Beretning om Skatteministeriets indsats på aktieområdet

15-11-2019

Beretning nr. 6/2019

Beretningen handler om Skatteministeriets indsats på aktieområdet.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriets indsats har været tilstrækkelig i forhold til at sikre en korrekt beskatning på aktieområdet. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

 • Har Skattestyrelsens indsats på borgerområdet været tilstrækkelig til at sikre en korrekt beskatning af aktier?
 • Har Skattestyrelsens indsats på selskabsområdet været tilstrækkelig til at sikre en korrekt beskatning af aktier?

Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriets indsats ikke har været helt tilstrækkelig til at sikre en korrekt beskatning af aktier for borgere og selskaber. Skattestyrelsen har på borgerområdet automatiseret væsentlige dele af beskatningen af noterede aktier. Skattestyrelsen kan på de områder, hvor beskatningen ikke er automatiseret, fortsat forbedre indsatsen. På selskabsområdet mangler Skattestyrelsen grundlæggende viden for at kunne tilrettelægge og gennemføre en tilstrækkelig indsats. Konsekvensen er, at Skattestyrelsen ikke fuldt ud kan sikre, at borgere og især selskaber betaler den korrekte skat af deres aktier.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i januar 2019. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. november 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 6/2019 om Skatteministeriets indsats på aktieområdet

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ved udgangen af 2018 var der ca. 966.000 borgere i Danmark, som eje­de aktier i danske depoter med en samlet kursværdi på ca. 250 mia. kr., og der var ca. 35.000 selskaber, som ejede noterede aktier for en samlet kursværdi på ca. 1.045 mia. kr.

Skattereglerne på værdipapirområdet, herunder aktieområdet, er kom­plek­se, og mange skatteydere kender eller forstår ikke reglerne. Borgere skal som hovedregel betale skat af udbytte og gevinst ved salg af aktier. Selskaber skal også betale skat af udbytte og årlige kursændringer. Fejl i skatteansættelsen kan potentielt berøre mange borgere og selskaber bå­de negativt og positivt og kan have væsentlig økonomisk betydning for staten.

Bankerne har siden den 1. januar 2010 skullet indberette oplysninger om købs- og salgssummer ved handel med noterede aktier i danske bankde­po­ter. Det har muliggjort, at Skattestyrelsen – i forhold til borger­ne – kan foretage fuld automatisk beregning af gevinst og tab ved salg af aktier for ca. 86 % af kursværdien af de noterede aktier. Tilsvar­ende automatisk beregning finder ikke sted i forhold til selskaberne.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Skattemi­ni­steriet ikke har sikret en korrekt beskatning af aktier for borgere og selskaber. Særligt burde Skattestyrelsen i højere grad have anvendt de oplysninger, som styrelsen modtager fra banker, i skatteberegningen af gevinst og tab ved salg af unoterede aktier.

Statsrevisorerne finder det foruroligende, at det potentielle tab for staten ved beskatning af værdipapirer er betydeligt:

 • Hos borgerne er tabet opgjort til 503 mio. kr. årligt.
 • Fejl og muligt misbrug vedrørende uberettiget fradrag på aktieområdet er opgjort til potentielt 377 mio. kr. i 2018.
 • Hertil kommer, at skattegabet, dvs. mistede skatteindtægter, på selskabsområdet er usikkert og ufuldstændigt.

Statsrevisorerne bemærker:

 • At Skattestyrelsen ikke har fulgt op på, hvorfor ca. 60 % af borgerne ikke selvangiver gevinst og tab ved salg af noterede aktier, selv om styrelsen har gjort opmærksom på det i borgernes årsopgørelse.
 • At borgere, som har gevinst og tab ved salg af unoterede aktier, kun beskattes, hvis de selv angiver eventuel gevinst eller tab af aktiesalg, uanset at Skattestyrelsen har de fornødne oplysninger til at foretage skatteberegningen.
 • At Skattestyrelsen ikke har sikret sig tilstrækkeligt mod udbetalinger i tilfælde, hvor borgere uberettiget angiver tab ved salg af aktier. Skat­te­­styrelsen har i 2018 estimeret, at fejl og muligt svig med uberettiget fra­drag vedrørende aktier kan udgøre op til 377 mio. kr.
 • At der er væsentlig risiko for tab af skatteindtægter på selskabsområ­det som følge af Skattestyrelsens begrænsede viden om selskabernes regel­efter­lev­el­se. De store værdier, selskaberne ejer aktier for, indebærer, at selv enkelte fejl kan udgøre betydelige beløb."

Rigsrevisionens notat af 10. februar 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2019 om Skatteministeriets indsats på aktieområdet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Skatteministeriets arbejde med at afdække, hvorfor ca. 60 % af borgerne ikke selvangiver gevinst og tab ved salg af noterede aktier, selv om Skattestyrelsen har gjort opmærksom på det i borgernes årsopgørelse
 • Skatteministeriets arbejde med at undersøge mulighederne for yderligere systemunderstøttelse, så der fremadrettet kan foretages automatisk skatteberegning for unoterede aktier
 • Skatteministeriets initiativer for at sikre, at uberettigede fradrag stoppes inden even­tuel udbetaling
 • Skatteministeriets arbejde med at styrke vidensgrundlaget vedrørende selskabers regelefterlevelse på aktieområdet.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 2. januar 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2019 om Skatteministeriets indsats på aktieområdet.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Skatteministeriets arbejde med at afdække, hvorfor ca. 60 % af borgerne ikke selvangiver gevinst og tab ved salg af noterede aktier, selv om Skattestyrelsen har gjort opmærksom på det i borgernes årsopgørelse
 • Skatteministeriets arbejde med at undersøge mulighederne for yderligere systemunderstøttelse, så der fremadrettet kan foretages automatisk skatteberegning for unoterede aktier
 • Skatteministeriets initiativer for at sikre, at uberettigede fradrag stoppes inden eventuel udbetaling
 • Skatteministeriets arbejde med at styrke vidensgrundlaget vedrørende selskabers regelefterlevelse på aktieområdet.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Skatteministeriets arbejde med at nedbringe andelen af borgere, der ikke selvangiver gevinster og tab ved salg af noterede aktier, selv om Skattestyrelsen har gjort opmærksom på det i borgernes årsopgørelse
 • Skatteministeriets arbejde med at undersøge mulighederne for yderligere systemunderstøttelse, så der fremadrettet kan foretages automatisk skatteberegning for unoterede aktier.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik