Beretning om adgangen til specialiseret palliation

21-08-2020

Beretning nr. 18/2019

Beretningen handler om adgangen til specialiseret palliation.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om regionerne sikrer, at patienter ved behov har adgang til specialiseret palliation.

Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at patienter ved behov har adgang til specialiseret palliation. Konsekvensen kan være, at patienter ikke lindres optimalt mod livets afslutning, hvilket forringer deres sidste levetid og lægger en unødig byrde på de pårørende.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2019.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. august 2020 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 18/2019 om adgangen til specialiseret palliation

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"I 2018 døde ca. 39.500 danskere af en livstruende sygdom. Sundheds- og Ældreministeriet antager, at en stor del af de patienter, der dør af en livstruende sygdom, vil have behov for palliation. Palliation skal sikre tidlig identifikation og lindring af de lidelser og problemer, der er for­bundet med en livstruende sygdom både for patienten og for de pårørende. Basal palliation ydes af egen læge, på et sygehus, i eget hjem eller af den kommunale hjemmepleje, mens specialiseret palliation ydes af et hospital eller af ét af de 19 selvejende hospicer, som regionerne har driftsoverenskomst med.

Regionerne havde i 2019 udgifter for 240 mio. kr. til drift af de speciali­serede enheder på hospitalerne. Regionerne anvendte derudover 531 mio. kr. på brugen af hospicer. Regionernes udgifter til palliation på basalt niveau indgår som en del af den samlede drift. Der blev henvist 640 patienter til specialiseret palliation pr. 1.000, der døde af kræft i 2018. For patienter, der døde af andre sygdomme, blev der henvist 34 patienter pr. 1.000 døde. I 2019 blev ca. 11.000 patienter henvist til specialiseret palliation.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at regionerne ikke har sikret, at patienter med livstruende sygdomme ved behov har adgang til specialise­ret palliation.

Statsrevisorerne finder det ligeledes utilfredsstillende, at regio­ner­ne ikke i tilstrækkeligt omfang har sikret en syste­ma­tisk og effektiv identifikation af den enkelte patients behov for specia­liseret palliation.

Statsrevisorernes kritik er bl.a. baseret på:

  • At regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at patienter ved behov henvises til specialiseret palliation uanset sygdom. Målet om, at 90 % af patienterne skal modtages inden for 10 dage, er således ikke nået i perioden 2016-2019 med risiko for, at patienterne dør eller bliver for dårlige, inden de modtager tilbuddet.
  • At der er betydelige forskelle på tværs af regionerne i, hvor mange patienter der henvises til specialiseret palliation, og hvor mange der tilbagevises.
  • At det ikke altid er klart for de henvisende læger, hvilke kriterier der skal være opfyldt i visitationen til specialiseret palliation, så det så vidt muligt undgås, at patienter henvises forgæves.
  • At der i perioden 2016-2019 ikke er sket tydelige forbedringer i adgangen til specialiseret palliation."

Rigsrevisionens notat af 20. januar 2021

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2019 om adgangen til specialiseret palliation.

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundheds- og ældreministeren og handler om de initiativer, som ministeren og regionerne har iværksat og vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes arbejde med at sikre adgang til specialiseret palliation i regi af Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet
  • hvorvidt patienters ventetid til specialiseret palliation udvikler sig i en positiv retning.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 27. juni 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 18/2019 om adgangen til specialiseret palliation. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Indenrigs- og Sundhedsministeriets og regionernes arbejde med at sikre adgang til specialiseret palliation i regi af Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet 
  • hvorvidt patienters ventetid til specialiseret palliation udvikler sig i en positiv retning. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til denne undersøgelse.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik