Beretning om Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar

11-10-2019

Beretning nr. 2/2019

Beretningen handler om Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Udenrigsministeriet har fulgt gældende regler og retningslinjer for udarbejdelsen af landeprogrammet for Myanmar, for implementeringen af udviklingsaftalerne under landeprogrammet og for opfølgning og rapportering om landeprogrammet. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Udenrigsministeriet fulgt gældende regler og retningslinjer for udarbejdelsen af landeprogrammet for Myanmar?
  • Har Udenrigsministeriet fulgt gældende regler og retningslinjer for implementeringen af udviklingsaftalerne i landeprogrammet?
  • Har Udenrigsministeriet fulgt gældende regler og retningslinjer for opfølgning på og rapportering om landeprogrammet?

Rigsrevisionen vurderer, at Udenrigsministeriets forvaltning af landeprogrammet på de fleste punkter har været tilfredsstillende, men at Udenrigsministeriet ikke har sørget for en forståelig rapportering, der understøtter gennemsigtighed og ansvarlighed for udviklingssamarbejdets resultater over for Folketinget og offentligheden. Konsekvensen er, at det er svært for Folketinget og offentligheden at få indsigt i de samlede resultater af Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar.

Under­søgelsen er igangsat i januar 2019 på foranledning af Statsrevisorernes besigtigelses­rejse til Myanmar i efteråret 2019. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 11. oktober 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 2/2019 om Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har bedt om denne beretning, så den kan udgøre en del af grundlaget for Statsrevisorernes besigtigel­ses­rejse til Myanmar i efteråret 2019.

Myanmar er i en langsigtet reformproces på vej væk fra at være et lukket mili­tær­styre med mange interne væbnede konflikter, bl.a. mellem central­styret og etniske grupper i forskellige dele af landet. Danmark har siden 2011 prioriteret at støtte reformprocessen, der bl.a. har ledt til, at Myanmar i 2015 fik sin første demokratisk valgte civile regering. Formålet med Danmarks første lande­pro­gram­ for Myanmar er at bidrage til et fredeligt og mere demokratisk samfund med forbedret velstand gennem bæredygtig økonomisk vækst. Danmark har i perioden 2016-2019 samlet udbetalt 474 mio. kr. i bistand til Myanmar.

Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at Udenrigsmini­ste­riet har udarbejdet og nu implementerer landeprogrammet for Myanmar i overens­stemmelse med ministeriets retningslinjer.

Statsrevisorerne konstaterer, at programmet udmøntes gennem klare udviklingsaftaler, som er ind­gået med partnerne i Myanmar, og at Udenrigs­­ministeriets forvaltning af udbetalinger til partnerne generelt har været tilfredsstillende. Statsrevisorerne bemærker, at lande­pro­grammet er så ambitiøst, at der er risiko for, at implemen­teringen ikke helt kan gennem­føres som planlagt, fx på grund af lav kapacitet hos aftalepartnerne i Myanmar.

Statsrevisorerne finder, at Udenrigsministeriets opfølgning og rapportering til Folketinget og offentligheden om resultater af udviklingssamarbejdet med Myanmar ikke har været tilstrække­ligt systematisk og forståelig."

Rigsrevisionens notat af 7. januar 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2019 om Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar.

Notatet er baseret på en redegørelse fra ministeren for udviklingssamarbejde og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge resultaterne af arbejdet med at styrke Udenrigsministeriets resultatrapportering. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 5. april 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2019 om Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Udenrigsministeriets interne resultatrapportering til brug for ledelsesopfølgning
  • Udenrigsministeriets rapportering af udviklingssamarbejdets samlede resultater over for Folketinget og offentligheden i OpenAid.dk. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • resultaterne af arbejdet med at styrke Udenrigsministeriets resultatrapportering til Folketinget og offentligheden i OpenAid.dk.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 3. maj 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2019 om Danmarks udviklingssamarbejde med Myanmar. 

Der er i notatet fulgt op på følgende område: 

  • Udenrigsministeriets rapportering af resultaterne af udviklingssamarbejdet med Myanmar til Folketinget og offentligheden gennem OpenAid. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik