Beretning om budgetteringen af Vejdirektoratets vejprojekter

11-10-2019

Beretning nr. 3/2019

Beretningen handler om budgetteringen af Vejdirektoratets vejprojekter. Beretningen omhandler 32 vejprojekter, som Vejdirektoratet har færdiggjort siden implementeringen af Ny Anlægsbudgettering.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Transportministeriet, herunder Vejdirektoratet, har budgetteret vejprojekterne tilfredsstillende.

Rigsrevisionen vurderer, at det ikke er tilfredsstillende, at Transportministeriet, herunder Vej­direktoratet, for 25 ud af 32 vejprojekter har overvurderet de endelige omkostninger med samlet set 3,9 mia. kr., svarende til ca. 11,3 % af den samlede bevilling. Denne vurdering skal ses i lyset af, at de 32 projekter derudover samlet set har uforbrugte reserver på ca. 7,7 mia. kr., som er afsat som en fast del af Ny Anlægsbudgettering. Projekterne har dermed haft et mindreforbrug på i alt ca. 11,6 mia. kr., svarende til ca. 33 % af den samlede bevilling. Vejdirektoratet har kun i begrænset omfang udarbejdet analyser, der kan forkla­re mindreforbruget. Konsekvensen heraf er, at der er en risiko for, at uforbrugte midler også fremadrettet vil stå bundet i vejprojekter, der ikke har behov for midlerne, frem for at indgå i prioriteringen af nye projekter.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2018.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 11. oktober 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 3/2019 om budgetteringen af Vejdirektoratets vejprojekter

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Statsrevisorerne har tidligere bemærket, at Transport- og Boligministeriets (herefter Transportministeriet) budget­­model Ny Anlægsbudgettering ik­ke bør opmuntre til systematisk overbudgettering.

Beretningen viser, at Transportministeriet, herunder Vejdirektoratet, har haft et væsentligt mindreforbrug på vejprojekter, siden Ny Anlægs­budget­tering blev implementeret i 2007. Ud af 32 færdiggjorte vejpro­jekter har 30 projekter haft et mindreforbrug i forhold til det budget­terede. Mindre­forbruget kan samlet set opgøres til ca. 11,6 mia. kr.

Statsrevisorerne anerkender, at Transportministeriets budgetmodel Ny Anlægsbudgettering har løst tidligere problemer med, at statslige anlægsprojekter blev væsentligt fordyrede i forhold til det budgetterede.

Statsrevisorerne bemærker imidlertid, at det næppe har været Folketingets hensigt, at ca. 33 % af bevillingen til vejprojekter skulle henstå som mindreforbrug, der først blev tilbageført relativt sent, når veje­ne var åbne for trafik.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Transportministeriet ikke har fastlagt kriterier for, hvornår og hvordan der skal tilbageføres midler fra projekter med et stort mindreforbrug til fornyet politisk prioritering.

Statsrevisorerne finder, at Transportministeriets, herunder Vejdirek­toratets, budgettering af vejprojekterne ikke har været tilfreds­stillen­de. Vejprojekternes omkostninger er forholdsvis konsekvent blevet overvurderet, og Vejdirektoratets brug af erfaringer med priser, tidligere vejprojekter og entreprenør­kontrakter er ikke i tilstræk­ke­lig grad dokumenteret i budgetteringen.

Statsrevisorerne finder det relevant, at Transportministeriet vil nedsætte den samlede reserve, som hidtil har været på 30 %, når fremtidige vejpro­jekter budgetteres efter Ny Anlægsbudgettering.

Statsrevisorerne bemærker bl.a.

 • at Transportministeriet, herunder Vejdirektoratet, kun i mindre omfang har udarbejdet analyser, der kan forklare mindreforbruget
 • at Vejdirektoratet systematisk indsamler erfaringer om tidligere vejprojekter og priser, men at der kun er begrænset dokumentation for, hvordan disse nyttiggøres i anlægsbudgetteringen, og hvorfor man i nogle projekter afviger fra de erfaringsbaserede enhedspriser
 • at Transportministeriet generelt følger op på prognoser for og forbrug af bevillinger til vejprojekterne."

Rigsrevisionens notat af 10. januar 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2019 om budgetteringen af Vejdirektoratets vejprojekter. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra transportministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • resultatet af Vejdirektoratets arbejde med at forbedre budgetteringen af vejprojekter
 • resultatet af Transportministeriets arbejde med at opstille kriterier for, hvornår vejprojekternes økonomi er tilpas sikker til, at uforbrugte reserver kan tilbageføres inden afslutningen af projektet
 • hvorvidt Vejdirektoratet fremadrettet aflægger anlægsregnskab senest 3 måneder efter projektafslutning
 • resultatet af Vejdirektoratets arbejde med tværgående analyser af vejprojekterne. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 5. september 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 3/2019 om budgetteringen af Vejdirektoratets vejprojekter.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Vejdirektoratets arbejde med at forbedre budgetteringen af vejprojekter
 • Transportministeriets arbejde med at opstille kriterier for, hvornår vejprojekternes økonomi er tilpas sikker til, at ubrugte reserver kan tilbageføres inden projektafslutning
 • Hvorvidt Vejdirektoratet aflægger anlægsregnskab senest 3 måneder efter projektafslutning
 • Vejdirektoratets arbejde med tværgående analyser af vejprojekterne.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Vejdirektoratets arbejde med tværgående analyser af væsentlige afvigelser mellem projekternes budgetter og forbrug.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik