Beretning om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne

15-03-2019

Beretning nr. 13/2018

Beretningen handler om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Justitsministeriet har sikret, at Kriminalforsorgen fører et tilfredsstillende tilsyn med betinget dømte, afsonere med fodlænke og prøveløsladte samt sikrer beskæftigelse og kriminalitetsforebyggende indsatser til afsonere i fængsler og arrester. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Er Kriminalforsorgens tilsyn med betinget dømte tilfredsstillende?
 • Er Kriminalforsorgens tilsyn med fodlænkeafsonere og prøveløsladte tilfredsstillende?
 • Er Kriminalforsorgens beskæftigelsesindsats og kriminalitetsforebyggende indsats over for afsonere i fængsler og arrester tilfredsstillende? 

Rigsrevisionen vurderer, at Justitsministeriet ikke har sikret en tilfredsstillende indsats over for dømte i og uden for fængslerne.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i juni 2018. 

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 15. marts 2019 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 13/2018 om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Ifølge straffuldbyrdelsesloven skal Kriminalforsorgen sikre, at dømte straf­­fes i overensstem­melse med dommen og lovgivningen, og støtte de dømte til en krimi­na­litets­fri tilværelse. Kriminal­for­sorg­en skal friheds­berøve de ubetinget dømte, der afsoner i fængsler og arresthuse, give dem beskæftigelse og gennemføre en forebyggende indsats. Kriminal­for­sorgen skal endvidere føre tilsyn med, at de betinget dømte, fodlænke­afsonere og prøveløs­ladte overholder de vilkår, som er knyttet til deres straf, og gøre en ind­sats for at forebygge, at de dømte ikke falder tilbage til kriminalitet. Endelig skal Kriminalforsorgen indberette de dømte, hvis de ikke overholder deres vilkår. Der var i 2018 afsat 3,5 mia. kr. til Kri­minalforsorgen. 

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Justits­ministeriet ikke har sikret en tilfredsstillende fuldbyrdelse af straffe til døm­te i og uden for fængslerne. Det påvirker retsfølel­sen i samfundet nega­tivt, at en betydelig del af straffene ikke er fuldbyrdet ret­tidigt og med den kontrol og konsekvens, som er forudsat i dom­me, lovgivning og tilsynsregler. 

Statsrevisorerne finder, at Kriminalforsorgens tilsyn med betinget dømte, afsonere med fodlænke og prøveløsladte har været util­freds­stillende. 

Statsrevisorerne finder endvidere, at Kriminalforsorgens beskæf­tigelsesindsats og kriminalpræventive indsats over for ubetinget døm­te, der afsoner i fængsler og arresthuse, har været ikke helt tilfredsstillende.

Statsrevisorernes kritik er bl.a. baseret på: 

 • At Kriminalforsorgen for over halvdelen af de betinget dømte, som blev indberettet, ikke iværksætter tilsyn og samfundstjeneste hurtigt nok. Endvidere er kontrollen med dømtes og fodlænkeafsoneres overholdelse af strafvilkår ikke tilstrækkelig, indberetninger herom er ik­ke konsekvent, og støtte og vejledning til dømte med fodlænke er meget begrænset.
 • At Kriminalforsorgen for halvdelen af de prøveløsladte, som blev indberettet, ikke har iværksat tilsyn til tiden og i overensstemmelse med tilsynsreglerne.
 • At Kriminalforsorgen i Frihed, der bl.a. fører tilsyn med betinget døm­­te, har en uensartet praksis for indberetning af vilkårsover­trædel­ser, hvilket kan være i strid med det forvaltningsretlige lig­heds­­prin­cip.
 • At Kriminalforsorgen stort set har sikret, at afsonere i fængslerne er beskæftigede. Kriminalforsorgen har imidlertid ikke viden om, hvorvidt beskæftigelsesindsatsen bidrager til, at de indsatte ikke falder tilbage til kriminalitet. Endvidere har Kriminalforsorgen ikke i alle tilfælde igangsat kriminalpræventive indsatser, der svarer til de behov, som Kriminalforsorgen selv har vurderet, at afsonerne har. 

Statsrevisorerne finder det relevant, at Kriminalforsorgen har iværksat et tilsynsprojekt, der bl.a. skal undersøge, om Kriminalforsorgen reagerer ensartet og hensigtsmæssigt på vilkårsovertrædelser, og om der er behov for præcisering af reglerne."

Rigsrevisionens notat af 2. september 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2018 om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne.

Notatet er baseret på en redegørelse fra justitsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

 • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at straffene over for betinget dømte og prøveløsladte fuldbyrdes med den hurtighed, kontrol og konsekvens, som er forudsat i tilsynsreglerne og dommene
 • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at kontrollen med og støtte til fodlænkeafsonere lever op til bestemmelserne i loven
 • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at de indsatte i fængslerne får de indsatser, Kriminalforsorgen vurderer, at de har behov for med henblik på at reducere risikoen for at falde tilbage til kriminalitet. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 5. oktober 2022

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2018 om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at straffene over for betinget dømte og prøveløsladte fuldbyrdes med den hurtighed, kontrol og konsekvens, som er forudsat i tilsynsreglerne og dommene
 • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at kontrollen med og støtte til fodlænkeafsonere lever op til bestemmelserne i loven
 • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at de indsatte i fængslerne får de indsatser, Kriminalforsorgen vurderer, at de har behov for med henblik på at reducere risikoen for at falde tilbage til kriminalitet.  

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Kriminalforsorgens arbejde med at overvåge, at straffene over for betinget dømte og prøveløsladte fuldbyrdes med den hurtighed, kontrol og konsekvens, som er forudsat i tilsynsreglerne og dommene
 • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at kontrollen med og støtte til fodlænkeafsonere lever op til bestemmelserne i loven
 • Kriminalforsorgens arbejde med at gøre det muligt at matche de indsattes kriminogene behov med de beskæftigelsesaktiviteter, de tilbydes.

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 4. november 2022

Beretning nr. 13/2018 om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne

Sagen optages i Endelig betænkning 2021 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne konstaterer, at Justitsministeriet er i gang med styrke Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne.

Statsrevisorerne finder imidlertid, at Justitsministeriets opfølgning på væsentlige dele af beretningen har trukket i unødigt langdrag. Statsrevisorerne finder det bl.a. utilfredsstillende, at arbejdet med undersøge og dokumentere, at straffene over for betinget dømte og prøveløsladte bliver fuldbyrdet med den hurtighed, kontrol og konsekvens, som er forudsat i tilsynsreglerne, ikke er afsluttet mere end 3,5 år efter, at Statsrevisorernes og Rigsrevisionens beretning blev afgivet.

Statsrevisorerne skal opfordre til, at justitsministeren sikrer, at de lovede initiativer prioriteres og fremskyndes."

Rigsrevisionens notat af 30. april 2024

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2018 om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og udenfor fængslerne. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at straffene over for betinget dømte og prøveløsladte fuldbyrdes med den hurtighed, kontrol og konsekvens, som er forudsat i tilsynsreglerne og dommene
 • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at kontrollen med og støtte til fodlænkeafsonere lever op til bestemmelserne i loven
 • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at de indsatte i fængslerne får de indsatser, som Kriminalforsorgen vurderer, at de har behov for, med henblik på at reducere risikoen for at falde tilbage til kriminalitet.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at straffene over for betinget dømte og prø­veløsladte fuldbyrdes med den hurtighed, kontrol og konsekvens, som er forudsat i tilsynsreglerne og dommene
 • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at kontrollen med og støtten til fodlænkeafsonere lever op til bestemmelserne i loven
 • Kriminalforsorgens arbejde med at sikre, at de indsatte i fængslerne får de indsatser, som Kriminalforsorgen vurderer, at de har behov for, med henblik på at reducere risikoen for at falde tilbage til kriminalitet. 

Hele notatet (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til Endelig betænkning af 13. maj 2024

Beretning nr. 13/2018 om Kriminalforsorgens indsats over for dømte i og uden for fængslerne

Sagen optages i Endelig betænkning 2023 som fortsat sag med følgende statsrevisorbemærkning:

"Statsrevisorerne finder, at Justitsministeriets opfølgning på væsentlige dele af beretningen har været for langtrukken. Dette finder Statsrevisorerne utilfredsstillende. 

Statsrevisorerne har tidligere påpeget den manglende fremdrift og kan nu konstatere, at der mere end 4 år efter, at justitsministeren afgav sin redegørelse til beretningen, fortsat ikke i tilstrækkeligt omfang er prioriteret og fremskyndet initiativer omkring tilsyn med prøveløsladte og kontrol med fodlænkeafsonere, sådan som det blev stillet i udsigt i redegørelsen. 

Statsrevisorerne skal opfordre justitsministeren til at opprioritere implementeringen af initiativerne, som skal medvirke til at fuldbyrde straffe til dømte i og uden for fængslerne."

Beretningshistorik