsatsen
 • om Arbejdstilsynet har sikret en positiv udvikling i den samlede tilsynseffektivitet
 • om Arbejdstilsynet har sikret en positiv udvikling i tilsynseffektiviteten på tværs af de 3 tilsynscentre.

Rigsrevisionen vurderer, at Beskæftigelsesministeriet ikke har sikret en positiv udvikling i Arbejdstilsy­nets tilsynseffektivitet. Selv om Arbejdstilsynet i undersøgelsesperioden har brugt en større andel af sin tid ude på virksomhederne og dermed har haft en positiv udvikling i sin tilsynsproduktivitet, har dette ikke resulteret i relativt flere reaktioner. Konsekvensen heraf kan være øget risiko for et ulovligt og dårligt arbejdsmiljø, som kan føre til arbejdsulykker, nedslidning og psykiske problemer.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i november 2019.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 4. december 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/2020 om Arbejdstilsynets tilsynseffektivitet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"På trods af at skiftende regeringer i en årrække har haft målsætninger om at fremme et sundt arbejdsmiljø og reducere de alvorligste arbejds­miljøproblemer, peger flere undersøgelser på, at arbejds­miljøet stort set ikke er forbedret siden 2016.

Ansvaret for at sikre et godt arbejdsmiljø påhviler den enkelte virksom­hed. Arbejdstilsynet fører tilsyn med, om virksomhederne overholder reglerne i arbejdsmiljøloven. Overtræder en virksomhed arbejdsmiljø­reglerne, kan Arbejdstilsynet reagere med en afgørelse i form af et forbud eller påbud, som virksomheden er forpligtet til at følge. Arbejdstilsynets indsats er risikobaseret, dvs. at den er rettet mod virksomheder med størst risiko for ulovligt og dårligt arbejdsmiljø, og hvor tilsynet således har størst effekt.

Statsrevisorerne konstaterer, at udviklingen i Arbejds­­tilsynets tilsynsproduktivitet har været positiv i perioden 2016-2019, og at de tilsynsførende har brugt mere tid ude på virk­som­hederne.

Statsrevisorerne påpeger og undrer sig over, at Arbejds­tilsynet – på trods af at en stor del af tilsynsindsatsen er risiko­baseret, og at produktiviteten er steget – har anvendt flere lønkroner pr. reaktion. Der er således sket et fald på 10 % i tilsyns­effek­tiviteten siden 2017.

Statsrevisorerne har bl.a. hæftet sig ved:

 • At Arbejdstilsynets tilsynsproduktivitet er steget 15 % i perioden 2016-2019.
 • At Arbejdstilsynets reaktioner er faldet med 20 % i samme periode. Det skal ses i sammenhæng med et fald i bevillingen til Arbejds­tilsy­net.
 • At Arbejdstilsynet havde et højere niveau for tilsynseffektivitet i 2017, som ikke er blevet opretholdt i 2018 og 2019.
 • At ud af Arbejdstilsynets 3 tilsynscentre har Tilsynscenter Nord givet væsentligt flere reaktioner end de 2 andre centre. Hvis Tilsyns­center Syd og Tilsynscenter Øst havde haft samme niveau som Tilsynscenter Nord, ville det ifølge Rigsrevisionens beregninger have givet 18 % fle­re reaktioner i 2019."

Rigsrevisionens notat af 5. marts 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2020 om Arbejdstilsynets tilsynseffektivitet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra beskæftigelsesministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Arbejdstilsynets arbejde med at udvikle en ny risikomodel for udvælgelse af virksomheder, der skal føres tilsyn med
 • Arbejdstilsynets arbejde med at måle tilsynseffektiviteten, herunder bl.a. opfølgning på effekten af dialog og vejledning i forbindelse med tilsynsbesøg og effektiviteten på tværs af tilsynscentrene.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 7. marts 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2020 om Arbejdstilsynets tilsynseffektivitet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

 • Arbejdstilsynets arbejde med at udvikle en ny risikomodel for udvælgelse af virksomheder, der skal føres tilsyn med
 • Arbejdstilsynets arbejde med at måle tilsynseffektiviteten, herunder bl.a. opfølgning på effekten af dialog og vejledning i forbindelse med tilsynsbesøg og effektiviteten på tværs af tilsynscentrene. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Arbejdstilsynets arbejde med at måle tilsynseffektiviteten, herunder bl.a. opfølgning på effekten af dialog og vejledning i forbindelse med tilsynsbesøg og effektiviteten på tværs af tilsynscentrene.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik