Beretning om lægemiddelanbefalinger

15-11-2019

Beretning nr. 5/2019

Beretningen handler om lægemiddelanbefalinger.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Sundheds- og Ældreministeriet i tilstrækkelig grad understøtter, at Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger får størst mulig effekt i behandlingen af patienter i almen praksis. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

 • Bruger Sundheds- og Ældreministeriet sine muligheder for at understøtte, at Sund­­hedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger får størst mulig effekt i almen praksis?
 • Bruger Sundheds- og Ældreministeriet sine muligheder for via regionernes indsatser at understøtte, at Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger får størst mulig effekt i almen praksis?

Rigsrevisionen vurderer, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke i tilstrækkelig grad understøtter, at Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger får størst mulig effekt i behandlingen af patienter i almen praksis. Udviklingen i forbruget af lægemidler for 3 af undersøgelsens 6 udvalgte anbefalinger går kun langsomt i den ønskede retning, mens det i ét tilfælde går i den forkerte retning. Konsekvensen er, at ikke alle patienter får den behandling, som har størst mulig effekt og/eller færrest mulige bivirkninger.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i december 2018. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. november 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 5/2019 om lægemiddelanbefalinger

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ifølge sundhedsloven udarbejder Sundhedsstyrelsen på vegne af Sund­heds- og Ældreministeriet anbefalinger om brugen af lægemidler, som de alment praktiserende læger skal følge og/eller forholde sig til, når de tilbyder patienterne behandling.

Statsrevisorerne finder det problematisk, at brugen af lægemidler ud­skrevet i almen praksis i flere tilfælde kun langsomt tilpasses nye eller ændrede lægemiddelanbefalinger fra Sundheds­styrelsen. Risikoen er, at patienterne ikke får den behandling, som har størst effekt og/eller har færrest mulige bivirkninger.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Sundheds- og Ældre­ministeriet ikke i tilstrækkelig grad har fulgt op på og under­støttet, at Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger følges og får størst mulig effekt i almen praksis.

Statsrevisorernes bemærkning er bl.a. baseret på:

 • At kun 3 ud af 6 undersøgte lægemiddelanbefalinger udvikler sig i den ønskede retning, og i ét tilfælde går udviklingen i den forkerte retning.
 • At Sundhedsstyrelsens lægemiddelanbefalinger og Lægemiddel­styrel­sens tilskudsafgørelser ikke i alle tilfælde understøtter hinanden.
 • At Sundheds- og Ældreministeriets formidling af lægemiddelanbe­falin­ger ikke er let tilgængelige for de alment praktiserende læger, og at læ­gerne hovedsageligt søger deres information fra andre kilder end Sundhedsstyrelsen.
 • At Sundheds- og Ældreministeriet forventer, at regionerne videreformidler Sundheds­styrelsens lægemiddelanbefalinger, selv om regioner­ne ikke er forpligtede til det. Undersøgelsen viser, at regionernes formidling er uensartet og i nogle tilfælde i modstrid med Sundhedsstyrelsens.
 • At der i alle regioner er læger med uhensigtsmæssig udskrivning af lægemidler, men at regionernes muligheder for at overvåge og reagere over for dette er begrænsede.

Statsrevisorerne finder det nødvendigt, at Sundheds- og Ældreministeri­et sammen med regionerne afklarer, hvordan et nyt system kan give mini­steriet, regionerne og de alment praktiserende læger bedre viden om lægernes udskrivningsmønstre og implementeringen af Sund­hedsstyrel­sens lægemiddelanbefalinger. "

Rigsrevisionens notat af 3. august 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2019 om lægemiddelanbefalinger.

Notatet er baseret på en redegørelse fra sundheds- og ældreministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Sundheds- og Ældreministeriets og regionernes initiativer til at forbedre formidlingen af lægemiddelanbefalingerne, så de er let tilgængelige for de alment praktiserende læger, der hvor de får deres information om lægemiddelanbefalinger
 • Sundheds- og Ældreministeriets initiativer til at forbedre koordineringen mellem lægemiddelanbefalinger og tilskudsvurderinger
 • Sundheds- og Ældreministeriets initiativer til at sikre, at regionerne får viden om lægernes udskrivningsmønstre, så de kan målrette deres indsatser og følge, om lægemiddelanbefalingerne får effekt. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 26. januar 2023

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2019 om lægemiddelanbefalinger. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets og regionernes initiativer til at forbedre formidlingen af lægemiddelanbefalingerne, så de er let tilgængelige for de praktiserende læger, der hvor de får deres information om lægemiddelanbefalinger
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets initiativer til at forbedre koordineringen mellem lægemiddelanbefalinger og tilskudsvurderinger
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets initiativer til at sikre, at regionerne får viden om lægernes udskrivningsmønstre, så de kan målrette deres indsatser og følge, om lægemiddelanbefalingerne får effekt. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets initiativer til at forbedre formidlingen af lægemiddelanbefalingerne, så de er let tilgængelige for de praktiserende læger, der hvor de får deres information om lægemiddelanbefalinger
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriets initiativer til at sikre, at regionerne får viden om lægernes udskrivningsmønstre, så de kan målrette deres indsatser og følge, om læge­middelanbefalingerne får effekt.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik